فایل پایان نامه : مقایسه اصول حاکم بر این اسناد در لایحه جدید قانون تجارت و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰و۱۹۳۱ و قانون نمونه آنیسترال

سند[۱] از جمله مواردی است که در تمام اعصار قرون، ازحکومت های اسلامی از اهمیت خاصی برخورداراست. اولین آثاربجا مانده از سند مربوط به حکومت […]