کیفیت اطلاعات مالی.پایان نامه نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار

کیفیت اطلاعات مالی:

اگر بخواهیم ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی را بطور خلاصه تعریف کنیم شاید بهترین تعریف همان تعریف ارائه شده توسط ویکری[1] (1985) است که می گوید “ویژگیهایی از اطلاعات که موجب سودمندی آن می شود”. برای اینکه اطلاعات باکیفیت تلقی شوند باید حایز یکسری خصوصیات کیفی باشند. این خصوصیات باعث می شود تا اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی برای استفاده کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی، و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع شود. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات عبارتند از” مربوط بودن” و “قابل اتکا بودن” که این دو خصوصیت نیز خود متشکل از خصوصیات دیگری هستند. اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تایید و تصحیح ارزیابیهای گذشته آنها موثر واقع شود. برای اینکه اطلاعات مربوط باشند باید ارزش پیش بینی و قابلیت تایید( ارزش بازخورد) داشته باشند و به موقع در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرند. اطلاعاتی قابل اتکا هستند که کامل بوده، عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشند و بطور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا بگونه ای معقول انتظار می رود بیان کند. برای اینکه اطلاعات قابل اتکا باشند نیز باید کامل بوده، بیطرفانه و محتاطانه و بیانی صادقانه و با رعایت رجحان محتوا برشکل تهیه و ارائه شوند(اعتمادی و همکاران، 1388).

2ـ15ـ الگو

مجموعه ای از معادلات یا پیشنهادات است که بعضی از جنبه های تجربی را در شکلی ساده تر شرح می دهد. “کوهن” در رساله خود در مورد الگوی تغییرات تفکر علمی مفهوم “الگو” را معرفی کرده است. کوهن الگو را چارچوبی نظری و کاربردی تعریف کرده است که بر مبنای آن الگوهایی برای خلق سنتهای منجسم و خاص تحقیق علمی ساخته می شود. الگوی یک دانشمند نوع مسائل مورد علاقه وی را رقم می زند. الگو دامنه کاربرد تجربه را برای تئوریها و تحقیقات روشن می کند .نوع آزمون و استانداردهای لازم برای داوری درباره تناقض مفروضات تئوریک را الگو تعیین می کند .الگو نوعی جهان بینی و محوری برای تحقیق است(گجراتی، 1384).

2ـ15ـ1ـ ویژگیهای یک الگوی خوب:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

یک الگوی خوب باید دارای ویژگیهای زیر باشد :

الفکمی بودن متغیرهای بیان کننده الگو

این اصل می گوید که الگو زمانی با ارزش و مهم خواهد بود که مقدار زیادی از تغییرات را به وسیله مقدار کمی از متغیرها توضیح دهد. به عبارت دیگر برای دریافتن اساسی پدیده تحت مطالعه، تنها باید متغیرهای کلیدی را در تحلیل وارد نمود .

بقابلیت تشخیص

این اصل حکم می کند که برای مجموعه داده های معین، پارامترهای تخمین زده شده بایستی مقادیر منحصر به فردی را به دست دهند  .به عبارت دیگر تنها یک تخمین برای هر پارامتر مشخص بدست آید .

جخوبی برازش

نظر به اینکه هدف اساسی تحلیل رگرسیون، بیان تا حد امکان تغییرات دو متغیر وابسته به وسیله متغیرهای توضیحی ملحوظ در الگو است؛ بنابراین الگو، زمانی به اندازه گیری عنوان یک الگوی خوب مد نظر قرار می گیرد که این بیان که بوسیله ٢R می شود حتی الامکان بالا باشد .

دسازگاری با تئوری

ممکن است الگو علی رغم داشتن ٢R بالا ، بعلت اشتباه بودن علائم یک یا چند ضریب آن، الگوی خوبی نباشد، به عبارت دیگر علامت ضرایب الگو باید با مفاهیم تئوری سازگار باشد .

هقدرت تعمیم دهی و پیشگیری

تنها آزمون مناسب برای اعتبار الگو مقایسه پیش بینی آن با تجربه و واقعیت است . اما این سوال مطرح می شود که مگر٢R  بالا دلالت بر قدرت تعمیم دهی الگو ندارد. جواب این سوال مثبت است و باید گفت که این قدرت بیان شده توسط٢R  فقط در رابطه با یک نمونه معین مدنظر است و آنچه که در اینجا مدنظر است قدرت پیش بینی و تعمیم دهی برای دوره ای خارج از دوره نمونه می باشد(گجراتی، 1384).

[1] . Vickrey