پایان نامه ارشد رایگان درمورد حل اختلاف، طرح و ساخت

ت پژوهش 3
مقدمه 4
1-1 تعریف مسأله 8
1-2 اهمیت موضوع 9
1-3 سوالات تحقیق 10
1-4 اهداف تحقیق 10
1-5 پیشینه تحقیق 11
1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 13
1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 13
1-8 جامعه آماری مورد پژوهش 14
1-9 قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی تحقیق 14
1-10 مراحل تحقیق در یک نگاه 15
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع16
مقدمه 17
2-1 بخش اول: مفاهیم و کلیات 18
2-1-1 تعریف پروژه18
2-1-2 پروژه های ساخت18
2-1-3 قراردادهای ساخت19 .
2-1-4 اجزاء اصلی قرارداد22
2-1-5 عوامل درگیر در یک پروژه23 .
2-1-5-1 کارفرما23
2-1-5-2 پیمانکار 24
2-1-5-3 مشاور 27
2-1-6 قراردادهای پیمانکاری 28 2-1-6-1 قراردادهای طراحی مهندسی (E) 28
2-1-6-2 قراردادهای تأمین تجهیزات( P) 28
2-1-6-3 قراردادهای EPC 29
2-2 بخش دوم: دعاوی30
2-2-1دعاوی موجه و غیر موجه31 .
2-2-2 انواع دعاوی32
2-2-2-1 دعاوی قراردادی32
2-2-2-2 دعاوی ضمن قرارداد32 .
2-2-2-3 دعاوی ارزش گذاری جدید33
2-2-2-4 دعاوی مساعدتی33
2-2-3 ادعا های متداول در قراردادها34
2-2-3-1 ادعاهای مربوط به محدوده و شرایط کار34
2-2-3-2 ادعاهای زمانی35 .
2-2-3-3 ادعاهای هزینه ای36 .
2-2-3-4 ادعاهای کیفی36
2-2-4 ادعا های متداول پیمانکاران در قراردادهای ساخت37 .
2-3 بخش سوم: تأخیر و دعاوی زمان43
2-3-1 تأخیر از منظر پیمانکاران44 ..
2-3-2 تأخیر در پروژه های ساخت و نصب در برخی کشور ها و مقایسه با ایران45
2-3-3 علل تأخیر در پروژه های عمرانی ملی50
2-3-4 عوامل مؤثر تأخیر در یک پروژه . 51
2-3-5 عوامل مؤثر ایجاد تأخیر در بخش مهندسی پروژه های EPC 52
2-3-5-1 عوامل داخلی 52
2-3-5-2 عوامل خارجی 54
2-4 بخش چهارم: هزینه و دعاوی هزینه 55
2-4-1 انواع هزینه 55
2-4-1-1 هزینه های مستقیم 55
2-4-1-2 هزینه های غیر مستقیم 55
2-4-2 ادعای هزینه ای متداول 56
2-4-2-1 ادعای هزینه بالاسری عمومی 56 2-4-2-2 ادعای هزینه بالاسری کار 57
2-4-2-3 دعاوی سود از بین رفته 57
2-4-2-4 دعاوی ایجاد وقفه در فعالیت و کارآیی تلف شده 58
2-4-2-5 دعاوی هزینه های تسریع 59
2-4-2-6 دعاوی تغییرات 60
2-4-2-7 دعاوی پیمانکار در قبال پرداخت دیر هنگام کارفرما 61
2-4-2-8 دعاوی پیمانکار همکار 61
2-5 بخش پنجم: مدیریت دعاوی 63
2-5-1 مدیریت ادعا از دیدگاه استاندارد مدیریت پروژه 63
2-5-2 روند مدیریت ادعا 65
2-5-3 مدیریت ادعا در قراردادهای طرح و ساخت 68
2-6 بخش ششم: ماهیت اختلاف و راه های حل و فصل 69
2-6-1 تحلیل نموداری حل اختلاف 70
2-6-2 تحلیل نموداری حل اختلاف به شیوه دادگاهی 71
2-6-3 تحلیل نموداری حل اختلاف به شیوه برون دادگاهی 72
2-6-4 فرق دعوا و اختلاف 73
2-6-5 راه های حل اختلاف 74
2-7 بخش هفتم: راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری 79
فصل سوم: روش تحقیق 85
مقدمه 86
3-1 مراحل تحقیق در یک نگاه 87
3-2 روند تحقیق 88
3-2-1مرحله اول 88
3-3مرحله دوم تحقیق: طراحی پرسشنامه 90
3-3-1 فاکتور احتمال وقوع 90
3-3-2 فاکتور میزان تأثیر 91
3-3-3 اعتبار و روایی پرسشنامه 92
3-4 مرحله سوم: جمع آوری نظرات 93
3-4-1 جامعه آماری مورد مطالعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *