خودپنداره

خودپنداره یکی از جنبه‌های مهم رشد اجتماعی است که در بدو تولد شکل نگرفته، بلکه از طریق تجارب اجتماعی و از طریق ارتباط با افراد […]