پایان نامه درمورد سرطان سینه:توالی گیرنده استروژن

پایان نامه درمورد سرطان سینه:توالی گیرنده استروژن

پستان یک بافت منحصر به فرد است چرا که بر خلاف اکثر بافت های بدن که در زمان تولد،سیر تکامل خود را به طور کامل طی کرده اند،در مرحله نابالغ [1] باقی مانده است،پس از شروع اولین تکانه[2] های استروژنی که از تخمدان و با شروع بلوغ،ترشح می شود،سلول های بنیادین[3] سیر تکاملی خود را شروع می کنند. این سلول های نابالغ حساسیت ویژه ای به مواد سرطان زا دارند و هم چنین توانایی کمتری برای ترمیم آسیب های وارده به DNA خواهند داشت.این حساسیت از ابتدای تولد تا 4 سالگی و از شروع بلوغ تا اولین حاملگی با دوره کامل در بیشترین میزان خود قرار دارد.فقط با تکمیل دوره حاملگی و شیردهی است که یک سلول پستان به مرحله نهایی بلوغ خود یعنی تولید شیر دست می یابدDontu & Wicha.,2005))

گیرنده های استروژن دو نوع α و βدارند،نوع α برای رشد مجاری پستانی طی دوره بلوغ ضروری است Shyamala et al.,2006)).

از آنجا که حدود70% از تومورهای پستان ER+ هستند و برای رشد خود به استروژن وابسته اند،از داروهای ضد استروژن مثل تاموکسیفن به عنوان یکی از مهم ترین درمان های ضد سرطان پستان استفاده می شود.این دارو باعث مسدود شدن اتصال استروژن به گیرنده مخصوص خود می شود و بدین ترتیب از اثرات استروژن در القای تقسیمات پیاپی در سلول های سرطانی ممانعت می کند Levin & Pietras.,2008)).

به دلیل تاثیر عمیق و قطعی استروژن در ایجاد و پیشبرد تومورهای پستان است که مراقبین سلامت جامعه توصیه می کنند جهت کاستن از خطر ابتلا به سرطان پستان،بایستی طول مدتی را که یک خانم در طول زندگی اش در معرض استروژن قرار می گیرد تا حد امکان کاهش داد مثل کنترل وزن و پرهیز از چاقی در سنین بعد از یائسگی و محدود کردن یا مصرف با احتیاط درمان های هورمونی جایگزین Ito.,2007)).

گیرنده های استروژن به رده­ی گیرنده های هسته­ایNR3 تعلق دارند. این رده علاوه بر ERها شامل گیرنده های پروژسترون،آندروژن،گلوکوکورتیکوئیدومینرالوکورتیکوئیدکه واسطه­ی تاثیرات اندوکرینی استروئیدها می­باشندو نیز گیرنده های اورفانERRα-γ می­شوند.به لحاظ کلاسیک، گیرنده هایNR3 به عنوان فاکتورهای رونویسی هسته­ای عمل می­کنند. بهرحال،طی سال­های اخیر، کشف ایزوفرم­های گیرنده،همراه با شناسایی روش عمل و مسیرهای پیام­رسانی که با استروئید شروع می­شوند موجب شده­است دانش بشردر مورد عملکرد استروژن بیشتر شود و عناصر تنظیمی که نقش آن­ها در سرطان را تنظیم می­کنند شناسایی شده­اند.تاثیرات استروژن در رونویسی هسته­ای در سطح وسیعی مرورشده­است، و تاثیراتی که در سرطان مربوط به اندوکرین دارند نیز بسیار مطالعه­شده استKampa) et al.,2013).

1-12-توالی گیرنده استروژن

دو فرم مختلف از گیرنده های استروژن وجوددارند: ERα وERβ.آن­ها توسط دو ژن مجزا که به ترتیب روی کروموزوم­های6و14قراردارند کدمی­شوندودوپروتئین با595و530 اسیدآمینه راکدمی­کنند. ساختار داخلی ژن­های گیرنده استروژن دارای 8 اگزون استGreene et al.,1986)).

مثل همه اعضای خانواده گیرنده های هسته­ای،ERهاشامل یک ساختار داخلی با 6 دومین A-F که به لحاظ تکاملی محافظت شده­اند می­باشند:درNترمینال،دومین­های A/Bدارای عملکرد فعال­سازی رونویسی1[4] هستند،که یک بخش فعال­کننده­ی رونویسی مستقل از لیگاند گیرنده است؛ دومین به شدت حفاظت­شده­یCدومینی است که بهDNAمتصل می­شود؛دومینDمنطقه لولایی[5] است ومسئول فراخوانی، اتصال،وعملکردتعدادی از co-modulators های گیرنده است.دومین­هایEوF دارای دومین اتصال به لیگاند هستند،که همراه با (AF2)[6] که فعال­کننده­ی رونویسی وابسته به لیگاند است نقش خود را ایفامی­کنندNilsson et al.,2001)).

Immature2

Impulse3

stem cell4

Activation function1 (AF1)1

Hinge2

Activation function1 (AF2) 3

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سینه

دانلود متن کامل پایان نامه ها در سایت zusa.ir
Share