دانشگاه آزاد اسلامی

واحد پرند

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

رشته: مهندسی صنایع

گرایش: مدیریت سیستم و بهره‌وری

عنوان:

تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور مبتنی بر رویکرد بهینه‌سازی استوار

استاد راهنما:

دکتر بابک فرهنگ مقدم

استاد مشاور:

دکتر میر‌سامان پیشوائی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن
است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا
بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل
است)

فهرست مطالب
چکیده……………………………………………………………………………………. 1
مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 2
فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………….. 5
1-1. مقدمه…………………………………………………………………….. 6
1-2. تعاریف کلی از حوزه تحت بررسی……………………………………………………. 6
1-2-1. مکان‌یابی محور…………………………………………………………….. 6
1-2-2. انواع کاربرد‌های مسئله‌ی مکان‌یابی محور………………………………………… 9
1-2-2-1. خطوط هوایی و فرودگاه‌ها……………………………………………………….. 9
1-2-2-2. صنعت حمل‌و‌نقل و باربری…………………………………………………………. 10
1-2-2-3. خدمات تحویل پستی و شرکت‌های تحویل سریع بسته……………………. 10
1-2-2-4. سیستم‌های ارتباط از راه دور و شبکه‌های تحویل پیام……………………. 10
1-2-2-5. خدمات اضطراری……………………………………………………………….. 10
1-2-2-6. انبارهای زنجیره‌ای زنجیره تأمین…………………………………………………… 10
1-2-2-7. شرکت‌های تولیدی در زمینه‌ی جابجایی صحیح…………………………. 11
1-2-3. مثال‌های عملی از کاربرد مسئله‌ی مکان‌یابی محور………………………………. 11
1-2-4. بهینه‌سازی استوار شبکه‌های لجستیک در شرایط غیر‌قطعی…………. 11
1-3. بیان مسئله و اهداف تحقیق……………………………………………………………….. 13
1-4. ضرورت انجام تحقیق و کاربردهای آن………………………. 13
1-5. ساختار پایان‌نامه………………………………………………………. 14
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق………………………… 15
2-1.  مقدمه…………………………………………………………………… 16
2-2. طبقه­بندی مقالات از مناظر مختلف………………………………………….. 16
2-2-1. مدل‌های قطعی تخصیص ساده و چندگانه‌ی مسئله‌ی مکان‌یابی محور……………………. 16
2-2-2. مدل‌های غیر‌قطعی تخصیص ساده و چندگانه‌ی مسئله‌ی مکان‌یابی محور…………………………………………………. 31
2-3. مروری بر ادبیات بهینه‌سازی استوار………………………………….. 33
2-3-1. عدم قطعیت در شبکه‌های لجستیکی…………………………………. 34
2-3-2. روش‌های بهینه‌سازی تحت عدم قطعیت……………………………………… 36
2-3-3. بهینه‌سازی استوار……………………………………………………….. 36
2-3-3-1. مدل تأسف……………………………………………………… 37
2-3-4. بهینه‌سازی استوار شبکه‌های لجستیکی…………………………………. 38
2-3-5. چالش‌های بهینه‌سازی استوار………………………………………… 38
2-4. نتیجه‌گیری از تحقیقات گذشته و بیان ایده‌های تحقیق……………………………………….. 39
فصل سوم: مدل پیشنهادی……………………………………. 41
3-1.  مقدمه………………………………………………….. 42
3-2. مدل‌های پیشنهادی……………………………………………………. 42
3-2-1. حالت قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور (CSAHLP)………………………………… 42
3-2-1-1. نمادها و علائم بکار رفته در مدل ریاضی……………………………………….. 43
3-2-1-1-1. مجموعه‌ها……………………………………………………………….. 43
3-2-1-1-2. پارامتر‌ها………………………………………………………. 44
3-2-1-1-3. متغیرهای تصمیم‌گیری……………………………………….. 44
3-2-1-2. مدل ریاضی……………………………………………. 45
3-2-1-2-1. تابع هدف و محدودیت­ها…………………………………….. 45
3-2-1-2-2. تشریح تابع هدف و محدودیت­ها………………………………………………… 46
3-2-2. حالت قطعی تخصیص چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور (CMAHLP)………………………….. 46
3-2-2-1. نمادها و علائم بکار رفته در مدل ریاضی……………………………………. 47
3-2-2-1-1. مجموعه‌ها………………………………………………………… 47
3-2-2-1-2. پارامتر‌ها………………………………………………………………………………… 47
3-2-2-1-3. متغیرهای تصمیم‌گیری…………………………………………… 48
3-2-2-2. مدل ریاضی………………………………………… 48
3-2-2-2-1. تابع هدف و محدودیت­ها……………………………………………. 49
3-2-2-2-2. تشریح تابع هدف و محدودیت­ها…………………………. 50
3-3. مدل رویکرد بهینه‌سازی استوار…………………………………….. 50
3-3-1. تخصیص ساده………………………………………….. 51
3-3-2. تخصیص چندگانه………………………………………………………………. 53
فصل چهارم: الگوریتم حل، نتایج و تفسیر آن‌ها……………………………………… 56
4-1. مقدمه……………………………………………………………….. 57
4-2. روش حل پیشنهادی………………………………………………….. 57
4-3. تشریح مطالعه موردی………………………………………………….. 57
4-4. نتایج محاسباتی (برای حالت قطعی)…………………… 60
4-4-1. نتایج محاسباتی حالت قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور (CSAHLP)…………. 61
4-4-2. نتایج محاسباتی حالت قطعی تخصیص چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور (CMAHLP)…… 65
4-5. نتایج محاسباتی (برای حالت غیر‌قطعی)……………………………………………… 69
4-5-1. نتایج محاسباتی حالت غیر‌قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور (CSAHLP)…….. 70
4-5-2. نتایج محاسباتی حالت غیر‌قطعی تخصیص چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور (CMAHLP). 75
فصل پنجم: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………… 81
5-1. جمع­بندی و نتیجه­گیری……………………………………………………………. 82
5-2. نوآوری­های مدل……………………………………………………. 85
5-3. پیشنهادها……………………………………………….. 86
منابع……………………………………………………….

88


برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.