پویایی کنوانسیون وین،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

بررسی ویژگی های کنوانسیون وین

الف:پویایی کنوانسیون وین

در کنوانسیون وین اصلاح کنوانسیون و پروتکل را بر اساس ملاحظات علمی و فنی پیش بینی کرده است .به موجب ماده 9 کنوانسیون هر یک از اعضا می توانند با در نظر گرفتن ملاحظات علمی و فنی،اصلاحاتی را در مورد این کنوانسیون پیشنهاد کنند.[1]

بنابراین یکی از ویژگی های کنوانسیون پویایی آن است ،به نحوی که رژیم حاکم بر لایه ازن همگام با پیشرفت های علمی و فنی به روز می شود .با اینکه اسناد حقوقی در این رژیم نسبت به سایر رژیمهای محیط زیستی بسیار کم است ،اما یکی از مدرن ترین و به روز ترین رژیم هاست.

 

ب: شیوه تصمیم گیری و ایرادات آیین وفاق عام در کنوانسیون

آیین وفاق عام[2] برای تصمیم گیری نسبت به رای گیری یکی دیگر از ویژگی های رژیم حفاطت از لایه ازن است.البته کنوانسیون پیش بینی نموده که در صورت عدم توافق ،اصلاحات کنوانسیون با حداقل سه چهارم، و اصلاحات ضمائم با حداقل دو سوم آراء دولت های حاضر و شرکت کننده در رای گیرد نهائی می شود.[3] قابل توجه اینک تا کنون هیچ مسئله ای به رای گذاشته نشده و همه تصمیمات مربوط به رژیم حفاظت از لایه ازن از طریق وفاق عام اتخاذ شده است.[4]این امر نشان می دهد ک دولت ها به این نتیجه رسیده اند که بهترین شیوه اتخاذ تصمیم در خصوص رژیم حفاظت از لایه ازن وفاق عام است.در توافقهای محیط زیستی و بالاخص در رژیم حفاظت از لایه ازن گرایش به سوی نهادینه کردن آیین وفاق عام است زیرا در این شیوه در این شیوه اتخاذ تصمیم با اکثریت قریب به اتفاق مقاومت یک دولت بر سر موضع خود موجب می شود که مذاکره کنندگان به حد اقل ها بیندیشند،در حالیکه در آیین وفاق عام این حسن را دارد که شرایط بهتری را برای اجرا اهداف یک تصمیم بوجود می آورد. به این صورت که اگر تصمیمی به رای گیری گذاشته شود ،معترضین آن تصمیم می توانند حتی بدون اعلام صریح اعتراض خود با تصمیم مخالفت نموده و رای مخالف بد هند.اما با این شیوه اعضا می توانند پیش از اتخاذ تصمیم نگرانی های خود را در خصوص فشارهای مالی،سیاسی،اجتماعیو اقتصادی ناشی از موضوع مورد تصمیم بویژه در سطح داخلی رفع نموده و خود را با شرایط انطباق داده و سپس اتخاد تصمیم نمایند .[5] به علاوه اعضایی که به تصمیم با وفاق عام ملحق می شوند ،نسنت به اعضایی که به تصمیم با رای ملحق می شوند بیشتر است.این امر در روند ایجاد عرف در رژیم حفاظت از لایه ازن تاثیر به سزایی دارد و از طرف دیگر کارایی رژیم مزبور را بیشتر می کند.در مجموع آیین وفاق عام در رژیم حفاظت از لایه ازن نه تنها در مذاکرات مربوط به کنوانسیون بلکه در حفظ پیوستگی وارتباط میان تصمیمات شیوه بسیار موفقی بوده است.

آیین وفاق عام ایراداتی نیز دارد، اولا، از آنجاییکه این آیین مبین توافقدکلی دولت ها بر سر متن است نمی توان از این طریق به حمایت واقعی دولت هااز پیشنهادهای مطروحه که فقط از طریق رای گیری قابل درک است پی برد،و گاه ملاحظه میشود که دیدگاه و شروط دولت های امضا کننده که به متن ضمیمه شد نشان از امتناع از پذیرش دارد ،در حالیکه توافق کلی ؛ آن دیدگاه را منعکس نمی کند.از سوی دیگر تصمیم اتخاذ شده لزوما بازتاب واقعی ارازه و تصمیم دولت ها برای اجرای آن تصمیم نیست.ثانیا، توسل به آیین وفاق عام می تواند باعث شود که اقلیت دولت ها با مخالفت خویش مانع از اخذ تصمیم درباره متنی مهم شوند. و بدین ترتیب در روند تکاملی حقوق بین المللی اخلال کنند .ثالثا این شیوه بسیار کند است، و لذا روند توسعه رژیم حفاظت از لایه ازن را به آهستگی به پیش می برد.[6]

109.The Vienna convention,article 9.                                                                                                                                     

110-Consensus                                                                                                                                                                           

111-The Vienna convention, article 9.                                                                                                                                    

112-Poul harremoes,david gee,Malcolm macgarvin,andy stirling, jane keys,brian wynne,and guedes vaz,p.8      .

   113-See, p.h.sand, lessons learned in global environmental governace ,1990,p. szell,”decision-making under multilateral environmental agreements,environment policy        andlaw210(1996)                                                                                                                                                                                                                                                          

114-See,p.h.sand, ibid, supra note 113,p, szell,ibid ,supra note 113                                                                                

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن