1-8- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه 6
1-9- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 6
1-10- قلمرو تحقیق 7
1-10-1- قلمرو موضوعی 7
1-10-1- قلمرو مکانی 7
1-10-2- قلمرو زمانی 7
1-11- تعریف نظری واژه‏ها و اصطلاحات 7
1-11-1- تعاریف نظری خودپنداره 7
1-11-2- تعاریف نظری عوامل موثر بر خودپنداره 8
1-11-3- تعاریف نظری انضباط در سازمان 8
1-12- تعریف عملیاتی واژه‏ها و اصطلاحات 9
1-12-1- تعریف عملیاتی خودپنداره 9
1-12-2- تعریف عملیاتی انضباط در سازمان 12
2 فصل دوم 14
2-1- مقدمه 14
2-2- خودپنداره 16
2-2-1- دیدگاه اجتماعی 16
2-2-2- دیدگاه شناختی 16
2-2-3- دیدگاه شناختی – اجتماعی 17
2-3- اهمیت و کاربرد خودپنداره 17
2-3-1- سطح زیستی 17
2-3-2- سطح روانی 17
عنوان صفحه
2-3-3- سطح اجتماعی 17
2-3-4- سطح فرهنگی 17
2-4- مفاهیم خودپنداره 18
2-5- تعریف ترکیبی از خود 20
2-5-1- خودسازمان‌یافته 20
2-5-2- خودپویا 21
2-6- تقسیم بندی خود از نظرویلیام جیمز 21
2-6-1- خود مفعولى 21
2-6-2- خود فاعلى 21
2-7- جنبه‌های خودپنداره پدیدار شناختی 22
2-8- علل پیدایش پدیده خود و خودپنداره 23
2-9- دیدگاه‌های دیگرصاحب نظران غربی 23
2-9-1- نظریه‌های اولیه مربوط به خود 23
2-9-2- کارل راجرز(1937) 23
2-9-3- آبراهام مازلو(1943) 25
2-9-4- آلفرد آدلر(1908) 25
2-9-5- کوپر اسمیت(1967) 26
2-9-6- اریک اریکسون(1950) 26
2-9-7- فرانکن(1994) 27
2-9-8- سنت کلر 28
2-10- دیدگاه اسلام 28
2-11- خودپنداره یک الگوی‌ذهنی چندبعدی 30
2-12- انضباط 31
2-13- مفاهیم انضباط 31
2-14- نظریات و رویکردهای انضباط 35
2-14-1- هابز و آگوست کنت 36
2-14-2- مارکس و دورکیم 36
2-14-3- تیلور 36
2-14-4- فایول 37
2-14-5- دیدگاه اسلام 38
2-14-6- دیدگاه دوره‌ی متاخر 39
2-15- انضباط در سازمان 41
عنوان صفحه 2-16- مدل سه شاخگی ساختار-رفتار-زمینه 47
2-17- پیشینه و ادبیات تحقیق 48
2-17-1- پیشینه‌ی پژوهشی خارجی 48
2-17-2- پیشینه‌ی پژوهشی داخلی 51
2-18- مدل مفهومی تحقیق 57
3 فصل سوم 58
3-1- مقدمه 59
3-2- روش تحقیق 59
3-3- جامعه آماری پژوهش 61
3-4- نمونه‌ آماری پژوهش 62
3-4-1- انتخاب حجم نمونه 63
3-5- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها 64
3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای 64
3-5-2- روش پیمایشی 65
3-6- نحوه‌اجرای پژوهش 66
3-6-1- تکنیک دلفی 66
3-6-2- جمع‌آوری و تکمیل پرسشنامه‌ی تحقیق 70
3-7- روایی و پایایی ابزار پژوهش 71
3-7-1- روایی پرسشنامه 71
3-7-2- پایایی پرسشنامه 72
3-8- روش و فنون آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل مشاهدات 72
3-8-1- آمار توصیفی 74
3-8-2- آمار استنباطی 74
3-8-3- نرم‌افزارهای مورد استفاده در پردازش داده‌ها 74
4 فصل چهارم 76
4-1- مقدمه 76
4-2- تحلیل توصیفی گزینه‌های ابزار تحقیق 76
4-2-1- توزیع فراوانی جنسی پاسخگویان 77
4-2-2- توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاسخگویان 78
4-2-3- توزیع فراوانی سنی پاسخگویان 79
4-2-4- توزیع سطح تحصیلات پاسخگویان 80
4-2-5- توزیع فراوانی وضعیت درآمد پاسخگویان 81
عنوان صفحه 4-2-6- توزیع فراوانی سابقه‌کاری پاسخگویان 82
4-3- آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش 83
4-3-1- خودپنداره 83
4-3-2- انضباط کارکنان 89
4-4- استنباط‌های مرتبط با فرضیات تحقیق 90
4-4-1- پاسخ به سئوال اول تحقیق 90
4-4-2- پاسخ به سئوال دوم تحقیق 92
4-4-3- پاسخ به سئوال سوم تحقیق 94
4-4-4- یافته‌های جانبی 97
5 فصل پنجم 101
5-1- مقدمه 101
5-2- یافته‌های تحقیق 103
5-2-1- پاسخ به سئوال اول تحقیق 106
5-2-2- پاسخ به سئوال دوم تحقیق 107
5-2-3- پاسخ به سئوال سوم تحقیق 109
5-3- پیشنهادات مبتنی بر یافته‌های تحقیق 111
5-4- پیشنهادات محقق 113
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 114
5-6- محدودیت‌های تحقیق 114
6 فهرست منابع 117
6-1- منابع فارسی 117
6-2- منابع لاتین 123
7 پیوست‌ها 126

فهرست جداول
عنوان صفحه جدول ‏11 گویه‌های مرتبط با مولفه‌های تحقیق(خودپنداره) 10
جدول ‏12 گویه‌های مرتبط با نمودهای تحقیق(انضباط) 12
جدول ‏21 گونه شناسی انضباطی کارکنان (فنلی،1998) 33
جدول ‏22 انضباط بدون مجازات (دیک گروت،2001) 45
جدول ‏31 شاخص‌های بدست آمده ازطرح دلفی 69
جدول ‏32 ضرایب قابلیت اعتمادهریک ازابزارهای اندازه‌گیری تحقیق (پرسشنامه‌ها) 73
جدول ‏41 توزیع جنسی پاسخگویان 77
جدول ‏42 توزیع وضعیت تأهل پاسخگویان 78
جدول ‏43 توزیع سنی پاسخگویان 79
جدول ‏44 توزیع سطح تحصیلات پاسخگویان 80
جدول ‏45 توزیع وضعیت درآمد پاسخگویان 81
جدول ‏46 توزیع سابقه‌کاری پاسخگویان 82
جدول ‏47 شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عامل فردی بر خودپنداره کارکنان اداره … 84
جدول ‏48 شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عامل گروهی یا سازمانی خودپنداره کارکنان… 85
جدول ‏49 شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عامل اجتماعی بر خودپنداره کارکنان اداره … 86
جدول ‏410 مقایسه شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عوامل سه‌گانه … 88
جدول ‏411 شاخص‌های توصیفی میزان انضباط کارکنان اداره کل راه و شهرساز
ی
… 89
جدول ‏412 نتایج آزمون t برای بررسی عوامل مؤثر بر خودپنداره از منظر کارکنان… 91
جدول ‏413 آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امتیازات عوامل سه ‌گانه… 92
جدول ‏414 نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین امتیازات تأثیر عوامل سه‌گانه … 93
جدول ‏415 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه خودپنداره… 95
جدول ‏416 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه عوامل سه‌گانه … 96
جدول ‏417 آزمون t- دو نمونه‌ای مستقل برای بررسی تأثیر جنسیت و وضعیت تأهل … 97
جدول ‏418 آزمون آنالیز واریانس یکطرفه برای مقابسه میانگین خودپنداره در… 98
جدول ‏51 مقایسه شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عوامل سه‌گانه فردی، گروهی … 104
جدول ‏52 شاخص‌های توصیفی میزان انضباط کارکنان اداره کل … 106
جدول ‏53 نتایج آزمون t برای بررسی عوامل مؤثر بر خودپنداره … 107
جدول ‏54 آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امتیازات عوامل سه ‌گانه … 108
جدول ‏55 نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین امتیازات تأثیر عوامل سه‌گانه… 108
جدول ‏56 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه خودپنداره و انضباط کارکنان 109
جدول ‏57 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه … 110

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ‏21 مدل سه شاخگی ” ساختار – رفتار – زمینه ” (میرزایی اهرنجانی ، 1377 ، ص 322) 47
شکل ‏22 مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..57
شکل ‏31 مراحل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………61
شکل5-1 الگوی عوامل موثر بر خودپنداره…………………………………………………………………………………………………103

فهرست نمودار
عنوان صفحه

نمودار ‏41 نمودار دایره‌ای توزیع جنسی پاسخگویان 77
نمودار ‏42 نمودار دایره‌ای وضعیت تأهل پاسخگویان 78
نمودار ‏43 هیستوگرام توزیع سنی پاسخگویان 79
نمودار ‏44 نمودار ستونی سطح تحصیلات پاسخگویان 80
نمودار ‏45 هیستوگرام وضعیت درآمد پاسخگویان 81
نمودار ‏46 هیستوگرام سابقه‌کاری پاسخگویان 82
نمودار ‏47 نمودار هیستوگرام میزان تأثیر عامل فردی بر خودپنداره کارکنان … 85
نمودار ‏48 نمودار هیستوگرام میزان تأثیر عامل گروهی یا سازمانی بر خودپنداره … 86
نمودار ‏49 نمودار هیستوگرام میزان تأثیر عامل اجتماعی بر خودپنداره کارکنان ا… 87
نمودار ‏410 نمودار مقایسه‌ی میزان تأثیر عوامل سه‌گانه فردی، گروهی یا سازمانی و اجتماعی … 88
نمودار ‏411 نمودار هیستوگرام میزان انضباط کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی 89
نمودار ‏412 نمودار جعبه‌ای مقایسه میزان تأثیر عوامل فردی، گروهی یا سازمانی و اجتماعی بر … 94
نمودار ‏413 نمودار پراکنش میان خودپنداره و انضباط کارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی 96
نمودار ‏52 نمودار مقایسه‌ی میزان تأثیر عوامل سه‌گانه … 105
نمودار ‏53 نمودار هیستوگرام میزان انضباط کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی 106
نمودار ‏54 نمودار جعبه‌ای مقایسه میزان تأثیر عوامل فردی، گروهی یا سازمانی و اجتماعی بر خودپنداره 109
نمودار ‏55 نمودار پراکنش میان انضباط و خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی 110

فصل اول
کلیات پژوهش

فصل اول
مقدمه
موفقیت و پیروزی در زندگی، دوستی، کار، تحصیل و تقریبا هر اقدامی که برای آن کوشش می‌کنیم تا حد زیادی از تصورات شخصی ما سرچشمه می‌گیرد. به نظر می‌رسد افرادی که به ارزش شخصی خود اطمینان دارند و خود را فردی باارزش می‌دانند، موفقیت و خوشبختی را به سوی خود جذب می‌کنند مفهوم” خود” از موضوعاتی است که به لحاظ کانون توجه بودن، تاریخچه‌ای تقریبا طولانی دارد. آگاهی از خود نشان‌دهنده جنبه مهمی از تجربه پدیدار شناختی یا ذهنی انسان است. تعداد جالب توجهی از پژوهش‌ها نشان می‌دهند که چگونگی احساس انسان از خود در بسیاری از موقعیت‌ها بر رفتار او اثر می‌گذارد. درحال حاضر مهم ترین و رایج ترین اشکالات و اختلالات رفتاری را به خود نسبت داده‌اند(فروید6،173،1914).
به مفهوم خود به سه دلیل تاکید شده است: اول اینکه آگاهی از خود نشان‌دهنده جنبه مهمی از تجربه ذهنی انسان است .دوم اینکه تعداد جالب توجهی از پژوهش‌ها نشان می‌دهند که چگونگی احساس انسان از خود در بسیاری از موقعیت‌ها بر رفتار او اثر می‌گذارد و سوم اینکه مفهوم خود برای بیان جنبه‌های سازمان یافته و یکپارچه کنش شخصیت به کار رفته است(جلالی،1392،2).
محور اصلی و رکن اساسی سازمان، منابع و سرمایه‌انسانی آن محسوب می‌شود و توسعه سازمان منوط به استفاده بهینه، مطلوب و کارامد از منابع و به‌وی‍‍ژه نیروی انسانی آن است. بهترین سیستمها بدون ایجاد زمینه مناسب در نیروی انسانی خود نمی‌توانند برنامه های خود را به انجام برسانند و نقطه حائز اهمیت ان است که نفس برنامه متکی به نوعی انضباط7 است. همانطور که بیان شد چگونگی احساس انسان از خود در بسیاری از موقعیت‌ها بر رفتار او اثر دارد و مجموع
ه رفتارهای افراد در سازمان رفتار سازمانی و آن نیز رفتار اجتماعی، از جمله انضباط اجتماعی را شکل می‌دهد.
طی سال‌های اخیر مطالعات بسیاری در خصوص خودپنداره8 و ارتباط آن با متغیرهای دیگری نظیر هویت،