هیدروکربن

پایان نامه های سری هفدهم

پژوهش دانشگاهی – تاثیر تیمار روغن سویا بر جذب رطوبت و خواص مکانیکی تخته فیبر

۳-۲- ۱- تیمار روغن نمونهها ۱۶ ۳-۲-۱-۱- غوطهوری در ظرف حاوی روغن……………………………………………………………………..۱۷ ۳-۲-۱-۱- سیلندر اشباع………………………………………………………………………………………………….۱۷