نگارنده:
حسین اعتصام
سال تحصیلی: 93-1392
سپاس و ستایش، ایزد منان را که سخنوران در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. آفریدگاری که هستی مان بخشید، خویشتن را به ما شناساند، درهای علم را بر ما گشود، به همنشینی رهروان دانش مفتخرمان نمود و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.
با امتنان بیکران از استاد اندیشمند، جناب آقای دکتر سید محمد علی میرحسینی، که در کمال صبوری با مهربانی و فروتنی، زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند و مسلماً بدون مساعدت های بی شائبه ایشان، تأمین این پایان نامه غیرممکن بود.
قدردانی و سپاس صمیمانه خدمت استاد عالیقدر، جناب آقای دکتر احمد ترک فر، مدیریت محترم گروه، که زحمت مشاوره پایان نامه را متقبل شدند.
از استاد فرزانه، سرکار خانم دکتر لیلا جمشیدیان، که امر قضاوت این پایان نامه را پذیرفتند و راهنمایی و ارشاد فرمودند، متشکرم.
باشد که بتوانم بخشی از زحمات آنان را بدین وسیله جبران نمایم.
این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بی نهایت و در کمال افتخار تقدیم می نمایم به :
ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج).
محضر ارزشمند پدرم، استوارترین تکیه گاهم؛ بزرگمردی که با فداکاری، انسانیت، سخاوت، سکوت و مهربانی اش در تمام عرصه های زندگی، یار و یاوری بی چشم داشت و روشنگر راه من در سختی ها و مشکلات بوده و چگونه زیستن را به من آموخته است.
کسی که تار مویی از او به پای من سیاه نماند؛ مادرم، معلم دلسوزی که همواره بر کوتاهی و درشتی من قلم عفو کشیده ، کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته ، در دوران زندگیم تلاش های محبت آمیز بی شماری نثار من داشته ، ازخود گذشتگی را به من آموخته و من زندگی خود را مدیون مهر و عطوفت او می دانم.
اسوه ی صبر و تحمل، همسر بزرگوار و مهربانم، که نشانه بارز لطف الهی در زندگی من است؛ همدلی که مرا در راه رسیدن به اهدافم یاری می رساند، و در تمام طول تحصیل همواره همراه و همگام من بوده و مشکلات را برایم آسان نموده و با قلبی آکنده از عشق و معرفت، محیطی سرشار از آرامش، آسایش، سلامت و امنیت فراهم آورده است.
آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه ی راهم بود و بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله تحقیق 4
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 8
1-4-1- هدف کلی 8
1-4-2- اهداف ویژه 8
1-5- فرضیه های تحقیق 9
1-5-1- فرضیه اصلی 9
1-5-2- فرضیه های فرعی 9
1-6- سؤال های تحقیق 10
1-7- پیش فرض های تحقیق 10
1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق 11
1-8-1- حمایت اجتماعی 11
1-8-2- فعالیت بدنی در اوقات فراغت 11
فصل دوم 12
مقدمه 13
2-1- اوقات فراغت 13
2-1-1- دیدگاه های اوقات فراغت 29
2-1-2- کارکردهای اوقات فراغت 31
2-2- فعالیت بدنی و ورزش در اوقات فراغت 37
2-3- حمایت اجتماعی 42
2-4- پیشینه تحقیق 50
فصل سوم 59
مقدمه 60
3-1- روش پژوهش 60
3-2- جامعه آماری 60
3-3- شیوه برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری 61
3-4- شیوه جمع آوری اطلاعات 61
3-5- ابزار اندازه گیری تحقیق 61
3-6- پایایی و روایی ابزار اندازه گیری 62
3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 62
3-8- محدودیت های تحقیق 62
3-8-1- محدودیت های اعمال شده توسط محقق 62
3-8-2- محدودیت های خارج از کنترل محقق: 63
3-9- ملاحظات اخلاقی تحقیق 63
فصل چهارم 64
مقدمه 65
4-1- تحلیل توصیفی داده ها 65
4-1-1- توصیف آزمودنی ها بر حسب مدرک تحصیلی 65
4-1-2- توصیف آزمودنی ها بر حسب سن 66
4-1-3- توصیف آزمودنی ها بر حسب تعداد افراد خانواده 67
4-1-4- توصیف اعضایی از خانواده که ورزش می کنند 68
4-1-5- توصیف آزمودنی ها بر حسب میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت 69
4-1-6- توصیف آزمودنی ها بر حسب میزان ساعات صرف شده جهت فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در یک ماه گذشته 69
4-1-7- توصیف آزمودنی ها با توجه به میزان فعالیت ورزشی در یک ماه گذشته 70
4-2- تحلیل استنباطی داده های تحقیق 71
فصل پنجم 78
مقدمه 79
5-1- یافته های پژوهش 79
5-2- بحث و بررسی 80
5-3- پیشنهادات 82
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی 82
5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی 83
منابع 84
منابع فارسی 85
منابع غیر فارسی 91
پیوست ها 97
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر مدرک تحصیلی 57
جدول 4-2: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر گروه سنی 58
جدول 4-3: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر تعداد افراد خانواده 59
جدول 4-4: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر افراد ورزشکار خانواده 60
جدول 4-5: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت 61
جدول 4-6: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت 62
جدول 4-7: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر فعالیت ورزشی 63
جدول4-8 : نتایج آزمون مقایسه میانگین متغیر حمایت والدین در دو گروه 65
جدول4-9: نتایج آزمون مقایسه میانگین متغیر حمایت دوستان در دو گروه 65
جدول 4-10: نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی مدل لجستیک 66
جدول 4-11 : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی دوستان 66
جدول 4-12: نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی مدل لجستیک 67
جدول 4-13 : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی والدین 68
جدول 4-14 : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی والدین 68
جدول 4-15: نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی مدل لجستیک 69
جدول 4-16 : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی دوستان 69
جدول 4-17 : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی والدین 70
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1 : فراوانی درصدی برای متغیر مدرک تحصیلی 65
نمودار 4-2: فراوانی درصدی برای متغیر گروه سنی 66
نمودار 4-3 : فراوانی درصدی برای متغیر تعداد افراد خانواده 67
نمودار4-4: فراوانی درصدی برای متغیر افراد ورزشکار خانواده 68
نمودار4-5: فراوانی درصدی برای متغیر میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت 69
نمودار 4-6: فراوانی درصدی برای متغیر میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در یک ماه گذشته 70
نمودار4-7: فراوانی درصدی برای متغیر فعالیت ورزشی 71
اظهار نامه
اینجانب حسین اعتصام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی به شماره دانشجویی 891240772 تأیید می نمایم که کلیه نتایج این پایان نامه حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و مورد نسخه برداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر نموده ام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از مولفان و محققان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می کنم. در ضمن مسئولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
نام و نام خانوادگی: حسین اعتصام
امضاء و تاریخ: / / 1392
تأییدیه
بدینوسیله تأیید می نمایم پایان نامه “نقش حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد” دفاع شده توسط آقای حسین اعتصام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی تحت راهنمایی اینجانب صورت گرفته و مطالب ارائه شده در این پایان نامه حاصل کار وی بوده و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر شده است.
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر سید محمد علی میرحسینی
امضاء و تاریخ: / /1392
تاییدیه هیات داوران جلسه دفاع
گروه تخصصی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
نام و نام خانوادگی دانشجو: حسین اعتصام
عنوان پایان نامه:
“نقش حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد”
تاریخ دفاع:
رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی
گرایش: مدیریت ورزشی
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
مرتبه دانشگاهی
دانشگاه یا
موسسه محل خدمت
امضاء
معاون پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات هرمزگان
چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد انجام شد. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مردان جوان بین 15 تا 24 سال شهر یزد بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و با احتساب افت آزمودنی تعداد 382 نفر مشخص شد، که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با رعایت سهم جوانان هر محله انتخاب شدند. شیوه جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته بود که میزان پایایی آن برای متغیرهای حمایت اجتماعی والدین و دوستان به ترتیب 78/0 و 83/0