پایان نامه مدل سازی ایزوترم جذب رطوبت تعادلی و بررسی خواص اساسی فیلمهای ترکیبی SSPS و ژلاتین ساپورت شده با نانو دی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 

گروه آموزشی مهندسی شیمی- صنایع غذایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. Sc »

عنوان:

مدل سازی ایزوترم جذب رطوبت تعادلی و بررسی خواص اساسی فیلمهای ترکیبی SSPS و ژلاتین ساپورت شده با نانو دی اکسید تیتانیوم

استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا محمدی نافچی

بهار 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن
است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا
بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل
است)

فهرست مطالب

سپاس گزاری.. ‌ب

فهرست مطالب… ‌ج

فهرست جداول. ‌ح

فهرست شکل ها ‌ط

چکیده ‌ی

فصل اول: مقدمه. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- پیش زمینه. 4

1-3- بیان مسأله. 7

1-4- اهمیت موضوع. 9

1-5- اهداف تحقیق.. 15

1-5-1- هدف اصلی.. 15

1-5-2- اهداف اختصاصی.. 15

1-6- پرسشهای تحقیق.. 15

1-7- محدودیتهای تحقیق.. 16

1-8- نمودار روش تحقیق.. 16

فصل دوم: مروری بر پژوهشهای پیشین.. 18

2-1- ترکیبات اساسی بایوکامپوزیت… 19

2-1-1- نشاسته. 19

2-1-2- سویا 23

2-1-3- پلی ساکارید محلول در سویا 25

2-1-3-1 ساختار SSPS.. 26

2-2- ژلاتین و ژلاتین گاوی.. 26

2-2-1- تولید ژلاتین.. 29

2-2-2- کاربردهای ژلاتین.. 32

2-3- نانوتکنولوژی.. 33

2-4- بایو نانو تکنولوژی.. 34

2-3- کامپوزیت و نانو کامپوزیت… 35

2-5- بایو نانو کامپوزیت… 36

2-6- فلز تیتانیوم. 37

2-6-1- نانو دی اکسید تیتانیوم. 37

2-7- بسته بندی فعال. 38

2-8- بسته بندی نانو. 39

2-9- فیلمهای خوراکی.. 40

2-10- پلاستی سایزرها 43

2-10-1- مقایسه پلاستی سایزرهای مورد استفاده 44

2-11- روش های تولید فیلم. 45

2-12- ارزیابی خواص فیلم های خوراکی.. 46

2-12-1- خواص ممانعتی.. 46

2-12-2- خواص مکانیکی.. 50

2-12-3- خواص ضد میکروبی.. 54

2-13- نمودارهای جذب تعادلی.. 58

2-14- جمع بندی.. 65

فصل سوم: مواد و روش ها 66

3-1- مواد. 67

3-2- روش تهیه فیلمهای نانوبایوکامپوزیتی.. 68

3-3 – ضخامت فیلم. 69

3-4- آنالیز فیلم. 69

3-4-1- ویژگی های مکانیکی.. 70

3-4-2- رنگ سنجی.. 72

3-4-3- نفوذ پذیری بخار آب (WVP) 72

3-4-4- حلالیت فیلم ها 73

3-4-5- ظرفیت جذب آب (WAC) 74

3-4-6- ایزوترم جذب… 74

3-4-7- اشعه مرئی – UV… 75

3-4-8- نفوذ پذیری به اکسیژن. 75

3-4-9- آزمون میکروبی.. 76

3-5- تجزیه و تحلیل آماری.. 78

فصل چهارم: نتایج و بحث… 79

4-1- ارزیابی کیفی فیلمها 80

4-1-1- بررسی اثر نانو ذرات بر خواص ظاهری فیلمهای ترکیبی.. 80

4-1-2- بررسی اثر نانوذرات بر ضخامت فیلمهای ترکیبی نشاسته ssps / ژلاتین گاوی.. 81

4-2- بررسی اثر نانو ذرات بر خواص فیزیکوشیمیایی فیلمهای ترکیبی  نشاسته ssps / ژلاتین گاوی.. 81

4-2-1- محتوای رطوبت، حلالیت در آب و قابلیت جذب آب… 81

4-3- بررسی اثر نانو ذرات بر خواص ممانعتی فیلمهای ترکیبی نشاسته ssps / ژلاتین.. 84

4-4- بررسی اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص مکانیکی فیلمهای ترکیبی.. 88

4-5- جستجوی پیوند با روش FTIR.. 90

4-6- میزان جذب و عبور نور فرابنفش از فیلمهای ترکیبی نشاسته ssps/ ژلاتین حاوی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (uv-vis) 91

4-7- مشخصه های رنگی.. 93

4-8- نمودارهای جذب تعادلی.. 94

4-8-1- مدل جذب تعادلی چند جمله ای.. 94

4-8-2- مدل جذب تعادلی GAB.. 95

4-9- بررسی اثر نانو ذرات بر خواص ضد میکروبی فیلمهای ترکیبی.. 97

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 102

5-1- نتیجه گیری.. 103

5-2- پیشنهادات… 104

منابع و مراجع. 105

English Abstarct 114

فهرست جداول

جدول 4- 1: میانگین ضخامت فیلمهای شاهد و نمونه های حاوی ذرات نانو دی اکسید تیتانیوم. 81

جدول 4- 2: محتوای رطوبت، درصد حلالیت و قابلیت جذب فیلمهای ترکیبی نشاسته ssps / ژلاتین حاوی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم. 84

جدول 4- 3: اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر نفوذ پذیری فیلمهای ترکیبی نسبت به اکسیژن و بخار آب… 87

جدول 4- 4: اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر خواص مکانیکی فیلمهای ترکیبی نشاسته ssps / ژلاتین گاوی. 90

جدول 4- 5: پارامترهای رنگ سنجی از فیلم ترکیبی با غلظت های مختلف نانو دی اکسید تیتانیوم. 94

جدول 4- 6: پارامترهای معادله GAB برای فیلمهای ترکیبی حاوی نانو دی اکسید تیتانیوم در دمای 25 درجه سانتیگراد. 97

فهرست شکل ها

شکل 1-1: نمودار فرایند پژوهشی.. 17

شکل 2- 1: ساختمان شیمیایی نشاسته. 20

شکل 4- 1: رنگ فیلمهای  ترکیبی نشاسته ssps /
ژلاتین با غلظت های متفاوت ( %0، 1%، 3%، 5%) نانو دی اکسید تیتانیوم. 80

شکل 4- 2: طیف FTIR فیلمهای ترکیبی نشاسته ssps / ژلاتینی حاوی %0، 3% و 5% نانو دی اکسید تیتانیوم 91

شکل 4- 3: میزان جذب نور فیلمهای بایونانوکامپوزیتی  در طول موجهای 200 تا 800. 92

شکل 4- 4: درصد عبور نور فیلمهای بایو نانو کامپوزیتی در طول موجهای 200 تا 800. 93

شکل
4- 5: مدل جذب تعادلی چند جمله ای (مرتبه 3) برای فیلم ترکیبی در مقایسه
با بایونانوکامپوزیت ترکیبی محتوی 5% نانو دی اکسید تیتانیوم. 95

شکل 4- 6: هاله عدم رشد در فیلم ترکیبی با 5% نانو دی اکسید تیتانیوم. 98

شکل 4- 7: اثر نانو اکسید روی بر ناحیه بازدارندگی فیلمهای ترکیبی علیه اشرشیا کلی. 100

شکل 4- 8: اثر نانومیله های اکسید روی بر ناحیه بازدارندگی فیلمهای ترکیبی علیه استافیلوکوکوس. 101

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *