استاد راهنما
دکتر محمود علیزاده
استاد مشاور
دکتر مظفر باشکوه
نگارنده
سیامک شادمان مرادلو
شهریور 1393
واحدگرمی
باسمه تعالی
با تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد خانم/آقای سیامک شادمان مرادلو در رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی تحت عنوان بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران با حضور استاد راهنما، استاد(استادان) مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمی درتاریخ 21/06/1393 تشکیل گردید. در این جلسه، پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
بدینوسیله تایید میشود پایان نامه مذکور از لحاظ محتوای علمی و فرمت و نگارش کامل وبدون نقص می باشد.
استاد راهنما: دکتر محمود علیزاده
استاد (استادان مشاور):
1- دکتر مظفر باشکوه
هیأت داوران:
1- دکتر محمدعلی جاهد
2-
نماینده تحصیلات تکمیلی واحد: تاریخ و امضاء
معاون پژوهشی دانشگاه : تاریخ و امضاء
دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان مرکزی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب سیامک شادمان مرادلو دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در در رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی درتاریخ 21/06/1393 از پایان نامه خود تحت عنوان بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران با کسب نمره 5/17 با درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم:
1. این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و …) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه موجود ، نام منابع مورد استفاده و سایر مشخصات آن درفهرست مربوطه ذکرو درج کرده ام
2. این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( همسطح ، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3. چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای لازم را اخذنمایم.
4. چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی سیامک شادمان مرادلو
تاریخ و امضا واثر انگشت
سپاسگزاری:
حمد و سپاس خداوند متعال را که نعمت صحت و سلامت را به بنده عطا نموده تا بتوانم از راهنمایی و مشاوره های اساتید بزرگوار و ارجمند جناب آقایان دکتر محمود علیزاده استاد راهنما و دکتر مظفر باشکوه استاد مشاور سود جسته و برای خود آتیه بهتری را فراهم نمایم. در خاتمه از تمام کسانی که به نوعی مرا در تدوین این پژوهش یاری نمودند صمیمانه سپاسگزارم.
تقدیم به:
مادرم که تنها پشتیبان و غمخوار زندگی ام بوده و در این سالها فقط او بود که در نبود پدر مرحومم به فکر زندگی ام بوده و این حسن اخلاق را به بنده آموخت تا قدردان زحمات اساتید بزرگوارم باشم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
فصل اول:کلیات
1-1- تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی ………………………………………………………………………………………………………. 6
1-1-1- تعریف و مفهوم جهانگرد . ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-1-1-1- تعریف جهانگرد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-1-1-2- اهمیت جهانگردی در قرآن …………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-1-1-3- اهمیت جهانگردی در احادیث و روایات ……………………………………………………………………………………………… 9
1-1-2- جهانگردی در ادوار مختلف تاریخ ایران ……………………………………………………………………………………………………….. 11
1-1-2-1- دوران ایران باستان ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
1-1-2-2- دوران بعد از اسلام ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-1-2-3- دوران معاصر(کاپیتولاسیون) ………………………………………………………………………………………………………………………. 16
1-1-3- جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق ……………………………………………………………………………………………………. 19
1-1-3-1- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق خصوصی ……………………………………………………………………………………… 19
1-1-3-2- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق عمومی………………………………………………………………………………………….. 19
1-1-3-3- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق بین الملل …………………………………………………………………………………….. 19
1-2- نکاح جهانگردان در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
1-2-1- مفهوم و تاریخچه نکاح جهانگردان ………………………………………………………………………………………………………………. 20
1-2-2- شرایط نفوذ نکاح جهانگردان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
1-2-3- اقسام نکاح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
1-2-3-1- نکاح دائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
1-2-3 -2- نکاح موقت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
1-3- طلاق جهانگردان در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………………………… 26
1-3-1- مفهوم طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
1-3-2- طلاق در نظام های حقوقی گذشته و حال …………………………………………………………………………………………………. 27
1-3-3- اقسام طلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
فصل دوم:جایگاه ازدواج جهانگردان در فقه اسلام و حقوق ایران
2-1- جایگاه ازدواج جهانگردان از منظر فقهای اهل سنت و تشیع …………………………………………………………………….. 31
2-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد نکاح موقت مسلمان با بیگانگان…………………………………………… 32
2-1-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان ……………….. 34
2-1-1-2- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مسلمانان با فرد مسیحی یا یهودی ………………… 37
2-1-1-3- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ………………………. 39
2-1-2- موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………………….. 43
2-1-2-1- موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) ……………………………………………………………………………………………………….. 43
2-1-2-2- موانع ناشی ازقرابت سببی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
2-1-2-3- موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری) …………………………………………………………………………………………………. 47
2-1-2-4- موانع متفرقه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48
2-1-2-5- رعایت مصالح کشور ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
2-1-3- جایگاه ازدواج خارجیان(جهانگردان) در سایر ادیان ……………………………………………………………………………….. 50
2-1-3-1- آیین یهود و مسئله ازدواج زنان با مرد خارجی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *