پایان نامه ارشد با موضوع رتبه بندی، درخت تصمیم، مقایسات زوجی، سلسله مراتب

2-2-1- مزایای صادرات 15
2-2-2- انواع صادرات 16
2-2-3- فرآیند صادرات 21
2-3- نظریه‌های تجارت بین الملل 25
2-3-1- نظریه مرکانتیلیستها 25
2-3-2- نظریه مزیت مطلق 26
2-3-3- نظریه برتری نسبی 27
-3-4- نظریه هکچر و اهلین 27
2-3-5- نظریه سیکل عمر کالا 28
2-3-6- نظریه مزیتهای پیشتاز بودن 28
2-4- مروری بر چند مدل صادرات 29
2-4-1- مدل بالدوف 29
2-4-2- مدل لئویندو 32
2-4-3- مدل ابی و اسلتر 33
2-4-4- مدل استیلز و آمبر 34
2-5- رویکردهای رقابت پذیری 35
2-6- مدل الماس ملی 37
2-6-1- چرایی بکارگیری مدل الماس مزیت رقابتی پورتر 47
2-7- پیشینه پژوهش 49
2-7-1- پیشینه داخلی 49
2-7-2- پیشینه خارجی 59
2-8- مدل مفهومی تحقیق 59
فصل سوم: روش تحقیق 63
3.روش تحقیق 64
3-1- مقدمه 64
3-2- طرح تحقیق 65
3-3- جامعه و نمونه آماری 67
3-3-1- جامعه آماری 67
3-3-2- گروه های نمونه 67
3-3-3- ‌نمونه گیری 68
3-4- ابزار تحقیق 69
3-5- شرحی بر روش AHP 72
3-5-1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 72
3-5-2- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 73
3-5-3- مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی 74
3-5-4- سازگاری در قضاوت‌ها 76
3-6- روش اجرا 77
3-6-1- روش نمره گذاری 81
3-7- تجزیه و تحلیل داده‌ها 82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 84
4.تجزیه و تحلیل داده‌ها 85
4-1- توصیف دموگرافیک نمونه تحقیق 85
4-1-1- متغیر تحصیلات 85
4-1-2- متغیر سابقه کار 86
4-1-3- متغیر سمت سازمانی 87
4-1-4- متغیر حوزه‌ی فعالیت 87
4-1-5- توصیف جمعیت شناختی نمونه برای AHP 88
4-2- شناسایی موانع مهم و اصلی هر کدام از ابعاد مدل 89
4-3- رتبه بندی ابعاد موانع صادرات 98
4-3-1- تعیین ضرایب معیارها 98
4-3-2- رتبه بندی ابعاد نسبت به معیارها 99
4-3-2-1- رتبه بندی نسبت به معیار شدت تأثیر 99
4-3-2-2- رتبه بندی عوامل نسبت به جامعیت تأثیر 100
4-3-2-3-رتبه بندی ابعاد موانع نسبت به قابلیت کنترل 101
4-3-2-4- رتبه بندی ابعاد موانع نسبت به میزان تلاش لازم برای حذف 102
4-3-3- رتبه بندی نهایی ابعاد نسبت به هدف 103
4-4- رتبه بندی مؤلفه های هرکدام از ابعاد موانع 104
4-4-1- رتبه بندی موانع صادرات مرتبط با شرایط عوامل تولید 104
4-4-2- رتبه بندی موانع صادرات مرتبط با شرایط تقاضای داخلی 105
4-4-3- رتبه بندی در عوامل ساختار، استراتژی و رقابت 106
4-2-4- رتبه بندی موانع در بعد صنایع مرتبط و پشتیبان 108
4-4-5- رتبه بندی موانع در بعد اقدامات دولت 109
4-4-6- رتبه بندی موانع در بعد رویداد شانسی 110
فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات 112
5.نتیجه گیری و پیشنهادات 113
5-1- مقدمه 113
5-2- نتایج پژوهش 113
5-3- نتایج آزمون فرضیه ها 115
5-3-1- فرضیه تأثیر عوامل تولید بر صادرات 115
5-3-2- فرضیه تأثیر استراتژی، ساختار و رقابت بر صادرات 115
5-3-4- فرضیه تأثیر صنایع مرتبط و پشتیبان بر صادرات 116
5-3-5- فرضیه تأثیر اقدامات دولت بر صادرات 116
5-3-6- فرضیه تأثیر رویدادهای شانسی بر صادرات 117
5-2- بحث و نتیجه گیری 117
5-4- پیشنهادهای تحقیق 118
5-4- محدودیت‌های تحقیق 123
ضمیمه(پرسشنامه) 124
فهرست منابع 127

فهرست جدول ها
جدول‏21-اجزای مدل الماس ملی پورتر 39
جدول‏22- عوامل مؤثر بر توسعه صادرات 44
جدول ‏23- ابعاد و مؤلفه های موانع صادرات 53
جدول ‏31- نوع شناسی تحقیق 57
جدول ‏32- شاخص تصادفی 67
جدول ‏33- مقایسات زوجی معیارهای تصمیم 68
جدول ‏34- مقایسات زوجی براساس شدت تأثیر 68
جدول ‏35- مقایسات زوجی براساس جامعیت تأثیر 68
جدول ‏36- مقایسات براساس قابلیت کنترل 69
جدول ‏37- مقایسات زوجی براساس تلاش لازم برای حذف 69
جدول ‏38- ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم 70
جدول ‏41- توزیع پاسخگویان براساس میزان تحصیلات 75
جدول ‏42- توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه کار 75
جدول ‏43- توزیع پاسخگویان براساس سمت سازمانی 76
جدول ‏44- توزیع پاسخگویان براساس حوزه اصلی فعالیت 76
جدول ‏45- خصوصیات جمعیت شناختی نمونه AHP 77
جدول ‏46- ابعاد و مؤلفه های موانع صادرات 78
جدول ‏47- نتایج آزمون مقایسه میانگین برای شناسایی موانع در بعد عوامل تولید 81
جدول ‏48- نتیجه آزمون مقایسه میانگین برای شناسایی موانع در بعد استراتژی، ساختار و رقابت 82
جدول ‏49- نتیجه آزمون رگرسیون برای موانع مربوط به تقاضای داخلی و صنایه پشتیبان 83
جدول ‏410- نتیجه آزمون مقایسه میانگین برای شناسایی موانع در بعد نقش دولت و رویداد شانسی 84
جدول ‏411- موانع مهم و اصلی در هر کدام از ابعاد مدل 85
جدول ‏51- جمعبندی نتایج رتبه بندی موانع 102

فهرست شکل ها
شکل‏21- فرآیند صادرات 20
شکل‏22- فرایند مبادله کالا 22
شکل‏23- مدل بالدوف 27
شکل‏24- مدل لئویندو 29
شکل‏25- مدل ابی و اسلتر 30
شکل‏26- مدل الماس ملی پورتر 39
شکل‏27- مدل درختی تصمیم 52
شکل ‏31- مدل سلسله مراتب تصمیم 64
شکل ‏41- درخت تصمیم ابعاد موانع صادرات 86
شکل ‏42- رتبه بندی معیارهای انتخاب موانع 87
شکل ‏43- رتبه بندی ابعاد نسبت به شدت تأثیر 88
شکل ‏44- رتبه بندی ابعاد نسبت به جامعیت تأثیر 89
شکل ‏45- رتبه بندی ابعاد موانع نسبت به قابلیت کنترل 90
شکل ‏46- رتبه بندی ابعاد نسبت به میزان تلاش لازم برای رفع مانع 90
شکل ‏47- رتبه بندی نهایی ابعاد 91
شکل ‏48- درخت تصمیم مؤلفه های عوامل تولید 92
شکل ‏49- رتبه بندی مؤلفه های بعد عوامل تولید 93
شکل ‏410- درخت تصمیم مؤلفه های بعد تقاضای داخلی 93
شکل ‏411- رتبه بندی مؤلفه های بعد تقاضای داخلی
94

شکل ‏412- درخت تصمیم مؤلفه های بعد شاختار، استراتژی و رقابت 94
شکل ‏413- رتبه بندی مؤلفه های بعد استراتژی، ساختار و رقابت 95
شکل ‏414- درخت تصمیم مؤلفه های بعد صنایع مرتبط و پشتیبان 96
شکل ‏415- رتبه بندی مؤلفه های بعد صنایع مرتبط و پشتیبان 96
شکل ‏416- درخت تصمیم مؤلفه های بعد اقدامات دولت 97
شکل ‏417- نتایج رتبه بندی مؤلفه های بعد اقدامات دولت 98
شکل ‏418- درخت تصمیم موانع مرتبط با رویدادهای شانسی 98
شکل ‏419- رتبه بندی موانع مرتبط با رویدادهای شانسی 99

چکیده
تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیر گذار بر صادرات صنایع شوینده، بهداشتی در ایران انجام شده است. مدل اصلی تحقیق مبتنی بر مدل الماس ملی پورتر تدوین شده است. بر اساس این مدل، عوامل اثرگذار بر صادرات را می توان در 6 بعد مورد بررسی قرار داد. هر کدام از از این ابعاد مؤلفه هایی را شامل می‌شوند که در صورت تحقق یا بهبود آنها توان صادراتی یک کشور یا یک صنعت افزایش می‌یابد. براساس مبانی نظری و مرور تحقیقات پیشین و نیز اطلاعات بدست آمده از زمینه مورد مطالعه، در مجموع 47 مؤلفه در ابعاد 6 گانه مورد شناسایی قرار گرفته است. داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. حجم جامعه آماری (N=147) می باشد و حجم نمونه آماری (n=106) بدست آمده است و نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت گرفته است. نتایج پرسشنامه با استفاده از آزمون مقایسه میانگین تک نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته و مطلوبیت هر کدام از مؤلفه ها بعنوان یک عامل مهم و اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. 18 عامل مهم و اصلی شناسایی شده است که در 6 بعد جای می‌گیرند. پس از مشخص شدن عوامل مهم و اصلی، با استفاده از روش AHP رتبه بندی ابعاد 6 گانه عوامل اثرگذار بر صادرات انجام گرفته است. 4 معیار بعنوان ملاک های اهمیت عوامل مطرح شده است که عبارتند از: شدت تأثیر، جامعیت تأثیر، قابلیت کنترل و میزان تلاش لازم برای حذف موانع. داده های مربوط به تحلیل AHP با استفاده از پرسشنامه های مقایسات زوجی گردآوری شده است. حجم نمونه در این مرحله (n=30) انتخاب شده است و نمونه گیری به روش غیر تصادفی هدفمند صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که اولویت ابعاد موانع صادراتی به ترتیب عبارتند از:1) اقدامات دولت، 2)عوامل تولید، 3)رویدادهای اتفاقی و شانسی، 4)شرایط تقاضای داخلی، 5) صنایع مرتبط و پشتیبان و 6) شرایط ساختار، استراتژی و رقابت. در انتها پیشنهادات تحقیق متناسب با نتایج ارائه شده است.

واژه های کلیدی: صادرات، صنایع بهداشتی و شوینده، موانع صادرات، عوامل اثرگذار بر صادرات.

فصل اول: کلیات تحقیق

کلیات
1-1- مقدمه
بررسیهای علمی ثابت کرده است که رشد اقتصادی کشورها به دلایلی چند با صادرات آنها ارتباط دارد. روند رو به رشد تجارت جهانی با بهره گیری از استراتژیهای فعال تجاری، انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع موانع در سطوح بین المللی، شتاب فزاینده ای یافته است بنابراین حضور فعال در تجارت جهانی نیاز به توجیه ندارد(لطفی، 1379). کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای صادرکننده کالا در قالب صادرات نفتی و یا غیرنفتی است و به لحاظ بهره مندی از مواهب متعدد همچون دریا، معادن و… می‌تواند بیش از این در صحنه تجارت فعال باشد.
کشورهای جهان با توجه به سطح رشد یافتگی شان، کالاهای متنوعی صادر می‌نمایند. در جوامع صنعتی به صادرات کالاهای صنعتی و فرآوری شده، که از ارزش افزوده بالایی نیز برخوردارند، اهمیت فراوانی داده می‌شود. این در حالی است کشورهای در حال گذر نظیر ایران، بیشتر به صادرات کالاهای کشاورزی و معدنی اشتغال دارند(قربانی، 1381).
تقویت صادرات دارای مزایای مهمی بوده که تولید انبوه، تامین درآمد ارزی، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات تولیدی از آن جمله است. بدیهی است جهت بهره مندی هر چه بیشتر از مزایای صادرات در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی استفاده از الگوهای مناسب ضروری است. از جمله موارد مهم که با گستره موضوعی خود می‌تواند جهت حرکت صادرات را نشان دهد، عوامل موفقیت می‌باشند(صادقی و همکاران، 1391)
از سویی دیگر، در دنیای امروز، محصولات بهداشتی، شوینده ها و پاک کننده ها، اهمیتی به اندازه زندگی و حیات انسانها پیدا کرده اند. اگر کمی تامل کنیم در می یابیم که این نکته، چندان دور از ذهن نیست. در دنیایی که بهداشت و سلامتی، یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای توسعه یافتگی به شمار می آید، نقش کالاهای بهداشتی و شوینده ها در زندگی مردمان و بالا بردن سطح زندگی، رفاه و سلامتی بیش از پیش آشکار می شود.
با توجه به این نکته مهم،شرکت ها و صنایع تولید کننده مواد شوینده، در بازار های جهانی با تلاش بی وقفه،سرمایه گذاری‌های کلان، تبلیغات و بازار یابی وسیع، برند سازی و مشتری مداری، گوی سبقت را از دیگران می ربایند. آنها می‌کوشند محصولاتی با کیفیت هرچه بیشتر،قیمت مناسب و بسته بندی زیبا را راهی بازار کنند و سرانجام سودهای کلان را از آن خود سازند.
اما نقش صنایع بهداشتی و شوینده ایران در بازارهای جهانی چگونه است؟ این صنعت با چه مسائلی در ارتباط با صادرات روبرو است و عوامل اثر گذار بر صادرات صنایع بهداشتی و شوینده کدامند. چگونه می‌توان عوامل مؤثر را شناسایی کرده و راهکارهای مناسبی برای ایجاد تغییر یا تعدیل در وضعیت موجود آن عوامل ارائه داد. از دیدگاه صاحبنظران، ای
ران از قطب های مواد شوینده و بهداشتی منطقه به شمار می رود که در کنار کشورهایی چون هندوستان و ترکیه ،حرفی برای گفتن در این صنعت دارد.
متأسفانه شرکت های ایرانی فعال در زمینه صنایع بهداشتی و شوینده به دلائل مختلف، هنوز در امر صادرات محصولات و گسترش بازارهای خود در سطح جهانی، از قدرت کافی برخوردار نیستند و قدرت تشکیلاتی را ندارند که در سطح جهان تثبیت شوند و قیمت مواد اولیه را خودشان تعیین کنند.
از نظر صاحبنظران، در صنایع بهداشتی و شوینده وضعیت در بازارهای داخلی و خارجی مطلوب نیست. برای مثال اشاره می شود که: «تا چند سال پیش ورود برندهای خارجی به کشور ممنوع بود، اما اکنون که آزادسازی شده و با توجه به اینکه بسیاری از بخش های این صنعت یارانه دریافت نمی‌کنند، برندسازی و رقابت برای آنها دشوارتر شده است. هنوز در داخل کشور به حد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *