هویت برند

هویت برند[1] مفهوم هویت برند توجه محققان بسیاری را در زمینه بازاریابی، رفتار سازمانی و استراتژی به خود جلب کرده است. امروزه به منظور تعریف […]

تعریف ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ   ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﻧﮕﺮش ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺣـﺎﻟﺘﻲ ﻛـﻪ ﻋـﻀﻮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺪف ﻫـﺎی                      ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻌﺮف ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﺪ و آرزو […]

طبقه بندی بازارها

طبقه بندی بازارها طبقه­بندی بازارها راه­های بسیار دارد. یک راه طبقه­بندی بر حسب حق مالی است، مثل بازارهای بدهی (اوراق قرضه) و بازارهای سهام. طبقه­بندی […]

رفتار مصرف¬کننده

    رفتار مصرف­کننده به مطالعه کلیه فرآیندهای انتخاب، استفاده، کنارگذاری محصولات، خدمات، تجارب و یا ایده­ها توسط افراد، گروه­ها و سازمان­ها به منظور ارضای […]

تامین مالی

تامین مالی یا فاینانس، یعنی تهیه منابع مالی و وجود برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرح های توسعه و درآمدزایی این […]