گردش وجوه نقد عملیاتی
2-2-6-1-تعاریف گردش وجوه نقد عملیاتی
وجه نقد: عبارت‌ است‌ از موجودی‌ نقد و سپرده‌های‌ دیداری‌ نزد بانک ها و مؤسسات‌ مالی‌ اعم از ریالی‌ و ارزی‌ (شامل‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ کوتاه‌مدت‌ بدون‌ سررسید) به‌ کسر اضافه‌ برداشت هایی‌ که‌ بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ مورد مطالبه‌ قرار می‌گیرد.(همتی،1390)
جریان وجه نقد: عبارت‌ است‌ از افزایش‌ یـا کاهش‌ در مبلـغ‌ وجه نقد ناشی از معاملات‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ مستقل‌ از شخصیت‌ حقوقی‌ واحـد تجـاری‌ و ناشی از سایـر رویدادها.(همتی،1390)
فعالیت های عملیاتی: عبارت ‌از فعالیت های اصلی‌ و مستمر مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است.‌
 
 
2-2-6-2-گزارش‌ جریان های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت های‌ عملیاتی
فعالیت های‌ مزبور متضمن‌ تولید و فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌ است‌ و هزینه‌ها و درآمدهای‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعیین‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ درصورت‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود. جریان های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت های‌ عملیاتی‌ اساساً دربرگیرنده‌ جریان های‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیت های‌ مزبور است. مبلغ جریان های وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، یکی از شاخص های اصلی ارزیابی این موضوع است است که عملیات واحد تجاری تا چه میزان به جریان های وجه نقد کافی جهت بازپرداخت وام ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده و انجام سرمایه گذاری جدید را بدون تمسک به منابع مالی خارج از واحدهای تجاری میسر کرده است. (همتی،1390)
مثال هایی از جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی به شرح زیر است:
الف-دریافت های نقدی حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات
ب-دریافت های نقدی حاصل از حق الامتیاز، حق الزحمه، کارمزد و سایر درآمدهای عملیاتی
ج-پرداخت های نقدی به فروشندگان کالا وخدمات
د-پرداخت نقدی به کارکنان واحد تجاری یا از جانب آنها
ه –دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکت بیمه بابت حق بیمه ها، خسارت، مستمری ها و سایر پرداخت های بیمه ای
و – دریافت وپرداخت های مرتبط با قراردادهای منعقد شده با اهداف تجاری و عملیاتی
ز-پرداخت های نقدی بابت مزایای پایان خدمت کاکنان و هزینه سازمان دهی مجدد
از آنجا که‌ طبقه‌بندی‌ جریان های‌ نقدی‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد به‌ سرفصل های‌ مشخصی‌ محدود شده‌ است‌، همواره‌ این‌ احتمال‌ وجود دارد که‌ برخی‌ جریان های‌ نقدی‌ ماهیتاً به‌ طور مستقیم‌ قابل‌ ارتباط‌ با هیچ‌ یک‌ از سرفصل های‌ اصلی‌ نباشد. بدین‌لحاظ‌، درصورت‌ وجود چنین‌ اقلامی‌، جریان های‌ نقدی‌ مربوط‌ به عنوان‌ جریان های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت های‌ عملیاتی‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود. نمونه‌ این‌ اقلام‌، جریان های‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فروش‌ مواد اولیه‌ در واحدهای‌ تجاری‌ تولیدی‌ و جریان های‌ نقدی‌ ناشی از خدمات‌ جنبی‌ فعالیت های‌ اصلی‌ از قبیل‌ حمل‌ موردی‌ کالای‌ فروش‌ رفته‌ است. (همتی،1390)