پایان نامه درباره
عقد نکاح، نکاح منقطع، بهره بردار

پایان نامه درباره عقد نکاح، نکاح منقطع، بهره بردار

ای بنام “اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات” تاسیس شد و همه امور مربوط به صنعت گردشگری به آن اداره محول شد اما این اداره در سال 1320 جای خود را به شورای عالی جهانگردی داد اما با توجه به اینکه مسافرت از خارج به داخل روز به روز گسترش می یافت و شورای عالی جهانگردی در این مورد نمی توانست پاسخ گوی مناسبی باشد بر همین اساس در سال 1333 اداره امور جهانگردی در وزارت کشور متمرکز شد که از جمله مهم ترین اقدامات در این دوره همان تدوین قوانین و مقررات مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجی بوده است.
از سال 1340 به بعد به دلیل گسترش روز افزون ورود جهانگرد و گردشگری در ایران و افزایش در آمد ناشی از سیاحت، گردشگری را به عنوان یک صنعت در ایران مطرح کرد. اما با توجه به هجوم جهانگردان و گرددشگران خارجی به ایران، نیاز به اقدامات اساسی در زمینه گردشگری احساس شد و به دنبال آن “سازمان جلب سیاحان” در سال 1342 تاسیس شد که این سازمان وظیفه هماهنگی کامل امور به گردشگری کشور را به عهده داشت تا اینکه ورود جهانگرد و گردشگر به کشور گسترش یافت و موجب شد که این سازمان فعالیتهایی در خارج از کشور هم داشته باشد بنابراین جهت تامین امنیت کشور و همچنین جهت هماهنگ شدن با سیاست جهانگردی و گردشگری با اطلاعات کشور، سازمان جلب سیاحان و وزرات اطلاعات در سال 1353 با یکدیگر ادغام شدند و وزارتخانه جدید با عنوان “وزارت اطلاعات و جهانگردی” به وجود آمد و این وزارتخانه تا سال 1357 با همین عنوان پا برجا بود.
– دوران بعداز انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال تحولات فکری ـ فرهنگی که در کشور ایجاد شد، تغییر بنیادی نیز در ساختار، رویکرد و سیاستهای گردشگری کشور بوجود آمد. وزارت اطلاعات و جهانگردی در سال 1357 به وزارت ارشاد ملی و سپس به وزارت ارشاد اسلامی تغییر نام یافت و حوزه معاونت جهانگردی این وزارتخانه، سرپرستی امور جهانگردی را بر عهده گرفت. به دنبال تشکیل وزارت ارشاد اسلامی، دفتر ایرانگردی و جهانگردی در معاونت سیاحتی و زیارتی این وزارتخانه، به منظور ساماندهی و برنامه ریزی گردشگری، آموزش، درجه بندی، نظارت، نرخ گذاری تأسیسات اقامتی، برقراری ارتباط با ارگانها و سازمانهای بین المللی جهانگردی تشکیل گردید. این دفتر پس از مدتی برابر مصوّبه21 آبان 1358 شورای انقلاب اسلامی با اهداف هماهنگی بین امور گردشگری، چهار شرکت سهامی(شرکت سهامی تأسیسات جهانگردی ایران، شرکت سهامی گشتهای ایران، شرکت سهامی مرکز خانه های ایران و شرکت سهامی سازمان مراکز جهانگردی) را درهم ادغام کرده و به نام مراکز ایرانگردی و جهانگردی شروع به فعالیت کرد. این سازمان با خط مش و اهدافی نو، فعالیت خود را با بهره برداری از 144 واحد پذیرایی، مهانسراها، هتل و تأسیسات گردشگری سراسر کشور آغاز نمود.
در سال 1365وزارت فرهنگ و هنر با وزارت ارشاد اسلامی ادغام شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل گردید و فعالیتهای این سازمان نیز در وزارتخان? جدید به همان شکل قبلی خود ادامه پیدا کرد. در سال1370 در سایه ایجاد فضای نو که پس از جنگ تحمیلی؛ کشور پیدا کرده بود به منظور توسعه صنعت گردشگری، ضمن تجدید نظر در تشکیلات حوز? معاونت سیاحتی و زیارتی وزارتخانه، امور ایرانگردی و جهانگردی بر عهد? واحدهای تابعه این مرکز، دفتر برنامه ریزی و امور فنی اداره کل نظارت بر خدمات سیاحتی و زیارتی، مرکز تحقیقات و مطالعات ایرانگردی و جهانگردی و مرکز آموزش خدمات جهانگردی گذاشته شد. در اجرای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور توسعه فعالیتهای اقتصادی و کسب درآمدهای ارزی از منابع غیر نفتی با توجه به توان بالای کشور در زمینه جلب گردشگران خارجی، بازنگری در اهداف و وظایف، حوزه معاونت امور سیاحتی و زیارتی و سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی بوجود آمد و این دو بخش در سال 1367در یکدیگر ادغام و سازمان ایرانگردی و جهانگردی با عنوان یکی از سازمانهای تابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس شد. این سازمان جدید فعالیت خود را مجزاتر و با استقلال بیشتری پیگیری کرد. نهایتاً در سال 1383 با پیشنهاد دولت وتصویب مجلس شورای اسلامی طرح ادغام دو سازمان ایرانگردی وجهانگردی با سازمان میراث فرهنگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و منفک شدن آن و به عنوان یکی از سازمانهای زیر مجموعه ریاست جمهوری تحت عنوان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مورد موافقت و اجرا شد.2
لازم به ذکر است که امروزه امور مربوط به صنعت جهانگردی و گردشگری برعهده سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری قرار دارد و سازمان مستقلی محسوب می شود.
1-1-3- جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق
1-1-3-1- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق خصوصی
حقوق خصوصی با حقوق جهانگردی ارتباط تنگاتنگی دارد مثلاً افراد بخاطر زندگی در یک اجتماع، مدام با یکدیگر در ارتباط هستند و این ارتباط بین افراد را حقوق خصوصی تنظیم می کند چنانچه جهانگردان به ناچار افرادی که در اطراف خود هستند ارتباط دارند بعبارتی جهانگردان برای رفع حوائج خود مجبور هستند با افراد جامعه ای که در آن حضور دارند، ارتباط داشته باشند و به این روابط، حقوق خصوصی حاکم خواهد بود.
1-1-3-2- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق عمومی
افراد در رابطه با امور جهانگردی ممکن است با سازمانهای دولتی ارتباط داشته باشند مثلاً جهانگردانی که از خارج وارد ایران میشوند بایستی ویزا تهیه بکنند و یا در ورود به ایران بایستی مقررات گمرکی را راعایت کنند در چنین مواردی شخص با مراجع ذیصلاح دولتی در ارتباط است که مقررات حاکم بر این روابط همان مقررات حقوق عمومی است و یا آزادیهای عمومی مانند آزادی انتخاب مسکن، آزادی رفت آمد به حقوق جهانگردان ارتباط دارد که جزو حقوق عمومی است.
1-1-3-3- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق بین الملل
هر گاه در رابطه اشخاص عامل خارجی دخالت داشته باشد حقوق بین الملل خصوصی برای تنظیم روابط حاکم خواهد بود.
پس حقوق بین الملل خصوصی رابطه اشخاص در زندگی بین المللی را تنظیم می کنند مثلاً اگر مسئله ای در مورد احوال شخصیه جهانگردی در ایران مطرح بشود. قواعد حاکم بر آن را باید در حقوق بین الملل خصوصی جستجو کرد. و همچنین حقوق بین الملل عمومی روابط بین دولتها و سازمانهای بین المللی را تنظیم می کند پس توافق و معاهداتی که در مورد جهانگردان بین دو کشور بر اساس حقوق بین الملل عمومی خواهد بود، و یا سازمان جهانی جهانگردی(WTO)یکی از سازمانهای موثر بین المللی بوده و در ایران عضو این سازمان است، و روابط بین این سازمان و کشورها را حقوق بین الملل عمومی تنظیم می کند.
مطابق قواعد بالا حقوق جهانگردی به نوعی به هریک از رشته های حقوق وابستگی دارد به عبارتی هریک از رشته های حقوق به نوعی نقشی در مقررات حقوق جهانگردی دارد. اما حقوق خصوصی و حقوق بین المللی خصوصی بیشترین ارتباط را با حقوق جهانگردی دارد. مثلاً مواردی در مانند احوال شخصیه، اموال، اسناد و قراردادها عمده ترین مسائل بحث حقوق جهانگردی است که در حوزه حقوق خصوصی و حقوق بین الملل خصوصی بحث می شود.
1-2- نکاح جهانگردان در حقوق ایران
1-2-1- مفهوم و تاریخچه نکاح جهانگردان
نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی ، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی ، باهم متحد می شوند. نکاح از عقودی است که جنب? مالی و غیر مالی هر دو را داراست. زیرا، از طرفی در اثر عقد نکاح شوهر موظف می شود که نفق? زن و سایر اعضای خانواده را بپردازد و مالی را به عنوان مهریه به زن بدهد ، از سوی دیگر زن و مرد مکلف می شوند که برای تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان باهم همکاری کنند.
از لحاظ حقوقی، نکاح چون عقد است ، باید شرایط اساسی سایر عقود را با اندکی تفاوت دارا باشد ، یعنی زن و شوهر باید قاصد و بالغ و عاقل باشند.(ماده 1064 قانون مدنی) و جهت عقد نیز مشروع باشد. ولی، آنچه عقد نکاح را از بیشتر قراردادها ممتاز می کند این است که در این پیمان دو طرف نمی توانند آزادانه آثار آن را معین کنند. نتایج عقد نکاح به طور امری از طرف قانونگذار معین می شود و مجموع مقررات آن ” موقعیت قانونی ” خاصی را به وجود می آورد که زن و مرد فقط می توانند به تراضی خود را در آن موقعیت قرار دهند و حق ندارند نظمی را که قانونگذار برای ادار? درست خانواده لازم دیده است بر هم زنند.
همچنین نکاح از عقود رضایی است ، همین که زن و مردی قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را داشتند و اراد? خود را به طور صریح بیان کردند ، از توافق آنها نکاح به وجود می آید. منتها ، اثبات عقد ، اگر با تشریفاتی همراه نباشد ، دشوار است و به همین دلیل اشخاص دوراندیش برای حفظ حقوق خود سعی می کنند تا نکاح را نزد مأمور رسمی واقع سازند. به اضافه ، قانونگذار نیز زن و شوهر را مکلف به ثبت نکاح کرده است و کسانی را که بدون رعایت تشریفات قانون ، پیمان زناشویی می بندند مجرم می شناسد(کاتوزیان،1387).
نکاح را نویسندگان دیگر اینگونه تعریف کرده اند که : عقدی است که به موجب آن مرد و زن لااقل برنفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً) یا علاوه برنفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً باهم متحد می شوند ( مانند نکاح دائم ) قانون مدنی تعریفی از نکاح نکرده است. در بین اصطلاح، ازدواج و زناشویی استعمال می شود(جعفری لنگرودی،بی تا).
در عرف و شرع ازدواج، پیمان زناشویی است که براساس آن، برای مرد و زن در برابر هم، تعهدات اخلاقی و حقوقی پدید می آید که سرپیچی ( از بسیاری ) از آنها ، عقوبت و کیفر در پی خواهد داشت.
در شرع و قانون مدنی ما ازدواج و نکاح بر دو نوع گفته شده است و هر دو نوع معتبر می باشد. یکی نکاح دائم و دیگری نکاح منقطع، آنچه در جامعه معمول و متداول است و از نظر شرعی و حقوقی دارای امتیازات خاصی و ویژه ای می باشد نکاح دائم می باشد که احکام و آثار هر یک در قسمت های بعدی این پایان نامه و در بیان انواع نکاح و آثار آن به طور مشروح مطرح می گردد(داوری،1393).
نکاح از مصدر ینکح بر وزن یضرب می باشد، و نکاح در لغت بنابر مشهور به معنی وطی است. پس استعمال آن در عقد و تزویج مجاز است و به قول بعضی حقیقت در عقد است از جهت کثرت استعمال آن در عقد.و به قول برخی دیگر نکاح مشترک بین هردو معنی است زیرا در هر دو استعمال شده و اصل در استعمال حقیقت است و جمعی نیز گفته اند که نکاح در اصل به معنی التقاء است گفته می شود ” تناکح الجبلان اذا التقیا “(نجفی اصفهانی،بی تا،ص92).
النهایه می توان گفت : نکاح عقدی است که متضمن اباحه و یا عقد است که مورد آن تملیک منفعت بضع است. (نجفی اصفهانی،بی تا،ص92).
نکاح را با توجه به کتاب ادیان الهی می توان از زمان خلقت انسان مشاهده کرد خداوند از زمانی که انسان را خلق کرد آن را جفت آفرید و از تزویج آنها نسل انسان باقی ماند و در آیاتی از تورات مقدس این موضوع را بیان فرموده است که این مطلب در دیگر کتب مقدس مورد اشاره شده است.3
اما با گذشت زمان و در ادوار مختلف تاریخی این مزاوجت (نکاح) انواع و اقسام مختلفی به خود گرفت، که بررسی تاریخ اقوام گذشته ، چهره ای متفاوت از ازدواج را به ما نشان می دهد به گروهی آن را به طور کامل امری پلید معرفی کرده و عامل گناهان برشمرده اند و عده ای آن را امری مثبت دانسته و فقط در جهت منافع مرد معرفی کرده اند.
در زمان یونان قدیم، زن مانند کالا بود و حتی خرید و فروش هم می شود و این از حقوق شوهر نسبت به همسرش بود. در یونان ، زن شرعی مهجور بود، میکده ها و عشرتکده ها با

دانلود متن کامل پایان نامه ها در سایت zusa.ir
Share