پایان نامه درباره قانون حاکم، طلاق، نفقه

………………………………………………………………………………….. 50
2-1-3-2- دین مسیحیت و ازدواج زنان با خارجیان ……………………………………………………………………………………………… 50
2-1-3-3- ازدواج بهائی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
2-2- قانون حاکم بر احوال شخصییه اقلیتهای دینی در ایران ………………………………………………………………………………… 52
2-2-1- دیدگاه فقه شیعه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
2-2-2- دیدگاه حقوقی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
2-2-3- دیدگاه اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
2-3- قانون حاکم بر نکاح جهانگردان در صورت حدوث اختلاف تابعیت زوجین ……………………………………… 58
2-3-1- نکاح بیگانگان در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59
2-3-2- نکاح ایرانیان در خارجه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60
2-3-3- اختلاف تابعیت زن و مرد …………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
فصل سوم : آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران
3-1- تمکین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
3-1-1- اقسام تمکین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
3-1-1-1- شرایط تمکین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-1-1-2- موانع تمکین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
3-1-1-3- رابطه تمکین با نفقه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
3-1-2- نشوز و آثار آن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-1-2-1- عدم استحقاق نفقه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
3-1-2-2- دعوای الزام به تمکین …………………………………………………………………………………………………………………………………… 70
3-1-2-3- اجازه ازدواج دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71
3-1-3- مسئله استناد به قانون خارجی در روابط زوجین ………………………………………………………………………………………. 72
3-1-3-1- سیستم آلمانی ؛ عدم لزوم استناد به قانون خارجی …………………………………………………………………………….. 72
3-1-3-2- سیستم انگلیسی ؛ لزوم استناد به قانون خارجی ………………………………………………………………………………….. 73
3-1-3-3- سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط:عدم لزوم استناد به قانون خارجی وقتی که مسئله مربوط به نظم عمومی است ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73
3-2- قانون حاکم بر طلاق جهانگردان …………………………………………………………………………………………………………………………… 74
3-2-1- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند ……………………………………………………………………………….. 74
3-2-2- طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنان متفاوت است ………………………………………………………………………….. 75
3-2-3- عدم وجود قانون راجع به احوال شخصیه …………………………………………………………………………………………………… 76
3-3- قانون حاکم بر تابعیت اطفال متولد از جهانگردان(روابط بین ابوین و اولاد ………………………………………….. 76
3-3-1- در صورتی که پدر و مادر طفل هر دو معلوم باشند ………………………………………………………………………………… 77
3-3-2- در صورتی که پدر طفل معلوم نباشد و انتساب او به مادر مسلم باشد …………………………………………….. 77
3-3-3- ولایت و قیمومیت از اطفال جهانگردان ……………………………………………………………………………………………………….. 77
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84
چکیده
حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آن روشن می شود که با توسعه تمدن بشری حقوق بیشتری به خارجیان اعطاء می شود اما در مواردی اعمال این حقوق (حق ازدواج جهانگردان) با محدودیت های شرعی و قانونی کشور توریسم پذیر(ایران) همراه است، که از جمله این موانع ،موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) و موانع ناشی ازقرابت سببی و موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری)و سایر موانع متفرقه می باشند که به دلیل اینکه این موانع با نظم عمومی گره خورده است در واقع خلاف آن را نیز نمی توان توافق و یا شرط نمود البته به این موانع ومحدودیت ها، موانعی نظیر اختلاف مذهب و دین را نیز می توان افزود بدین ترتیب که شرط انعقاد عقد نکاح وحدت دین واعتقادات زوجین می باشد به نحوی که هر دو باید تابع یک دین (مسلمان) باشند و در صورتی که یکی از آنان کافر یا غیر مسلمان با شند شرط نفوذ نکاح آنان منوط بر این است که زوجه غیر مسلمان فقط حق ازدواج موقت با زوج مسلمان تبعه ایران را دارد که البته حدود و صغور این بحث بی پایان است که در پایان نامه حاضر برانیم که تمامی این موارد را تک به تک بررسی نموده و با قلمی شیوا و رسا به تحریر در بیاوریم.
کلید واژه ها: جهانگردان،حقوق،نکاح،نظم عمومی، قرابت
مقدمه
از زمان پیدایش انسان در روی این کره خاکی، سیاحت و جهانگردی وگردشگردی وجود داشته است انسانهای اولیه برای تهیه روزی و شناخت اطراف خود مدام در حال حرکت و سفر از نقطه ای به نقطه دیگر بوده اند و هیچ قوانین و مقرراتی مانع سفر آنها نبوده است تا اینکه اجتماعات بشری مانند خانواده، طایفه و قبیله شکل گرفت و هریک برای خود حریمی مشخص کردند و آرام آرام با تشکیل دولتها و مرزبندی بین آنها، محدویت ها در زمینه سیر و سفر نمایان شد و تنها افراد معدودی با اهدافی مانند سفر به ناشناخته ها، و کنجکاوی و کسب علم و دانش به سیاحت می پرداختند .
امروزه بی تردید صنعت توریسم(جهانگردی) مسالمت آمیزترین جنبش بشر است که در رشد و توسعه دانش، فرهنگ و اقتصاد جوامع تأثیر مستقیم داشته و می تواند مثاب? موثرترین عامل در ایجاد تفاهم میان ملل و استوار ساختن مبانی صلح جهانی، نقش اساسی ایفا کند.
یکی از آثار مهم این پدیده(توریسم) که با شخصیت انسان گره خورده است مساله ازدواج جهانگردان می باشد به نهوی که پژوهش های روانشناسی این مساله را به اثبات رسانده است که اکثریت 90% جهانگردان قبل از اقدام به انتخاب یک کشوری برای جهانگردی به این سوال که حدود این آزادی (ازدواج) در کشوری که آنرا برای جهانگردی انتخاب نموده اند تا چه اندازه است؟
بنابراین انکارناپذیر است که هر چقدر در راستای رفع موانع نکاح جهانگردان در کشورمان قدم برداشته شود بالتبع جهانگردان زیادی وارد کشورمان شده و در پی آن شاهد پیشرفت و توسعه در کشورمان خواهیم بود.وبه عنوان قدم اول در این پایان نامه موضع فقه و حقوق کشور ایران با ازدواج جهانگردان خارجی،رابه صورت کامل به رشته تحریر در آورده ایم و امیدواریم قانونگذاران و حقوقدانان آینده ابهامات و موارد مسکوت و حتی مقررات نامناسب و ناهماهنگ را تصحیح وبا اهداف و آرمان نظام حقوقی ایران منطبق سازند. از این رو سعی بر این است که با بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران به طرح ضعف ها و نارساییهای نظام حقوقی ایران در زمینه ازدواج جهانگردان در ایران پرداخته و با نگاهی به ظرفیت نظا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *