۲۹خرداد/۹۷

راهبردهای سازمانی مقابله با فرسودگی شغلی

9-6-2-راهبردهای سازمانی مقابله با فرسودگی شغلی1- به کارگماردن افرادی که به آن کار علاقه مند هستندوازویژگیها لازم برای انجام دادن درست وظایف شغلی، برخوردارند.2- برگزاری دوره های آموزشی مناسب برای متصدیان مشاغلRead More…