جمعیت شناختی

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر سیستم مدیریت برند بر میزان رقابت پذیری بانک- قسمت ۳

۲-۲-۴-۹ مروری بر مفاهیم تصویر برند……………………………………………………………..۵۱۲-۲-۴-۱۰ اندازه‌ گیری تصویر محصول در ذهن مشتری………………………………………۵۱۲-۳ پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۵۶۲-۳-۱