حقوق کیفری :نکاح، ایجاب و قبول – ازدواج سفید ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ، ﻧﻜﺎح را در ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم ﻋﺒﺎرت از ﻋﻘﺪ ﻣﻲداﻧﺪ(شیخ طوسی:۱۴۰۷ه، ج۷، ۲۸۰). ابن ﺣﻤﺰه، ﻧﻜﺎح را ﻋﻘﺪ ﺗﺰوج ﻣﻴﺎن زن و ﻣﺮد ﻣﻌﺮﻓﻲ […]