پایه ­های ساختمان دانش:"پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی"

مدل پایه ­های ساختمان دانش

این مدل  توسط­ پروست روب و رمهاردت (2002) به نام «مدل پایه­های(سنگ بنای) ساختمان مدیریت دانش»[1]نام­گذاری شده است. طراحان مدل یادشده مدیریت دانش را به صورت سیکل دینامیکی می­بینند که در چرخش دایم است. مراحل این مدل شامل هشت جزء متشکل از دو سیکل درونی و بیرونی است. سیکل­درونی: بوسیله ­بلوک­های : کشف (شناسایی)[2] کسب[3] توسعه[4] تسهیم­کاربرد[5] (بهره­برداری) و نگهداری[6] از دانش ساخته می­شود.

سیکل بیرونی : شامل بلوکهای اهداف[7] دانش و ارزیابی[8] آن است که سیکل مدیریت دانش را مشخص می­نماید. کامل­کننده این دوسیکل «بازخور[9]» است.

نحوه عملکرد پایه­های این مدل به شرح زیر است: الف) تعیین هدف­های دانش: هدف­های مدیریت دانش باید از هدف­های اصلی سازمان نشأت گرفته و در دو سطح استراتژیک و عملیاتی مشخص شوند. سطح استراتژیک: تبدیل و نگهداری سازمان بر مبنای مدیریت دانش و همچنین ایجاد فرهنگ و سیاستهای لازم در این زمینه انجام می­شود. سطح عملیاتی: که در این سطح با توجه به هدف­ها باید نحوه شناسایی، استفاده، توزیع، کاربرد و نگهداری دانش مشخص و برنامه­های لازم برای دستیابی به آنها در زمان معین، طراحی شود و به مرحله اجرا درآید.

ب)شناسایی دانش: باطرح این پرسش که«آیامی دانیم که چه می دانیم؟»بایدانجام این وظیفه مدیریت دانش یعنی مرحله کشف دانش راآغازکرد.بسیاری ازسازمان­هابه خاطرناآشنابودن بادانش خود در تصمیم­گیری­هاوهدف­گذاری­هایشان دچارمشکل می­شوندالبته ناگفته نماندکه شناسایی منابع دانش درون وبیرون سازمان به همراه هم انجام می­شود.

پ)کسب دانش: در این مرحله دانش­ها باید از بازار داخلی و خارجی نظیر دانش­های مربوط به مشتری تولید همکاران رقباو…از منابع شناسایی شده در مرحله کشف کسب گردد و نیز مشخص نمودن آنچه قابلیت­هایی را می­توان ازخارج خریداری/تهیه کردومورد استفاده قرارداد مورد توجه قرار می­گیرد.

ت)توسعه دانش:باتوجه به پایه­های موجودبایددانش سازمان راگسترش دادالبته این امرشامل توسعه قابلیت محصول،ایده­های جدید،فرآیندهاو…ومسائلی ازاین دست می­شود.

ث)تسهیم دانش:مسائلی همچون چگونگی به اشتراک کذاری دانش موجودوانتقال آن به محل مناسب وموردنیازوچگونگی انتقال دانش ازسطح فردی به سطح دانش گروهی وسرانجام سطح دانش سازمانی ازجمله مواردی است که دردستورکاراین بخش ازمدیریت دانش قرارمی­گیرد.

ج)استفاده ازدانش :اطمینان به استفاده مفیدازدانش درسازمان مربوط به این قسمت است ودراین بخش موانعی برسرراه استفاده ازدانش جدیداست که بایدشناسایی ورفع شوندتاازآن بتوان به طورعملی درارایه خدمات ومحصولات (دانش)استفاده کرد.

چ)نگهداری دانش:ذخیره ونگهداری وروزآمدکردن دانش به این بخش مربوط می­شود.این روش از نابودی دانش جلوگیری کرده به آن اجازه اینکه مورداستفاده قرارگیردرامی­دهدکه البته دراین راستا باید سازوکارهای مناسبی برای به روزکردن سیستم ایجادشود.

[1].Baustein des Wissensmanagement(es Building stones of knowledge management)

[2].Identifizieren(Identification)

[3].Erweben(Capture)

[4].Entwickeln (Development)

[5]. Anwenden(Use)

[6]. Bewahren(Save&Storage)

[7]. Zielstellung (Goals)

[8].Bewerten (Evaluation)

[9].Rueckwirkung (Feedback)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه رهبری تحول­آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز