ارزش ویژه

پایان نامه های سری هفدهم

متن کامل – بررسی تأثیر سیستم مدیریت برند بر میزان رقابت پذیری بانک- قسمت ۲

۱-۸ تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………..۱۰فصل دوم:مبانی نظری و پیشینهی پژوهش۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۲-۲ مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۲-۲-۱ ارزش برند مشتری……………………………………………………………………………………………۱۵۲-۲-۱-۱ خصوصیات