پایان نامه مطالعۀ نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه

وزارت علوم وتحقیقات و فناوری

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشکده هنر و معماری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

گرایش طراحی پارچه و لباس

مطالعۀ نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه

استاد راهنما:

دکتر زهرا حسین نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن
است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا
بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل
است)

چکیده

هدف
این پژوهش نشانه شناسی رنگ و پوشاک در اشعار شاهنامه و رمزگشایی آن است
واینکه نشانه های رنگ و پوشاک در شاهنامه، به چه چیزهایی دلالت دارند.
اهمیت و انگیزۀ این تحقیق دادن ارزش واعتبار بیشتر به طراحی لباسهای موجود
در ایران است که با نگاهی به رنگها و پوشاک در شاهنامه در بخش نظری، در نظر
دارد تا در بخش عملی برای پوشاک ایران طرحی ارائه دهد بسیار آگاهانه ،اصیل
و پر محتوا تا این اهمیت در آینده ای نزدیک با کاربرد طرحها درایران
وتفاوت بارزآن به دلیل خاص بودنش درمنطقه، مشاهده شود.روش تحقیق حاضر به
شیوۀ کتابخانه ای حقیقی ومجازی وبا ابزارهایی همچون سایتهای معتبر علمی و
فیشهای کتابخانه ای صورت گرفته است. جامعۀ آماری اشعار شاهنامه و نمونۀ
مطالعاتی، هفت خوان رستم است.روش تجزیه و تحلیل داده ها بر پایۀ چارچوب
نظری تحقیق « نظریات فردیناندو سوسور» ،توصیفی- تحلیلیست. بطور کلی نتایج
حاصل از انجام تحقیق حاضر ، اذعان میدارد که پوشاک این کشور، آن طرح و رنگی
را می طلبد که گویای ملیّت و تمدن غنی و حاوی نشانه های عمیق فرهنگی اش
باشد و هویت بخش، تا بتواند وضعیت موجود ، که چالشی عظیم در پوشاکمان است،
را سامان ببخشد و مد را در جامعه به وضعیتی مطلوب برساند.

کلید واژگان :نشانه ، رنگ ، پوشاک ، شاهنامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه………………………………………………………………....…..….1

فصل اول :کلیات تحقیق……………………………………………….………………………………………3

1-1) بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………4

1 -3) اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………5

1-4) سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5) فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….7

1-7) پیشینۀ تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….8

فصل دوم :مبانی نظری تحقیق…………………………………………….……………………………….10

2-1 (چهارچوب نظری…………………………………………………….…………………..……………….11

2-1-1) مروری برعلم نشانه شناسی…………………………………………………………………………………………..11

2-1-2) نشانه شناسی………………………………………………………………………………………………………………12

2-1-3) نشانه شناسان……………………………………………………………………………………………………………….16

2-1-4) رویکرد فردینان دوسوسور…………………………………………………………………………………………. 17

2-2) تعریف واژگان اصلی………………………………………………..…………………….…………….21

2-2-1) نشانه……………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-2-2) زبان و نشانه………………………………………………………………………………………………………………23

2-2-3) نماد و نشانه………………………………………………………………………………………………………………..24

2-2-6) بررسی شاهنامه………………………………………………………………………………………………………….27

2-3) تعریف واژگان فرعی………………………………………………..…….….……………….……..32

2-3-1)مروری بر تطور پوشاک ………………………………………………………………………………………………32

2-3-2)فرهنگ پوشش……………………………………………………………………………………………….33

فصل سوم:تجزیه وتحلیل داده های تحقیق…………………………………...……..……...…….37

3-1) تعریف واژگان تحلیلی………………………………..………………………………………….………39

3-1-1) دیدگاه فردینان دو سوسور…………………………………………………………………………………..39

3-1-2) دال و مدلول………………………………………………………………………………………………………..39

3-1-2) ماهیت اختیاری نشانه………………………………………………………………………………………..42

3-1-3) ابعادهمزمانی و در زمانی……………………………………………………………………………………..43

3-1-4) محور همنشینی و جانشینی………………………………………………………………………………..45

3-1-5) سیستم و ارزش…………………………………………………………………………………………………..47

3-1-6) لانگ و پاورل………………………………………………………………………………………………………..49

3-2)جامعۀ آماری و تحلیلی………………………………………………….…….………..……………….54

3-2-1) پوشاک در عهد فردوسی……………………………………………………………………………………..54

3-2-2) پوشاک در شاهنامه………………………………………………………………………………………………55

3-2-3) رنگ در شاهنامه…………………………………………………………………………………………………..60

3-3) معرفی و توصیف نمونه مطالعاتی(هفت خوان رستم)…………..…….....………………….65

3-2-1)خوان اول………………………………………………………………………………………………………………………65

3-2-2) خوان دوم…………………………………………………………………………………………………………………….67

3-2-3)خوان سوم…………………………………………………………………………………………………………………….67

3 -2-4)خوان چهارم………………………………………………………………………………………………………………..70

3-2-5)خوان پنجم……………………………………………………………………………………………………………………71

3-2-6)خوان ششم……………………………………………………………………………………………………………………72

3-2-7)خوان هفتم……………………………………………………………………………………………………………………73

3-4)تحلیل نمونۀ مطالعاتی (جداول بررسی)……………………..……………….……………….77

3-4-1) تحلیل دال و مدلول…………………………………………………………………………………………………77

3-4-2) تحلیل همنشینی وجانشینی……………………………………………………………………………………79

3-4-3) تحلیل همزمانی ودرزمانی……………………………………………………………………………………….81

3-4-4) تحلیل ارزش وسیستم……………………………………………………………………………………………..82

فصل چهارم: یافته ها ونتایج تحقیق……………..…………………………………………………….84

4-1) تبیین فرضیۀ اول…………………………………………………………………………………………………………………85

4-2) تبیین فر ضیۀ دوم………………………………………………………………………………………………………………..86

منابع:…………………………………………………………………………..…..…………………..……………….88

مقدمه


بزرگترین موهبتی که خداوند متعال به بشر ارزانی داشته سخن گفتن و تکلم است
.کلام محصول اندیشه و تفکر آدمی است به وسیلۀ آن فرد می تواند اندیشه ها و
معانی گوناگونی را که در ذهن خود دارد به ذهن دیگری منتقل کند و این همان
زبان گفتار است که برای ایجاد رابطه میان افراد جامعه به کار می رود.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *