پایان نامه ها

پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی زین العابدین، قطب الدین شیرازی، آستان قدس رضوی، مقام معظم رهبری

است و تنها شامل مقاله سوم در بیان اغذیه مرضی یعنی غذاهای بیماران می باشد

پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی زاد المسافر، عبدالفتاح، زبان عربی، احمد شاه قاجار

احمد کلارئی، تاریخ تحریر: 1269ق. (به قرینه مجموعه)، کاغذ: نخودی آهارمهره فرنگی، 4 گ 22×16،

پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی، زین العابدین، واجب الوجود

،اسفند 1367. خلاصه الحکمه در کلیات مجمع الجوامع (فارسی)(48681) مؤلف: محمد حسین بن محمد هادی

پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی نادرشاه افشار، مقام معظم رهبری، امیرالمومنین، زبان عربی

جمله رابعه در شربت تریاق.36 وی در این رساله انواع تریاق [طبی] و کیفیت اختیار

پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، نسخه شناسی، آستان قدس رضوی، زبان عربی

اپیدمیک(مثل وبا و طاعون) و بیماری‌های اطفال و زنان و خواص الاشیاء و تأثیر فواکه

پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی دانشگاه علوم پزشکی، انقلاب اسلامی، زاد المسافر، علوم پزشکی

مهمترین اثر او مجمع الجوامع است که خود شامل قرابادین کبیر، مخزن الادویه و خلاصه

پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درباره رهبری کارآفرینانه، اتوبوسرانی، صلاحیت شخصی، مبانی نظری

ه شده است:H0: بین میانگین قابلیت های رهبری کارآفرینانه مشاهده شده مدیران اختلاف معنی داری

پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درباره نیروی انسانی، رهبری کارآفرینانه، اتوبوسرانی، بازاریابی

دارا می باشد.ب) نتایج آزمون آنالیز واریانس در این بخش با استفاده از آزمون آنالیز