مرکز آموزش عالی رجا

دانشکده مهندسی صنایع

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

مهندسی صنایع- سیستم­های اقتصادی و اجتماعی

بهینه ­سازی سیاست کنترل موجودی در یک زنجیره تأمین تک انبار- چند خرده­فروش با هدف کمینه­سازی تابع هزینه و تعداد تقاضای پس­افت

استاد راهنما

دکتر مصطفی زندیه

استادمشاور

دکتر سید امیرحسین قرشی

چکیده

در
محیط رقابتی حاکم بر فعالیت­های اقتصادی، سازمان­ها به دنبال به دست­آوردن
مزیت رقابتی هستند تا علاوه بر کاهش هزینه­ها و به دست آوردن حاشیه سود
مناسب، به سطح مطلوب رضایت مشتری نیز دست یابند؛ لذا نیازمند مکانیزمی برای
یکپارچه­سازی وظایف مختلف شامل بازاریابی، توزیع، برنامه­ریزی، تولید و …
می­باشند. مدیریت زنجیره تأمین، استراتژی دستیابی به یکپارچگی مورد نظر
است. در هر زنجیره تأمین برای بهینه­سازی فعالیت­ها، بایستی تعداد، موقعیت،
ظرفیت و نوع کارخانه، انبارها، مراکز و کانال­های توزیع و مقدار مواد برای
تولید و انتقال از تأمین کنندگان تا مشتری مطابق با اصول کنترل موجودی­ها
مشخص گردند. یکی از مدل­های موجودی در زنجیره تأمین که طی دهه­های اخیر
مورد توجه گسترده محققین قرار گرفته است، مدل تک-انبار و چند خرده­فروش و
یا به اختصار SWMR[1]
می­باشد. در این تحقیق مسئله فوق به فرم دو هدفه مدل­سازی شده است. مسئله
کنترل موجودی مدل SWMR خصوصاً وقتی به صورت چندهدفه فرموله شده باشد، در
رده مسائل سخت دسته­بندی می­گردد؛ لذا حل آن نیازمند روش­هایی است که از
کارایی در این دسته مسائل برخوردار باشند. روش­های فراابتکاری الگوریتم
ژنتیک چند هدفه با مرتب­سازی نامغلوب و الگوریتم بهینه­سازی ازدحام ذرات
چندهدفه برای حل این مسئله ارائه شده و کارایی این الگوریتم­ها با استفاده
از معیارهای میانگین فاصله از نقطه ایده­آل، یکنواختی، بیشترین گسترش، پوشش
مجموعه و تعداد نقاط جبهه پارتو بررسی و مقایسه شده است.

واژه‌های کلیدی:

زنجیره
تأمین، کنترل موجودی، مدل تک-انبار و چند خرده­فروش (SWMR)، الگوریتم
ژنتیک چندهدفه با مرتب­سازی نامغلوب، الگوریتم بهینه­سازی ازدحام ذرات،
معیار میانگین فاصله از نقطه ایده­آل، معیار یکنواختی، معیار بیشترین
گسترش، معیار پوشش مجموعه و معیار تعداد نقاط جبهه پارتو.

فهرست عناوین صفحه

فصل1 ‌   کلیات… 1

1‌.1‌   مقدمه  2

1‌.2‌   بیان مساله. 3

1‌.3‌   اهمیت و ضرورت… 4

1‌.4‌   اهداف   6

1‌.5‌   سوال­های تحقیق.. 6

1‌.6‌   تعاریف اولیه. 6

1‌.7‌   قلمرو تحقیق.. 8

1‌.8‌   نوآوری   8

1‌.9‌   مروری بر مطالب پایان­نامه. 8

فصل2 مروری بر ادبیات موضوع. 9

2‌.1‌   مقدمه  10

2‌.2‌   مدیریت زنجیره تأمین.. 10

2‌.3‌   مدیریت موجودی در زنجیره تأمین.. 14

2‌.4‌   پیشینه مطالعات انجام شده 21

2‌.4‌.1‌   مدل­های موجودی در زنجیره تأمین.. 21

2‌.4‌.2‌   پیشینه مطالعاتی مسئله SWMR.. 23

2‌.4‌.3‌   پیشینه روش­های حل مسائل SWMR.. 31

2‌.4‌.4‌   پیشینه روش­های فراابتکاری استفاده شده 33

2‌.4‌.4‌.1‌ الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب­سازی نامغلوب… 33

2‌.4‌.4‌.2‌ الگوریتم ﺑﻬﯿﻨﻪ­ﺳﺎزی ازدحام ذرات چند هدفه. 35

فصل3 روش تحقیق.. 37

3‌.1‌   مقدمه  38

3‌.2‌   مدل ریاضی مسئله. 38

3‌.2‌.1‌   حالت تک هدفه. 41

3‌.2‌.2‌   حالت دو هدفه. 42

3‌.3‌   روش­های فراابتکاری.. 44

3‌.3‌.1‌   الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب­سازی نامغلوب… 44

3‌.3‌.1‌.1‌ غلبه. 45

3‌.3‌.1‌.2‌ جبهه پارتو. 46

3‌.3‌.1‌.3‌ مرتب­سازی غیرمغلوب… 46

3‌.3‌.1‌.4‌ فاصله ازدحامی.. 47

3‌.3‌.1‌.5‌ عملگر انتخاب… 47

3‌.3‌.1‌.6‌ عملگرهای ژنتیک… 48

3‌.3‌.1‌.7‌ سایر ملاحظات… 48

3‌.3‌.2‌   الگوریتم بهینه­سازی ازدحام ذرات چندهدفه. 49

3‌.3‌.2‌.1‌ اﻧﺪازه گروه 50

3‌.3‌.2‌.2‌ اﻧﺪازه ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ.. 50

3‌.3‌.2‌.3‌ ﺿﺮاﯾﺐ  ﺳﺮﻋﺖ… 51

3‌.3‌.2‌.4‌ سایر ملاحظات… 51

3‌.4‌   مقایسه الگوریتم­ها 52

3‌.4‌.1‌   معیار میانگین فاصله از نقطه ایده­آل 52

3‌.4‌.2‌   معیار بیشترین گسترش… 52

3‌.4‌.3‌   معیار یکنواختی.. 53

3‌.4‌.4‌   معیار تعداد جواب­های آرشیو پارتو. 53

3‌.4‌.5‌   معیار پوشش مجموعه. 53

فصل4 تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیات… 54

4‌.1‌   مقدمه  55

4‌.2‌   نحوه تولید داده­ها 55

4‌.2‌.1‌   تولید مسئله. 55

4‌.2‌.2‌   تولید متغیرها 57

4‌.2‌.3‌   نمونه داده 57

4‌.3‌   تنظیم پارامترها 59

4‌.3‌.1‌   الگوریتم NSGAΙΙ 60

4‌.3‌.2‌   الگوریتم MOPSO.. 62

4‌.4‌   نتایج اجرای الگوریتم­ها 65

4‌.5‌   مقایسه عملکرد الگوریتم­ها 70

4‌.6‌   نتیجه­گیری.. 76

فصل5 نتیجه­گیری و پیشنهادات… 77

5‌.1‌   مقدمه  78

5‌.2‌   پاسخ به اهداف تحقیق.. 78

5‌.3‌   پاسخ به سوالات تحقیق.. 78

5‌.4‌   محدودیت­های مطالعه. 87

5.5‌   پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 87

منابع و مراجع. 88

  پیوست………92

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.