پیشگفتار
این تحقیق که با هدف نقش تلویزیونهای خصوصی ( آریانا، تمدن، سبا، تلویزیون یک و طلوع ) در توسعه سیاسی افغانستان با بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه هرات انجام شده است در پی آن است که نقش تلویزیونهای خصوصی را در توسعه سیاسی افغانستان بررسی کند. امروزه وسایل ارتباط جمعی بخصوص تلویزیون خود یکی از شاخص های توسعه به شمار می رود و نقش رسانه ها در روند توسعه افغانستان بر کسی پوشیده نیست، امروزه مردم جهان افغانستان را با نظام جدید سیاسی و آزادی بیان و رسانه های آن می شناسند که توانسته است یک چهره مثبتی را از این کشور جنگ زده ترسیم نماید.
یازده سپتامبر ۲۰۰۱ نقطه عطفی در تاریخ افغانستان به شمار می رود، چون سرآغاز دگرگونی هایی بود که به فروپاشی رژیم طالبان و روی کار آمدن دولت تازه انجامید. موافقت نامه بن ( موافقت نامه ای بود که بر اساس آن نظام جدید فعلی افغانستان شکل گرفت ) چارچوبی را بنیان نهاد که بر اساس آن گروههای گوناگون ذینفع در افغانستان در مورد تشکیل دولت موقت، برگزاری لوی جرگه اضطراری( مجلس بزرگان) برای انتخاب دولت انتقالی، تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات سراسری ریاست جمهوری و پارلمانی و حضور نیروهای بین المللی با مجوز شورای امنیت و سازمان ملل متحد به توافق رسیدند. بدین ترتیب افغانستان زندگی تازه ای را از سر گرفت.
افغانستان برای دستیابی به توسعه با موانع فراوانی روبرو ست که از آن جمله می توان به متزلزل بودن امنیت، گرانی، فقر، ضعف ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، نبود درآمد کافی ملی و وابستگی به کمکهای خارجی اشاره کرد. آنچه در “استراتژی انکشاف ملی افغانستان” آمده است اهداف توسعه افغانستان را در پانزده سال آینده مشخص کرده است که از جمله ارتقای امنیت، دفاع از آزادی بیان و حقوق بشر در آن به صورت برجسته ذکر شده است .
افغانستان امروزه دارای قانون اساسی مدرنی است که در آن حقوق تمامی ساکنان این سرزمین به رسمیت شناخته شده است و دارای یک نظام رسانه ای آزاد است که در آن آزادیهای تمامی افراد محترم شمرده شده است ، در پناه همین قانون رسانه ها ست که امروز افغانستان دارای شبکه های تلویزیونی خصوصی، شبکه های آزاد رادیویی، و روزنامه ها و مطبوعات آزاد است.
بدون شک نقش رسانه ها در روند توسعه کشورها بر کسی پوشیده نیست و از میان این رسانه ها می توان بر نقش تلویزیون تاکید بیشتری کرد زیرا تلویزیون جنبه فراگیری بیشتری داشته و می تواند مخاطبان زیادتری را به خود جلب نماید، از سوی دیگر تلویزیون می تواند در یک جامعه ای که مردم آن به علت جنگ های بیشمار کمتر از نعمت سواد برخوردار هستند نقش ایفا نماید. بنا به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ میلادی میزان سواد در افغانستان ۴/۳۹ درصد گزارش شده است، در چنین جامعه ای تلویزیون می تواند نقش مهمی در روند توسعه به عهده بگیرد، زیرا تلویزیون و رادیو به عنوان دو رسانه ای که نیازمند سواد بالا نیست در جوامع بی سواد نقش عمده ای دارند، بنابر این می توان امیدوار بود که تلویزیون های خصوصی نیز در روند توسعه سیاسی افغانستان نقش بسزایی داشته اند، به عبارت دقیقتر تلویزیون های خصوصی در روند چند انتخابات مهم که در طول تاریخ سیاسی افغانستان بی نظیر بوده است نقش مهمی در شرکت مردم در انتخابات داشته اند، از جانب دیگر به نظر می رسد تلویزیون های خصوصی امروز به عنوان پر بیننده ترین رسانه ها در افغانستان شناخته شده است و مردم افغانستان زمان زیادی را صرف تماشای این تلویزیون ها می کنند و برنامه های سیاسی این تلویزیون ها همواره نقش عمده ای در نگرش سیاسی جامعه افغانستان داشته است.
در هر صورت با در نظر گرفتن این پیش فرض که تلویزیونهای خصوصی به عنوان پر بیننده ترین رسانه در افغانستان هستند و نقش مهمی را در توسعه سیاسی آن دارند، نیازمند این بود که یک پژوهش علمی در مورد آن صورت بگیرد و پژوهش حاضر در همین راستا شکل گرفته است.
فهرست مطالب
پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………الف
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………….. پ
فصل اول …………………………………………………………………………………………………………. ۱
مسئله اصلی تحقیق و اهمیت آن ……………………………………………………………………………..۲
ضرورت و اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………..۵
هدف اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………۷
اهداف فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………..۷
فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………….۹
تاریخ مختصر افغانستان…………………………………………………………………………………………..۱۰
پیشینه تحقیقات اولیه در جهان…………………………………………………………………………………۱۴
پیشینه تحقیقات اولیه در افغانستان……………………………………………………………………………۱۵
بخش اول سیر تاریخی تلویزیون در جهان و افغانستان……………………………………………..۱۶
۱-۱ تاریخچه تلویزیون در جهان…………………………………………………………………………….۱۶
۲-۱- تاریخچه تلویزیون های خصوصی در جهان …………………………………………………….۲۲
۳-۱- تاریخچه تلویزیون در افغانستان …………………………………………………………………….۲۳
۴-۱- انواع تلویزیون ………………………………………………………………………………………………۲۳
۵-۱- اولین تلویزیون های خصوصی در افغانستان ……………………………………………………..۲۴
معرفی شبکه های مورد بررسی………………………………………………………………………………….۲۳
– الف : شبکه طلوع……………………………………………………………………………………….۲۷
– ب : شبکه تلویزیونی آریانا………………………………………………………………………..۲۷
– ج: شبکه تلویزیونی یک ………………………………………………………………………….۲۸
– د: شبکه تلویزیونی سبا ……………………………………………………………………………۲۹
– ه : شبکه تلویزیونی تمدن …………………………………………………………………………۳۰
بخش دوم- تلویزیون وتوسعه ، توسعه سیاسی در افغانستان………………………………………۳۰
ویژگی های تلویزیون ……………………………………………………………………………………………۳۱
نظریات انتقادی از تلویزیون……………………………………………………………………………………۳۶
تلویزیون و انتقال مفاهیم سیاسی در جامعه ……………………………………………………………..۳۴
نقش تلویزیون در فرایند توسعه …………………………………………………………………………….۴۲
نقش تلویزیون در توسعه سیاسی …………………………………………………………………………..۴۲
توسعه و مفهوم آن ………………………………………………………………………………………………۴۳
نظریه های توسعه ……………………………………………………………………………………………….۴۶
-الف : الگوی نوسازی ………………………………………………………………………………………….۴۶
-ب: الگوی انتقادی ………………………………………………………………………………………………۵۰
-ج: الگوی رهایی بخش ……………………………………………………………………………………….۵۲
-د : الگوی توانمند سازی ……………………………………………………………………………………..۵۴
مفهوم توسعه سیاسی …………………………………………………………………………………………….۵۵
تعریف توسعه سیاسی …………………………………………………………………………………………..۵۵
شاخص های توسعه سیاسی ………………………………………………………………………………….۵۹
الف :اعتماد سیاسی ………………………………………………………………………………………………۶۱
ب : فرهنگ سیاسی ……………………………………………………………………………………………..۶۳
ج : مشروعیت سیاسی ………………………………………………………………………………………….۶۷
د : مشارکت سیاسی ……………………………………………………………………………………………..۶۸
بخش سوم- توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم و افغانستان، نظریه های ارتباطی و نقش تلویزیون در فرایند توسعه سیاسی ……………………………………………………………………….. ۶۵
ارتباطات و توسعه سیاسی ……………………………………………………………………………………۷۱
توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *