نویسنده: admin2

منابع و ماخذ پایان نامه دلالی، معاملات ملکی، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه ۲ ۲-۱-قوانین و آئین نامه ها ۶ ۱–۳رویه قضایی ۷ ۱-۴-منابع معتبر اسلامی... ادامه مطلب | Share it now!

مقاله رایگان درباره افغانستان، توسعه سیاسی، توسعه نیافتگی، جامعه پذیری

موفقیت را در تحکیم روابط و مناسبات عادلانۀ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در سطح ملی، دانست که با توسعۀ سیاسی، زمینۀ مشارکت متناسب و عادلانه تمام اقوام و اقشار کشور را در ساختار... ادامه مطلب | Share it now!

مقاله رایگان درباره افغانستان، خاورمیانه، ناسیونالیسم، کشورهای آسیایی

از چه راههایی به دست آمده است از قدرت همواره برای مقاصد اقتصادی خود سود جسته اند. صاحبان قدرت از سرمایه اقتصادی سرشاری هم برخوردار هستند زیرا به علت نبود مکانیسم جوابگویی و ضعف جامعۀ... ادامه مطلب | Share it now!

مقاله رایگان درباره مشارکت مردم، اطلاع رسانی، ثبات سیاسی، امام خمینی

توان به شرح ذیل توضیح داد: توسعه اقتصادی پیش نیاز توسعۀ سیاسیاست، توسعۀ سیاسی با ثبات و دگرگونیهای منظم لازمۀ توسعۀ سیاسی اداری و قانونی است. توسعۀ سیاسی بر اساس تقویت ارزشها و سنت... ادامه مطلب | Share it now!

مقاله رایگان درباره مشارکت سیاسی، مشروعیت سیاسی، توسعه سیاسی، نظام سیاسی

داشتن با قانون است (عالم،۱۳۶۷: ۱۰۵). بعدها واژه مشروعیت در اشاره به روش‌های سنتی، اصول قانون اساسی و انطباق باسنت‌ها به کار رفته است، اما متفکران جدید سیاسی عنصر «رضایت» را مطرح... ادامه مطلب | Share it now!

مقاله رایگان درباره فرهنگ سیاسی، نظام سیاسی، اعتماد سیاسی، دانشجویان

شناسان دیگر اعتماد سیاسی در زمان های مختلف نسبت به هم متفاوت است. اسپنسر معتقد است که اعتماد سیاسی در جوامع نظامی بر مبانی زور و اجبار و در جوامع مدرن صنعتی بر مبانی قرار داد است؛ ولی... ادامه مطلب | Share it now!

مقاله رایگان درباره اعتماد سیاسی، فرهنگ سیاسی، رفتار سیاسی، نظام سیاسی

به کارایی دولت نیز به مفهوم توانایی دولتها در افزایش کارایی و ایجاد ظرفیت های بیشتر در انجام سیاست های عمومی است که نفع آن به مردم جامعه می رسد.(ازکیا،۱۳۸۴: ۵۰). لوسین پای در مورد... ادامه مطلب | Share it now!

مقاله رایگان درباره افغانستان، توانمند سازی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی

دانست که در دو الگوی گذشته یک الگوی جهانی توسعه متصور بود که می توانست در همۀ کشورها به طور یکسان عمل نماید اما در الگوی رهایی بخش موضوع الگوی جهانی توسعه متصور نیست بلکه اعتقاد بر... ادامه مطلب | Share it now!

مقاله رایگان درباره نیازمندی ها، توسعه یافتگی، عقب ماندگی، سیاست ها

ارتباطات در الگوی نوسازی یکی از عوامل پیشرفت است که موجب می شود جامعه توسط رشد وسایل ارتباطاتی راحت تر روند نوسازی را پذیرفته و رسانه ها به عنوان وسایل اصلی ارتباطات راه را برای... ادامه مطلب | Share it now!

مقاله رایگان درباره جنگ جهانی دوم، رشد تولید، لگوی توسعه، توسعه اقتصادی

دربیاورد و در کشورهای عربی نیز پژوهش ها نشان می دهد که فیلم ها وسریالهای تلویزیونی مصری منتج به آن گردیده است که زبان عربی مصری به گونه ای روز افزون به صورت زبان عربی معیار در زندگی... ادامه مطلب | Share it now!