پایان نامه حاکمیت شرکتی/:سیاست مالیاتی و حاکمیت شرکتی

تبیین ارتباط میان سیاست های مالیاتی و حاکمیت شرکتی پس از نشانه های تقلب حسابداری و پناه گاه های مالیاتی متهورانه در شرکت انرون در […]