پایان نامه رشته مهندسی موادبررسی خواص مکانیکی پوششهای نانوکریستالی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

عنوان:
بررسی خواص مکانیکی پوششهای نانوکریستالی پایه کرم تولید شده به روش
آبکاری الکتریکی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن
است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا
بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل
است)

چکیده
آبکاری الکتریکی یکی از روش های مناسب جهت اعمال پوشش هـای سـاده و کـامپوزیتی بـر
روی فلزات می باشد. در این تحقیق نانو مواد، خواص، روش های تولید و کاربردشان مورد بررسی قـرار
گرفتند. اصول آبکاری الکتریکی در اعمال پوشش های ساده و کامپوزیتی پایه کرم مطرح شد. مکانیزم
های همرسوبی الکتروشیمیایی گاگلیمی و Celies ارائه شد. تـاثیر نـوع جریـان آبکـاری و پارامترهـای
جریان آبکاری بر مورفولوژی پوشش کامپوزیتی پایه کرم ارائه شد. همچنین خواص مکـانیکی پوشـش
های ساده و کامپوزیتی پایه کرم و تاثیر نوع جریان بر خواص مکانیکی این پوشـش هـا ارائـه شـد. بـا
توجه به مطالب جمع آوری شده در این تحقیق پوشش های کامپوزیتی پایه کرم نسبت به کـرم سـاده
از خواص مکانیکی بهتری از قبیل سختی، مقاومت به سایش و مقاومت به خوردگی برخوردارند.

مقدمه
از اوایل سال 1980 مطالعات وسیعی روی مواد نانو کریستالی صورت گرفت و خواص آنها با مواد
میکروکریستال مشابه مورد مقایسه قرار گرفتند. این مـواد انقـلاب وسـیعی را در طراحـی مـواد بـرای
کنترل ساختار در ابعاد اتمی به قصد اصلاح خواص مهندسی متعـدد، بـه وجـود آورده انـد. عـلاوه بـر
خصوصیات جالب فیزیکی و شیمیایی این مواد در زمینه هـای الکتریکـی و مغناطیسـی و کاتـالیزور و
رفتار خوردگی، این دسته از مواد محدوده وسیعی از خصوصـیات عـالی مکـانیکی را نشـان مـی
دهند. در مواد نانوکریستالی خصوصیات جالب مکانیکی مثل رفتـار تغییـر شـکل سـوپر پلاسـتیک در
دمای نسبتا پایین و سختی فوق العاده بالا و اسـتحکام کششـی و فشـاری بـالا مشـاهده شـده اسـت.
همچنـین دیـده شـده کـه خصوصـیات خسـتگی و خـزش و داکتیلیتـه ایـن مـواد متفـاوت از مـواد
میکروکریستال است.
استحکام مکانیکی مواد کریستالی به مقدار زیادی به اندازه دانه وابسته بوده و با آن کنترل شـده،
که معمولا با رابطه هال-پچ توصیف می شود. همچنان که اندازه دانه تا ابعاد نانو متری کاهش پیدا می
کند، تغییرات در استحکام و سختی، دیگر بطور کامل از رابطه هال-پـچ پیـروی نمـی کنـد و تعریـف
عمومی از نقطه تسلیم دیگر معتبر نیست و مکانیزم های جدیدی در تغییر شکل این مواد با دانـه ریـز
در ابعاد نانومتری نقش بازی می کنند.
توسعه ذاتی خواص مختلف این مواد، امکان برخورد فنی بعضی از کاربردهای مهندسـی را ایجـاد
می کند که نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر این مواد را اجتناب ناپذیر می کند. پوشش های کـرم تهیـه
شده به روش لایه نشانی الکتریکی در قطعات مهندسی بسیار مهمند. پوشش کـرم بـه دلیـل مقاومـت
سایشی بالا و مقاومت شیمیایی بالا برای حفاظت از فلز پایه در مقابل سایش ، خوردگی در دمای بـالا
و کاربرد های تزئینی کاربرد فراوانی دارد.

کلیات
در این تحقیق به بررسی خواص مکانیکی پوشش های نانو کریستالی پایه کرم تولیـد شـده بـه روش
آبکاری الکتریکی پرداختـه مـی شـود. جهـت اعمـال پوشـش هـای نانوکـامپوزیتی بـه روش آبکـاری
الکتریکی پارامترهای پالس و مکانیزم های همرسوبی بررسی می شود.
جهت اعمال پوشش مناسب از یک حمام با ترکیبی مناسب استفاده مـی شـود. جهـت بهبـود خـواص
سایشی و خوردگی پوشش از جریان پالسی استفاده می شود زیرا در این روش اتمهای هیدروژن تولید
شده حین فرایند آبکاری فرصت کافی برای خروج از سطح را دارند.
در این تحقیق نحوه اعمال پوشش ترکیـب حمـام و تـاثیر پارامترهـای پـالس بـر روی مورفولـوژی
پوشش مورد بررسی قرار می گیرد. در شرایط بهینه پارامترهای پالس و ترکیب حمام و افزودنی ها بـه
حمام بهترین پو.شش از نظر مورفولوژی سختی مقاومت به سایش و خوردگی به دست می آید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *