پایان نامه تبیین اخلاقی نظریه قرارداد اجتماعی و بازتاب آن بر اندیشه های روسو

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

 

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد اخلاق- فلسفه اخلاق

عنوان:

تبیین اخلاقی نظریه قرارداد اجتماعی و بازتاب آن بر اندیشه های روسو

  

استاد راهنما:

دکتر مهدی اخوان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در
رساله حاضر به بررسی مکتب قرارداد اجتماعی در آراء سه تن از فیلسوفان بزرگ
این مکتب یعنی توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو می پردازیم. از دوران
باستان فیلسوفان درباره ی چگونگی تشکیل اجتماع و حکومت نظریه هایی ارائه
داده اند از جمله فطری یا مدنی بالطبع بودن، نظریه نیازها، نظریه اجبار و
زور و … . در برابر این نظریه ها مکتب قرارداد اجتماعی منشأ تشکیل اجتماع و
حکومت را به توافق و رضایت همگانی مردم تاویل برده است. نظریه قرارداد
اجتماعی بر این فرض مبتنی است که انسانها پیش از تشکیل دولت در وضع طبیعی
زندگی می کرده اند. هرکدام از این فیلسوفان تفسیری متفاوت از این وضع ارائه
کرده اند. بنا به ضرورت و طبق توافق و قراردادی انسان ها، از این وضع خارج
می شوند و به زندگی مدنی زیر پرچم قانون و حکومت روی می آورند. انسان ها
در وضع طبیعی از برابری، مساوات و آزادی طبیعی برخوردار هستند. قرارداد
اجتماعی و وارد شدن به جامعه مدنی یعنی سپردن قدرت به دست فرد یا افرادی
برای حفظ و پاسداری حقوق طبیعی انسان ها که عبارتند از صیانت ذات، مالکیت و
آزادی طبیعی. میثاق باوری سیاسی این فلاسفه بر آراء اخلاقی شان هم تأثیر
می گذارد و تقریباً اخلاق را هم به حیطه اخلاق اجتماعی و شهروندی منحصر می
کنند. اخلاقی بودن بیشتر به معنای تبعیت از حکومت، دولت و قانون هایی است
که نظم زندگی اجتماعی را تضمین می کنند. قوانین اخلاقی هم از حقوق طبیعی
انسانها نشأت می گیرد که برای حفظ آن حقوق بر یک سری قوانین رضایت و توافق
می نمایند. قوانین اخلاقی ناشی از رضایت و قرارداد، هدفی جز تأمین منافع و
حقوق انسان ها در زندگی اجتماعی نخواهد داشت. در رساله ابتدا افکار سیاسی و
اخلاقی هابز و لاک را بررسی می نماییم. سپس تأثیری که نظریه قرارداد
اجتماعی آنها بر افکار اخلاقی، سیاسی و ترتیبی روسو می گذارد را بیان می
کنیم.

واژگان کلیدی: قرارداد اجتماعی، هابز، لاک، روسو، حق طبیعی، خودمحوری اخلاقی

فهرست مطالب

کلیات………………………………………………………………………………….. 1

الف: بیان مسأله تحقیق………………………………………………………………………………… 1

ب: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….. 2

ج: ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………….. 2

د: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. 2

هـ : سوالهای تحقیق……………………………………………………………………………………. 3

و: فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….. 3

ز: ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………….. 3

فصل نخست: زندگی اجتماعی، نهاد حکومت و مفهوم شناسی قرارداداجتماعی…………. 5

بخش نخست: تاریخچه زندگی اجتماعی انسان…………………………………………………. 6

بخش دوم: خاستگاه و منشاء زندگی اجتماعی انسان…………………………………………… 8

1: نظریه نیازها یا زیستی…………………………………………………………………………… 9

2: نظریه انسان مدنی باالبطبع است…………………………………………………………….. 10

3: نظریه قرارداد اجتماعی……………………………………………………………………….. 10

بخش سوم: سیاست و اخلاق………………………………………………………………………. 10

1: سیاست و فلسفه سیاسی……………………………………………………………………… 10

2: اخلاق و اخلاقیات…………………………………………………………………………….. 11

3: رابطه سیاست و اخلاق……………………………………………………………………….. 12

3-1: یگانگی اخلاق و سیاست……………………………………………………………… 13

3-2: تبعیت اخلاق از سیاست………………………………………………………………. 14

3-3: دو سطحی اخلاق و سیاست…………………………………………………………. 15

3-4: جدایی و افتراق اخلاق و سیاست…………………………………………………… 16

بخش چهارم: نهاد فرمانروایی یا دولت………………………………………………………….. 17

1: منشأ و خاستگاه دولت……………………………………………………………………….. 18

1-1: نظریه منشاء الهی دولت ـ فرمانروایی……………………………………………… 18

1-2: نظریه زور………………………………………………………………………………… 20

1-3: نظریه طبیعی ارسطو…………………………………………………………………….. 21

1-4: نظریه تاریخی یا تئوری تکاملی……………………………………………………… 22

1-5: نظریه قرارداد اجتماعی………………………………………………………………… 23

بخش پنجم: قراداداجتماعی………………………………………………………………………… 24

1: مفهومشناسی قرارداد اجتماعی………………………………………………………………. 24

2: ریشه های تاریخی نظریه قرارداد اجتماعی………………………………………………… 26

فصل دوم: قراردادگرایان بزرگ: هابز، لاک و روسو…………………………………… 29

بخش نخست: فلسفه سیاسی هابز………………………………………………………………… 30

1: وضع طبیعی…………………………………………………………………………………….. 32

2: قوانین طبیعی……………………………………………………………………………………. 35

3: قرارداد اجتماعی……………………………………………………………………………….. 38

4: حقوق حاکم و اتباع…………………………………………………………………………… 40

4-1: حقوق و آزادی اتباع……………………………………………………………………. 42

5: تحلیل و نقد نظریه ی هابز…………………………………………………………………… 42

بخش دوم: کلیات نظریه سیاسی جان لاک……………………………………………………… 44

1: تجربه گرایی معرفتی و عقل گرایی سیاسی………………………………………………. 44

2: نظریه لاک درباره طبیعت انسان…………………………………………………………….. 45

3: وضع طبیعی و وضع جنگ………………………………………………………………….. 46

4: قرارداد اجتماعی لاک…………………………………………………………………………. 50

5: حکومت و حقوق متقابل حاکم و مردم……………………………………………………. 53

6: تحلیل و نقد نظریه ی لاک…………………………………………………………………… 56

بخش سوم: روسو…………………………………………………………………………………….. 57

1: طبیعت بشر……………………………………………………………………………………… 57

3: وضع طبیعی…………………………………………………………………………………….. 59

3: قرارداد اجتماعی……………………………………………………………………………….. 61

4: حکومت و حقوق متقابل حاکم و مردم……………………………………………………. 64

و…..

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *