نویسنده: mitra1--javid

پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، آزمون فرضیه، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری

از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود با محدودیت مواجه باشد و همانگونه که بیان شد، متورم بودن ترازنامه نشانه‏ای از محدودیت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری است. در چنین وضعیتی که... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری

ر مدیران به صورت گسترده و غیرعادی به استفاده از روش‏های مذکور علاقه نشان دهند، در واقع آنها به مدیریت واقعی سود تمایل دارند و وجود سرمایه‏گذاران خبره و آگاه دستکاری فعالیت‏های... ادامه مطلب | Share it now!

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مال موقوفه، ضمن عقد

دخالت دیگران اقدامی نمایند. بدیهی است که تصمیم و رأی یکی از متولیان درامور موقوفه غیر نافذ و فضولی است و با تایید و تنفیذ سایر متولیان نافذ می گردد. همچنین با رد یکی از متولیان باطل و... ادامه مطلب | Share it now!

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ضمن عقد، مال موقوفه

گرفت134. چنانچه ماده 81 قدیم قانون مدنی مقرر داشته بود:” در اوقاف عامه اگر واقف متولی معین نکرده باشد امور موقوفه طبق ماده 6 قانون 28 شعبان 1328 قمری خواهد بود ولی در اوقاف خاصه اگر متولی... ادامه مطلب | Share it now!

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ضمن عقد

اوقاف و امورخیریه و قانون مدنی در این مورد ساکت است . البته بعضی از فقها تصریح نموده اند که پس‌ازعودت اوصاف ، متولی به سمت تولیت باز می‌گردد.124حال این سوال مطرح است که در صورتیکه شخص... ادامه مطلب | Share it now!

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مال موقوفه، اصل لزوم قراردادها، ضمن عقد

ل موقوفه را تملیک می‌کنند باید وقف را قبول کنند.پذیرش عقد بودن وقف خاص مبتنی بر این است که وقف را نوعی تملیک به حساب بیاوریم همانطور که مشهور فقهای امامیه در وقف خاص موقوف علیهم را... ادامه مطلب | Share it now!

منابع تحقیق درباره سطح معنادار

وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت 4-2-4بررسی پاسخگویان از لحاظ سابقه شغلی سابقه شغلی ، فاکتور بسیار مهمی در تعیین کیفیت داده های جمع آوری شده می باشد. هر چه فرد سابقه شغلی بیشتری داشته... ادامه مطلب | Share it now!

منابع تحقیق درباره انتقال اطلاعات، علم کنترل و ارتباطات، انواع ارتباطات، انتقال معنا

کانال ارتباطی صورت می پذیرد ( نوبیل74 و همکاران ، 2013). در تعریف دیگر ، ارتباط به معنای انتقال اطلاعات است که طی آن ، منظور ارسال کننده به دریافت کننده اطلاعات منتقل می‌شود تا رفتار فرد... ادامه مطلب | Share it now!

منابع تحقیق درباره سلسله مراتب، انتقال اطلاعات، بهبود عملکرد

اگر سیستم تغییر باز باشد، می‌تواند کل سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین بسته به موقعیت، می‌تواند تغییر اساسی یا تغییرات فرعی یا اصلاحات ایجاد کند. به نظر می‌رسد بتوان این دیدگاه... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، عملکرد سازمان، عملکرد شرکت

ناکارا(خوشبینانه)DMUنام شرکتمجموعههای مرجع واحدهای ناکارا(خوشبینانه)1سیمان ارومیهDMU:1116سیمان شاهرودDMU:70.09DMU:140.32DMU:230.013DMU:290.462سیمان اصفهانDMU:2117سیمان شرقDMU:10.43DMU:140.37DMU:290.083سیمان... ادامه مطلب | Share it now!