پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، عملکرد سازمان، عملکرد شرکت

ناکارا(خوشبینانه)DMUنام شرکتمجموعههای مرجع واحدهای ناکارا(خوشبینانه)1سیمان ارومیهDMU:1116سیمان شاهرودDMU:70.09DMU:140.32DMU:230.013DMU:290.462سیمان اصفهانDMU:2117سیمان شرقDMU:10.43DMU:140.37DMU:290.083سیمان ایلامDMU:10.55DMU:70.025DMU:140.2918سیمان شمالDMU:90.18DMU:140.554سیمان آرتا اردبیلDMU:20.009DMU:70.11DMU:230.53DMU:260.3319سیمان صوفیانDMU:1915سیمان بجنوردDMU:10.074DMU:70.06DMU:140.8220سیمان غربDMU:70.079DMU:140.55DMU:230.266سیمان بهبهانDMU:6121سیمان فارسDMU:2117سیمان تهرانDMU:7122سیمان فارس و خوزستانDMU:2218سیمان خاشDMU:140.10DMU:210.054DMU:230.18DMU:290.5923سیمان قائنDMU:2319سیمان خزرDMU:9124سیمان […]