پایان نامه واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده

چکیده

 

واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده

  

 

در این تحقیق، شیمی کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II)،

cis,trans-[I(Me2SO)Pt( -I)2Pt(Me2SO)I]در واکنش با چند لیگاند دهنده فسفری یک دندانه (تری فنیل فسفین ( PPh3 ) و (تری فنیل فسفیت (  P(OPh)3) و 1و3و5 تری آزا 7- فسفا آدامانتان
(PTA  )( و دو دندانه (بیس دی فنیل فسفینو اتان(dppe  ) و  ( بیس دی فنیل فسفینو متان (dppm  ) و
( بیس دی فنیل فسفینو فروسن ( dppf )( و نیز چند لیگاند هیدروژن دهنده آروماتیک یک دندانه
)پیریدین ( Pyridine ) و1- متیل ایمیدازول ( 1-MeIm ) و 4- متیل پیریدین (
4-Picoline )( مورد مطالعه قرار گرفت و جهت شناسایی کمپلکس های مونومری
پلاتین (II) حاصل از شکسته شدن پل و انجام واکنش جانشینی، از طیف سنجی 1H NMR و  31P NMRو تجزیه عنصری استفاده شده است.

 

کلید واژه: کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II)، لیگاند دهنده

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1  شیمی کمپلکس های پلاتین…………………………………………………………………………………………….. 2

1-2  شیمی کمپلکس های پلاتین حاوی لیگاندهای سولفوکساید………………………………………….. 4

1-2-1  شیمی سولفوکسایدها……………………………………………………………………………………………….. 4

1-2-2  کمپلکس های پلاتینی حاوی لیگاند DMSO……………………………………………………….. 4

1-3  واکنش های جانشینی کمپلکس های مسطح مربع…………………………………………………………. 5

1-4  لیگاندهای فسفری نوع سوم……………………………………………………………………………………………….. 6

1-4-1 PTA……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5  ویژگی لیگاندهای نیتروژنی آروماتیک……………………………………………………………………………….. 8

1-5-1  پیریدین……………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-5-2  4- متیل پیریدین………………………………………………………………………………………………. 10

1-5-3  1- متیل ایمیدازول…………………………………………………………………………………………… 10

1-6  NMR روشی مفید در شیمی معدنی……………………………………………………………………………… 11

1-6-1  1H NMR در کمپلکس های پلاتینی……………………………………………………………………. 11

1-6-2  31P NMR در کمپلکس های پلاتینی…………………………………………………………………… 11

1-7  هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل دوم: کارهای تجربی

2-1  ملاحظات عمومی………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2  منابع مواد شیمیایی………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3  تکنیک ها و روش ها………………………………………………………………………………………………………… 15

2-3-1  طیف سنجی رزونانس مغناطیسی پروتون…………………………………………………………….. 15

2-3-2  طیف سنجی رزونانس مغناطیسی 31P{1H}………………………………………………………… 15

2-3-3  تجزیه عنصری…………………………………………………………………………………………………………. 15

2-3-4  نقطه ذوب………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-4  طرز تهیه مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………………… 16

2-4-1  تهیه تیزاب سلطانی…………………………………………………………………………………………………. 16

2-4-2  تهیه کمپلکس K2PtCl6 از پسماندهای آزمایشگاهی…………………………………………… 16

2-4-3  تهیه کمپلکس K2PtCl6 از Pt خالص…………………………………………………………………… 18

2-4-4  تهیه کمپلکسK2PtCl4  از کمپلکس K2PtCl6…………………………………………………… 18

2-4-5  تهیه کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2] ازکمپلکس  K2PtCl4…………………………….. 19

2-4-6  تهیه کمپلکس  cis,trans-[I(Me2SO)Pt( -I)2Pt(Me2SO)I]از کمپلکس

cis-[PtCl2(Me2SO)2]………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-5  سنتز کمپلکس های تک هسته ای پلا تین (II) حاوی لیگاندهای دهنده فسفری
یک دندانه و دو دندانه…………………………………………………………………………………………………………………. 20

2- 5-1  تهیه کمپلکس 1، [Pt(I)2(PPh3)2]………………………………………………………………………. 20

2- 5-2  تهیه کمپلکس 2، [Pt(I)2(P(OPh)3)2]……………………………………………………………….. 20

2- 5-3  تهیه کمپلکس 3، [Pt(I)2(PTA)2]………………………………………………………………………. 20

2- 5-4  تهیه کمپلکس 4، [Pt(I)2(dppm)]……………………………………………………………………… 21

 

عنوان          
                                                                                                            صفحه

 

2- 5-5  تهیه کمپلکس 5، [Pt(I)2(dppe)]……………………………………………………………………….. 22

2- 5-6  تهیه کمپلکس 6، [Pt(I)2(dppf)]………………………………………………………………………… 22

2-6  سنتز کمپلکس های تک هسته ای پلا تین (II) حاوی لیگاندهای دهنده

نیتروژنی یک دندانه……………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-6-1  تهیه کمپلکس 7، trans-[Pt(Me2SO)I2Py]……………………………………………………….. 23

 

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

3-1  سنتز و شناسایی ترکیبات اولیه……………………………………………………………………………………….. 28

3-1-1  سنتز و شناسایی کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2] ازکمپلکس  K2PtCl4……….. 28

3-1-1-1  تهیه کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2]……………………………………………………….. 28

3-1-1-2  شناسایی کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2]………………………………………………… 28

3-1-2  سنتز و شناسایی کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt( -I)2Pt(Me2SO)I]
از  کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2]………………………………………………………………………………………… 29

3-1-2-1  تهیه کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt( -I)2Pt(Me2SO)I]………………….. 29

3-1-2-2  شناسایی کمپلکس  cis,trans-[I(Me2SO)Pt( -I)2Pt(Me2SO)I]…………. 29

3- 2  سنتز و شناسایی کمپلکس های تک هسته ای پلا تین (II) حاوی

لیگاند های دهنده فسفری یک دندانه و دو دندانه……………………………………………………………………. 31

3-2-1  سنتز و شناسایی کمپلکس 1،cis, trans-[Pt(I)2(PPh3)2] …………………………………. 31

3-2-1-1  تهیه کمپلکس 1، cis, trans-[Pt(I)2(PPh3)2]…………………………………………… 31

3-2-1-2  شناسایی کمپلکس 1،cis, trans-[Pt(I)2(PPh3)2] ……………………………………. 31

3-2-2  سنتز و شناسایی کمپلکس 2،cis-[Pt(I)2(P(OPh)3)2] ………………………………………. 34

3-2-2-1  تهیه کمپلکس 2، cis-[Pt(I)2(P(OPh)3)2]………………………………………………… 34

3-2-2-2  شناسایی کمپلکس 2، cis-[Pt(I)2(P(OPh)3)2]…………………………………………. 34

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *