۱۰بهمن/۹۷

پایان نامه حقوق متهم/حقوق متهم و وظایف ضابطان دادگستری

تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی از دیگر نوآوری های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی می باشد. برابرماده 25 آن‌؛ «به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی،Read More…

۱۰بهمن/۹۷

پایان نامه درباره حقوق متهم/دادرسی عادلانه‌

دادرسی عادلانه‌ دادرسی عادلانه اصطلاحی نام‌آشناست و در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان‌ اشاره شده است؛ به‌طوری که، حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه به‌عنوان یکی از حق‌های بنیادین در میثاقRead More…

۱۰بهمن/۹۷

پایان نامه درباره حقوق متهم/فرض بی‌گناهی متهم

فرض بی‌گناهی فرض بی‌گناهی یکی از اصول مسلم در همهء نظام‌های حقوقی است و شاید بتوان‌ آن را فصل مشترک همهء نظام‌های حقوقی دانست.از منظر تاریخی،پذیرش فرض‌ بی‌گناهی منحصر به نظام‌های حقوقیRead More…

۱۰بهمن/۹۷

پایان نامه درباره حقوق متهم/حقوق دفاعی متهم

تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری از یک منظر می‌توان حق‌ها را به حق‌های رویه‌ای و ماهوی تقسیم کرد.حق‌های‌ ماهوی همان حق‌های مندرج در نظام‌های حقوقی‌اند که به خودیRead More…

۱۰بهمن/۹۷

پایان نامه حقوق متهم/تقسیم‌بندی هوفلدی از حق

تقسیم‌بندی هوفلدی از حق هوفلد[1]حقوق‌دان امریکایی به مفهوم حق در معنای دوم موشکافانه نگریسته و معناهای‌ متعدد آن را بررسی کرده است. از منظر هوفلد، واژهء حق می‌تواند چهار معنای مختلف‌ زیرRead More…

۱۰بهمن/۹۷

پایان نامه حقوق متهم/حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی

مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی حقوق متهم در نظام قانون‌گذاری اسلامی که برمبنای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایه‌ریزی شده، عبارت است از: مجموع احکام و اصولRead More…

۱۰بهمن/۹۷

پایان نامه درباره حقوق متهم/منابع حقوق متهم

منابع حقوق متهم منابع حقوق متهم را می‌توان به منابع داخلی و بین‌المللی تقسیم کرد: بند اول: منابع بین‌المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر ناشی از تفکرات حقوقی، سیاسی و فلسفی حقوقدانان، فلاسفهRead More…

۱۰بهمن/۹۷

پایان نامه درباره حقوق متهم/حقوق متهم

حقوق متهم حقوق از جمله مفاهیم اعتباری است لذا تعریف آن دشوار به نظر می‌رسد و علت به تفاوت جهان‌بینی‌ها و نظام‌های سیاسی، حکومتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جست‌وجو کرد.[1] برخی حقوقدانانRead More…

۱۰بهمن/۹۷

پایان نامه درباره حقوق متهم/مفهوم شناسی حقوق متهم

مفهوم شناسی  حقوق متهم مبحث اول:واژه‌شناسی حقوق متهم قبل از تحلیل و بررسی اصطلاح حقوق متهم، شایسته است در معنای لغوی و اصطلاحی عناصر آن تأمل شود؛ بدین منظور، نخست به تحلیلRead More…