تحقیق رایگان با موضوع زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، تامین کننده، انعطاف پذیری

مدیریت زنجیره تامین1، یکی از رایج ترین عناوین مورد بحث در ادبیات کسب و کار
می باشد. این یک اصل اساسی برای سازمان هاست که یک مزیت رقابتی پایدار برای پیشرو ماندن در بازار ایجاد نمایند. نیاز به انسجام و یکپارچگی عناصر مختلف در مدیریت زنجیره تامین، برای بیشتر شرکت ها به عنوان یک عامل مهم جهت رقابتی ماندن شناخته شده است. همانطور که شرکت های بیشتر و بیشتری از عملکرد زنجیره تامین خود آگاه می شوند، هماهنگی و انسجام عوامل مختلف در مدیریت زنجیره تامین در کسب مزیت رقابتی حیاتی می شود.امروزه با پیشرفت صنایع تولیدی و وجود رقابت شدید جهانی بین شرکتها و کمپانیها، کوتاهتر شدن چرخه عمر کالا، زمان مورد نیاز برای بازاریابی و نیازهای متفاوت مشتریان در نقاط مختلف و فواصل مختلف از محل تولید، شرکت های توزیع کالاها و مواد اولیه و حمل و نقل بر آن شدهاند که کارایی و بهرهوری سیستمهای خود را بهبود بخشند. سیستمهای توزیع و حمل و نقل باید قادر به توزیع محصول با کمترین هزینه و در کمترین مدت ممکن باشند تا محصولات به موقع به مشتریان تحویل داده شوند.در سیستمهای تولیدی و جریانهای کارگاهی ودر خطوط تولید و مونتاژ کالاها و محصولات لزوم برنامهریزی صحیح و اقتصادی با کمترین هزینه و زمان سیکل تولیدی برای حداکثر شدن مقدار تولید و توانایی پاسخگویی به موقع به نیاز مشتریان در بازارهای رقابتی امروز به چشم می خورد.
به طور کلی، لزوم کاهش هزینههای تولیدی شرکتها و کمپانیها در سیستم های تولیدی کارشناسان و برنامهریزان سیستمهای تولیدی را بر آن داشته است تا در جهت هر چه کمتر کردن هزینههای مواد و افزایش سطح تولید و بهرهوری از بهترین زمانبندی و توالی عملیات2 ممکن استفاده نمایند.

1-2- بیان مسأله
کسب و کار کامل تولید، از استخراج مواد خام به سمت تولید در مراحل مختلف در زنجیره تامین تا مشتریان نهایی،گواه بر نیاز رو به افزایش به رفتار کارا به خاطر رقابت افزایش یافته و حاشیه سود کاهش یافته است. کل زنجیره تحت تاثیر واقع شده و بنابراین از فقط چند دهه قبل، هم عاملان تولید و هم تامین کنندگان خدمات در صنعت حمل و نقل در حال روبرویی با موقعیتی چالش برانگیز می باشند. در این موقعیت شرکتهای زیادی مجبور شده اند تمرکزشان را از بهینه سازی تجارت شخصی خود به برنامه ریزی برای سود کل زنجیره، تغییر دهند.بنابراین رقابت امروزی به جای عاملان مستقل، بین زنجیره های تامین می باشد که این منجر به تشریک مساعی رو به افزایش بین عاملان در یک زنجیره تامین شده است.
بیشتر فعالیت ها در زنجیره تامین دارای وابستگی درونی اند دریک بخش مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد سایر فرایندها تاثرگذار است. مدیریت موجودی و حمل و نقل دو محرک کلیدی زنجیره تامین هستند. تشریک مساعی این دو محرک که اغلب به عنوان مسائل مسیریابی موجودی شناخته می شود در بهبود زنجیره تامین موثر است.در این تحقیق زنجیره تامین شامل تعدادی تامین کننده، تعدادی کارخانه و مراکز توزیع می باشد و مدل برنامه ریزی خطی برای ماکزیمم کردن سود مورد انتظار کارخانجات تولیدکننده محصولات لبنی(محصولات با عمر کوتاه یا فاسد شدنی) با محدودیت پنجره زمانی ارائه شده است.در ادامه بعنوان مطالعه موردی مدل تدوین شده در کارخانه پرتودانه خزر( تولید کننده انواغ روغن و مارگارین) واقع در شهرک صنعتی بهشهر پیاده سازی شده است.

1-3- سؤال تحقیق
تصمیمات شامل مقدار مواد خام و مواد افزودنی و شیمیایی خریداری شده و مقدار فروش محصول تولید شده می باشد تا سود ماکزیمم گردد.پس در واقع سوال مساله این است که چه مقدار مواد و به چه میزان از منابع خریداری گردد و نیز چه هزینه هایی را تا چه حد می توان کاهش داد تا سود حاصل از فروش محصول نهایی ماکزیمم گردد؟

1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق، با توجه به محدودیتهایی مانند مقدار مواد خامی که از تامین کننده خریداری می شود، مقدار محصول تولید شده، مقدار فروش محصول، مقدار مواد خام مورد نیاز، مقدار موجودی اول دوره از محصول نهایی و مواد خام با محدودیت پنجره زمانی:
ارائه یک مدل جهت ماکزیمم کردن سود
حل مسأله با استفاده از برنامه لینگو11
بررسی و پیاده سازی مدل در شرکت پرتودانه خزر

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
در این فصل مفاهیم نظری، اصطلاحات و نمادهای مسائل زمان بندی تشریح شده و به بررسی ادبیات و پیشینه ی موضوع پرداخته می شود. مدیریت جریان مواد، اطلاعات نیروی انسانی، سرمایه و تجهیزات از مفاهیم اصلی موفقیت در واحدهای صنعتی می باشد. مرتبط نمودن این پنج جریان، باعث تغییراتی بنیادی در یک سیستم می شود که بر تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها، تشکیلات سازمانی و فرصت سرمایه گذاری موثر است.در قرن 21، سازمانها، با افزایش پیچیدگی در فرآیند تولید و تجارت مواجه شده اند. هم اکنون با توسعه رقابت جهانی می بایست محصولات متنوع در زمان و مکان مناسب در دسترس مشتری قرار گیرد. در راستای مطالعات گسترده، مفهوم زنجیره تامین که به معنای:”کل مجموعه فعالیت های درگیر برای رسیدن کالا و خدمات به دست مصرف کننده” بوده، ظاهر گشت.در مدیریت زنجیره تامین شرکت ها قصد دارند با همکاری یکدیگر و ایجاد هم افزایی لازم بتوانند تصمیمات استراتژیک کارایی بگیرند.

2-2 مفهوم زنجیره تامی
ن
و پیدایش آن[5]
زنجیره تامین یک سیستم یکپارچه از فرایندهای مرتبط به هم می باشد که این فرایندها به منظور: 1) دستیابی به مواد و قطعات مورد نیاز، 2) تبدیل مواد اولیه به محصول، 3) ارزش گذاری محصولات، 4) توزیع محصولات به مشتریان و 5) تسهیل انتقال اطلاعات بین اجزا زنجیره تامین، اعم از تامین کنندگان، توزیع کنندگان، واسطه ها، خرده فروشان و مشتریان، ایجاد شده اند. هدف اصلی این زنجیره، کاهش هزینه، افزایش اثربخشی و کارایی و بطور کلی افزایش سود برای تمام ذینفعان خود است. این زنجیره شامل دو جریان مخالف است: حرکت مستقیم (رفت) محصولات از تامین کننده مواد اولیه تا مشتری و حرکت برگشت (عکس) اطلاعات و مواد از مشتری تا تامین کنندگان.
این زنجیره از دو قسمت لجستیک داخلی و لجستیک خارجی تشکیل شده است. لجستیک داخلی یا مدیریت مواد به فعالیت های دریافت مواد، ذخیره و کنترل مواد تا تهیه محصول مورد نیاز گفته می شود. لجستیک خارجی یا توزیع محصولات به خروج محصولات تا رسیدن به مشتری و ارائه سرویس های لازم به او گفته می شود. نکته مهم در زنجیره تامین، ارتباط اجزا می باشد که به صورت حلقه های به هم متصل هستند، اطلاعات باید به صورت دقیق و همزمان به اشتراک گذاشته شود تا بهترین تصمیمات گرفته شود.
2-2-1 پیدایش مفهوم زنجیره تامین
در دهه 50 و 60 میلادی تاکید بر تولید انبوه بود تا بدین طریق تولیدکنندگان بتوانند هزینه های خود را به حداقل ممکن کاهش دهند. بنابراین انعطاف پذیری و تغییر در فرایندهای تولید بسیار مشکل و هزینه بر بود. همچنین تولیدکنندگان دیدگاه خوبی نسبت به مشتریان و تامین کنندگان خود نداشتند، به طوری که ارتباط اطلاعاتی با آنها را دارای ریسک بالا می دانستند.
در دهه60 و 70 میلادی،بهبود فرایندهای داخلی که برای حضور در صحنه ی رقابت انجام
می گرفت، به توسعه استراتژی های بازاریابی نیاز پیدا کرد. به عبارتی تولیدکنندگان و مراکز خدماتی بسیار علاقه مند بودند که بر اساس نیازهای مشتریان برای جلب رضایتشان اقدام نمایند و استراتژی شرکت را بر این اساس پایه ریزی نمایند.
افزایش سطح زندگی، رفاه طلبی، رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها همگی از عواملی بودند که در دهه 80 میلادی باعث افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات شدند. افزایش تقاضا نیز نیاز به انعطاف پذیری و بهبود محصولات و فرایندهای موجود را تشدید کرد و موسسات را به توسعه و تنوع در ارائه محصولات جدید ترغیب نمود.
در دهه 90 میلادی به خاطر پیشرفت های تکنولوژی، توسعه ارتباطات و دانش فنی و فرهنگ صنعتی بالاتر، انعطاف پذیری و بهبود در تولید فراهم گردید. خدمات و محصولات نهایی، به سلیقه و نیاز مشتری نزدیک تر شد و با آمدن دستگاههای تولیدی نیمه خودکار و تمام خودکار انعطاف پذیری تولید بالاتر رفت. در واقع، شرکت ها و موسسات کم کم به سمت تولید مشتری گرا سوق پیدا کردند. در این دوره موسسات تولیدی تا حدودی از کنترل و فرآیندهای داخلی اطمینان بیشتری حاصل کرده بودند و تاثیر شگرفی که مواد و خدمات ورودی بر روی قابلیت آنها برای پاسخگویی به نیاز مشتریان داشت، نمود بیشتری پیدا کرد. این درک، باعث توجه و تمرکز بیشتر بر روی تامین و استراتژی های منبع یابی شد و تنها تولید کالای با کیفیت، کافی نبود، بلکه محصول را در چه زمانی، در چه مکانی و چگونه و به چه اندازه ای که مشتری می خواهد و اقتصادی نیز باشد، تحویل دهند، نیز مهم بود.
با پیدایش این تفکر، همه به این باور رسیدند که در جهان بهم پیوسته امروز پاسخگویی به تقاضای مشتری معمولا تنها سازنده ی کالا را درگیر نمی کند، بلکه کل زنجیره تامین و سرویس های آنها رابه خدمت می گیرد و همچنین مدیریت سازمان، ایفاکننده نقش کوچکی است و آنچه مهم است مدیریت زنجیره تامین است و در حقیقت تمامی واحدهای بالادستی و پایین دستی نقش بسزایی در موفقیت و کامیابی موسسه خواهند داشت. این نقش که به تک تک موسسات موثر بر تهیه و تولید و تحویل کالاها و خدمات به مشتری نهایی داده می شد به نام ” زنجیره تامین” منجر گردید.

2-2-2 تعریف زنجیره تامین
با شهرت یافتن مفهوم زنجیره تامین، تعاریف مختلفی برای این مفهوم ارائه گردیده است. فرهنگ لغات ایپکس3 زنجیره تامین را به صورت زیر تعریف می کند:
مراحل مختلف انجام کار از تهیه مواد اولیه تا تحویل محصول نهایی که به صورت ارتباط بین شرکتهای عرضه کننده مواد تا مصرف کنندگان تعریف می شود، زنجیره تامین گویند.
مجموعه عملیات داخل و خارج یک شرکت که زنجیره ارزش4را قادر به تولید محصول و ارائه خدمت به مشتری می نماید را زنجیره تامین گویند.
تعریف ارائه شده توسط شورای زنجیره تامین چنین است:
زنجیره تامین شامل فعالیت های مربوط به تولید تا تحویل محصول نهایی از تامین کنندگان عمده تا مشتریان خرده است.
دابلر و برت5[16] با دید وسیع تری به زنجیره تامین می نگرند و آن را شامل تمام سرچشمه های تامین برای شرکت می دانند. با این تعریف، سازنده تجهیزات اصلی مانند شرکت فورد، زنجیره تامین خود را شامل تامین کنندگان رده اول، دوم، و … در یک شبکه تامین خواهد دید.
لالوند و مسترز6[23] بیان نمودند استراتژی شراکتی در زنجیره تامین در برگیرنده ی عناصری است که عبارتند از:” توافق طولانی مدت چندین شرکت در زنجیره تامین، گسترش تعهد و صداقت در روابط، به اشتذاک گذاری داده ها تقاضا و فروش و توسعه ی فعالیت های لجستیکی،…”
استیونز7[35] بیان نمود که” هدف مدیریت زنجیره تامین، ه
مزمان سازی احتیاجات مشتری با جریان مواد به منظور افزایش سطح خدمت به مشتری، کاهش سطح موجودی و در نهایت کاهش هزینه های واحد محصول می باشد.”

2-2-3 دلایل علاقه و توجه به مفهوم مدیریت زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین به دلایل متعددی به موضوع مورد توجه در دههی اخیر تبدیل شده است:
تعداد بسیار کمی از شرکتها که هنوز دارای سازمان عمودی می باشند،امروزه شرکت ها تخصصی تر شده اند و به جای آنکه خود، تامین کننده منابع خویش باشند بیشتر به دنبال تامین کنندگانی هستند که بتوانند مواد اولیه با کیفیت بالا و قیمت پایین در اختیار آنها قرار دهند.
رقابت در سطوح ملی و بین المللی بسیار شدت یافته است. مشتری برای خواسته های خود انتخاب ها و منابع متعددی دارند. به همین دلیل برای تولیدکننده قرار دادن محصول نهایی در شبکهی توزیع به ترتیبی که با کمترین قیمت و به بهترین نحو در دسترس مشتری باشد، امری حیاتی محسوب می شود. در گذشته شرکت ها برای حل این مشکل، انبارهای متعددی در نقاط مختلف زنجیره تدارک می دیدند، در حالیکه طبیعت پویای بازار امروز، این عمل را به حرکتی غیراقتصادی و با ریسک بالا مبدل می کند، زیرا که عادات خرید مشتریان دائما در حال تغییر است و رقبا در حال حذف محصولات قبلی و ارائه ی محصولات جدید هستند و تغییر سفارشات باعث خواهد شد که شرکت همواره دارای انبارهایی مملو از محصولات از رده خارج شده باشد، ضمناً هزینه ی بالای نگهداری کالا در انبار باعث می شود که قیمت نهایی محصول بالا رود.
شرکت ها دریافتند که به حداکثر رساندن عملکرد یک بخش ممکن است تاثیر چندانی بر عملکرد کل مجموعه نداشته باشد. مثلاً اگر در بخش خرید بتوان یک کالا را به قیمت کمتری تهیه ممکن است به خاطر ایجاد نواقص در سایر بخشهای تولیدی، هزینه تولید محصول نهایی را بالا ببرد. لذا ضرورت دارد در هنگام تصمیم گیری برای یک بخش، اثر آن تصمیم، در کل مجموعه زنجیره تامین مورد توجه قرار بگیرد.
به دلایل فوق، استفاده از سیستم مدیریت حرفه ای زنجیره تامین برای بیشتر شرکتها، امری حیاتی گشته است.
همانطور که گفته شد مدیران یک شرکت درون زنجیره تامین از موقعیت سایر شرکتهای مرتبط سود خواهند برد. آنها با تبادل اطلاعات صحیح بازار و هماهنگ کردن فعالیت ها باعث
میشوند تا کل زنجیره در عرصه ی رقابت باقی بماند. مدیر زنجیره تامین می بایست به منظور هماهنگ سازی کل مجموعه، ارتباطات تمامی گره های درون زنجیره را تحت نظر داشته باشد.

2-2-4 مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها
در جهان تجارت مثالهای بی شماری از شرکتهایی که قادر نیستند به سطح تقاضایشان برسند و در نتیجه، موجودیهای هزینه بر و زیادی پروژه ای را متحمل می شوند، وجود دارد. در این قسمت ما به تشریح این مشکلات و علل آنها می پردازیم.
مشکلات طی زنجیره تامین به طور کلی از دو منبع ناشی می شوند:
عدم اطمینان:
یک منبع اصلی عدم اطمینان زنجیره تامین تقاضاست. پیش بینی این چند فاکتور از قبیل رقابت شرایط فعلی، توسعه تکنولوژی یکی و سطح عمومی تعهد مشتریان تاثیر می پذیرد. دیگر عامل عدم اطمینان زنجیره تامین زمانهای تحویل است که خود به عواملی مانند نسبت خرابی ماشینها در فرایند تولید خطی، فشردگی ترافیکی که در حمل و نقل دخالت می کند و مشکلات کیفیت مواد که ممکن است تاخیرات تولید را ایجاد کند، وابسته است.
عدم هماهنگی:
این نوع مشکلات هنگامی اتفاق می افتد که

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *