هویت برند

هویت برند[1] مفهوم هویت برند توجه محققان بسیاری را در زمینه بازاریابی، رفتار سازمانی و استراتژی به خود جلب کرده است. امروزه به منظور تعریف […]

تعریف ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ   ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﻧﮕﺮش ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺣـﺎﻟﺘﻲ ﻛـﻪ ﻋـﻀﻮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺪف ﻫـﺎی                      ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻌﺮف ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﺪ و آرزو […]

رفتار مصرف¬کننده

    رفتار مصرف­کننده به مطالعه کلیه فرآیندهای انتخاب، استفاده، کنارگذاری محصولات، خدمات، تجارب و یا ایده­ها توسط افراد، گروه­ها و سازمان­ها به منظور ارضای […]