تعریف جامع و کامل امنیت

امنیت با پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و جایگزینی تجارت آنلاین (تجارت از طریق اینترنت) با تجارت سنتی، مسائل مربوط به امنیت، به ویژه برای کسب

Read More

Share

تعاریف معنویت

تعاریف معنویت از نظرگاه تاریخی و تطبیقی فقط می­توان از کثرت معنویت سخن گفت. مکاتب مختلف تعابیر فرهنگی خاصی را از آرمانهای دینی سنت­های گوناگون

Read More

Share

تئوری های سرمایه اجتماعی

تئوری های سرمایه اجتماعی 2-2-12-1) تئوری پیوندهای ضعیف اولین تئوری برای مفهوم سازی سرمایه اجتماعی ، تئوری پیوندهای ضعیف است. مطابق این تئوری، هرچه شدت

Read More

Share

انواع پاداش

انواع پاداش قبل از بحث درباره پاداش و طراحی سیستمی برای اعطای آن ، باید تفاوت میان پاداش های درونی و پاداش های بیرونی را

Read More

Share

هویت برند

هویت برند[1] مفهوم هویت برند توجه محققان بسیاری را در زمینه بازاریابی، رفتار سازمانی و استراتژی به خود جلب کرده است. امروزه به منظور تعریف

Read More

Share