دسامبر 2018

تازه

پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، آزمون فرضیه، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری

از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود با محدودیت مواجه باشد و همانگونه که بیان

پایان نامه ها و مقالات

منابع تحقیق درباره انتقال اطلاعات، علم کنترل و ارتباطات، انواع ارتباطات، انتقال معنا

کانال ارتباطی صورت می پذیرد ( نوبیل74 و همکاران ، 2013). در تعریف دیگر ،

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، عملکرد سازمان، عملکرد شرکت

ناکارا(خوشبینانه)DMUنام شرکتمجموعه های مرجع واحدهای ناکارا(خوشبینانه)1سیمان ارومیهDMU:1116سیمان شاهرودDMU:70.09DMU:140.32DMU:230.013DMU:290.462سیمان اصفهانDMU:2117سیمان شرقDMU:10.43DMU:140.37DMU:290.083سیمان ایلامDMU:10.55DMU:70.025DMU:140.2918سیمان شمالDMU:90.18DMU:140.554سیمان آرتا اردبیلDMU:20.009DMU:70.11DMU:230.53DMU:260.3319سیمان صوفیانDMU:1915سیمان

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژگان کلیدی عملکرد سازمان، چرخه عمر، وجوه نقد، عملکرد شرکت

ف آینده بهبود تخصیص منابع و کاربرد بهتر تسهیلات و منابع انسانی برای اجرای برنامه