2020

پایان نامه های سری هفدهم

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۹۱

۴-۹- بررسی اجمالی ازمون فرضیات ……………………………………………………………………………. ۸۵۴-۱۰- شاخص های ارزیابی برازش مدل مفهومی پزوهش …………………………………………………