مدل ساختاری

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر سیستم مدیریت برند بر میزان رقابت پذیری بانک- قسمت ۳

۲-۲-۴-۹ مروری بر مفاهیم تصویر برند……………………………………………………………..۵۱۲-۲-۴-۱۰ اندازه‌ گیری تصویر محصول در ذهن مشتری………………………………………۵۱۲-۳ پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۵۶۲-۳-۱

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر سیستم مدیریت برند بر میزان رقابت پذیری بانک- قسمت ۴

جدول ۳-۱ تعیین متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………..۷۱جدول ۳-۲ جدول مرگان……………………………………………………………………………………………………………۷۳جدول۳-۳ دسته بندی سؤالات……………………………………………………………………………………………………۷۶جدول ۳-۴ مقادیرآلفای کرونباخ به