دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان­نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع-صنایع

برنامه زمان­بندی تولید پیشرفته چند ­دوره­ای با تقاضای احتمالی و محدودیت ظرفیت منابع تولیدی

 اساتید راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

دکتر علی تاجدین

استاد مشاور:

دکتر جواد رضائیان

فصل اول:  مقدمه و کلیات………….…………………..…………..1

 1-1 مقدمه……………..…………...…………………… 2

 2-1 مفروضات ……………..………………………………..………. 3

 3-1 هدف از اجرا…………………………….…………….. 3

4-1  توجیح ضرورت انجام طرح……………………….……… 4

5-1  روش پژوهش و روش های اجرایی  آن…………………… 4

6-1   آرایش کلی تحقیق………………………………………… 5

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه تحقیق………….…………………..…………………6

1-2 مقدمه……………………….………………………………………… 7

2-2  تعریف علم تحقیق در عملیات……………..……………………… 8

2-3  تعریف برنامه ریزی خطی….9……………………..

2-4  زمان بندی………………………….10………………..      

5-2   برنامه ریزی در محیط تولید……………………………………. 11

2      5-1  کاربرد های برنامه ریزی تولید 12…………………..

          25-2 اقسام برنامه ریزی تولید………………………13

                 25-2-1برنامه ریزی بلند مدت13………………………

                 25-2-2 برنامه ریزی میان مدت14………………

                 25-2-3- برنامه ریزی کوتاه مدت15………………

26  برنامه ریزی مواد مورد نیاز15……………………

27  برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز16………………………

2-8  تولید بهنگام16……………………………………………

29  برنامه ریزی تولید ادغامی17……………………

         29-1 اهداف برنامه ریزی تولید ادغامی18……………………………

         29-2  نقش برنامه ریزی ادغامی در زنجیره تامین20…………………………..

2    93  پاسخ­گویی به تغییرپذیری قابل پیش­بینی در زنجیره تامین20………

         294  برنامه ریزی ادغامی با استفاده از برنامه ریزی خطی24…

         2-9-5  استراتژی های برنامه ریزی تولید ادغامی برای ارضای تقاضا25…………..

         2-9-6  فرایند برنامه ریزی تولید ادغامی26.…………….

2-10 منطق فازی28………….….……………………

2-11 ویژگی های مدل های تعیین اندازه اندازه انباشته31……….……..………

2      -11-1  افق برنامه ریزی 31……..……………………….

2      -11-2 راه اندازی  32……..……………………………….

2      -11-3  سطح تولید 32……..………………………………….………..

2      -11-4 تعداد محصول نهایی 33……..……..………..

2      -11-5 تقاضا 34……..……………………………………………..

2      -11-6  ظرفیت 35……..…………………..………..

2      -11-7  کمبود 36……..…………………….………..

2      -11-8  محدودیت موجودی 36……..……………………..………..

2      -11-9  انبار 37……..……………………………..………..

2      -11-10  زمان تحویل 37……..……………………..

2-12  مروری بر تحقیقات پیشین38………………………………

فصل سوم:  مدل پیشنهادی و الگوریتم حل آن……………………………………46

3-1  مقدمه 47………………………………………………………………………………

3-2  تعریف مسله 47………………………………………..……………

3-3  مفروضات 49…………………………………………………………………….

3-4  علایم 49…………………………………………………….……….

3-5  مدل پیشنهادی 51………………………………………………..……….

3-6  الگوریتم حل 52……………………………………………….

فصل چهارم:  محاسبات و تحلیل نتایج………………………………………..61

 1-4 مقدمه62…………………………………………….……….

 2-4 مثال عددی 62…………………………………………………………..…

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………77

 1-5 مقدمه78………………………………………………………………………….

 2-5  خلاصه فصول78…………………………………………………………

 3-5 نتایج79……………………………………………………………….……….

4-5   ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی 79……………………………….……

منابع و مراجع ………………………………………81

پیوست ……………………………………………………………………89

Abstract ……………………………….91

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.