پایان نامه، استوارت

۱- استاد راهنما: دکتر عبدالحسین پرنو با مرتبه ی علمی استادیار                                          امضاء۲-استاد مشاور: دکتررضاقراخانلو با مرتبه ی علمی دانشیار                                                      امضاء۳-استاد داورداخلی گروه: دکتر وحید تادیبی 

Read More

Share

شاخص توده بدنی، اکسیژن مصرفی

۱-۶-۲-توان بی‌هوازی.. ۶۱-۶-۳-سرعت… ۶۱-۶-۴- چابکی.. ۶۱-۶-۵- شاخص توده بدنی (BMI) 61-6-6-ترکیب بدنی.. ۶۱-۶-۷-آزمون یویو. ۷۱-۶-۸-آزمون رست (RAST) 71-6-9-فوتسال.. ۷فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه

Read More

Share

تمرینات هوازی، فعالیت بدنی

۲-۲-۱-۶- عوامل موثر بر توان هوازی.. ۱۲۲-۲-۱-۶-۱- سن وجنس…. ۱۲۲-۲-۱-۶-۲- گستردگی مویرگی.. ۱۳۲-۲-۱-۶-۳-  برون­ده قلبی.. ۱۳۲-۲-۱-۶-۴- ترکیب بدن.. ۱۴۲-۲-۱-۶-۵- ژنتیک… ۱۴۲-۲-۱-۶-۶-  ارتفاع. ۱۴۲-۲-۱-۶-۷- درصد توزیع

Read More

Share

آمادگی هوازی، توسعه ظرفیت

۲-۲-۱-۸- ضرورت توسعه ظرفیت هوازی.. ۱۸۲-۲-۱-۹-  سهم آمادگی هوازی در رشته­های مختلف ورزشی.. ۱۹۲-۲-۲- توان بی­هوازی.. ۲۰۲-۲-۲-۱- ظرفیت بی­هوازی.. ۲۲۲-۲-۲-۲-سهم آمادگی بی­هوازی در رشته­های مختلف

Read More

Share

مطالعات خارج از کشور، ترکیب بدنی

۲-۲-۷-۱- دسـتگاه­های انـرژی در فوتسـال.. ۳۸۲-۲-۸- ریکاوری ( بازگشت به حالت اولیه) ۳۹۲-۲-۹- تاریخچه فوتسال.. ۴۰۲-۳-مروری بر پیشینه پژوهش….. ۴۳۲-۳-۱- مطالعات داخلی.. ۴۳۲-۹-۲- مطالعات خارج

Read More

Share

چابکی، خستگی

۵-۱- مقدمه.. ۶۳۵-۲- خلاصه پژوهش….. ۶۳۵-۳- بحث…. ۶۴۵-۳-۱- بررسی و تعیین ارتباط بین توان هوازی و توان بی­هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان.. ۶۴۵-۳-۱-۱- بررسی

Read More

Share

شاخص توده بدنی، پلایومتریک

۲-۲-۲-۵- اهمیت سرعت… ۲۷۲-۲-۲-۶- بهبود سرعت… ۲۸۲-۲-۲-۶-۱- فراخوان توان در مقابل عصبی- عضلانی.. ۲۸۲-۲-۲-۶-۲- تمرین پلایومتریک… ۲۹۲-۲-۲-۶-۳-تمرین کمکی سرعت… ۲۹۲-۲-۲-۷- عوامل بهبود دهنده سرعت… ۳۰۲-۲-۳-

Read More

Share
1 2 3 17