پایان نامه بررسی و مقایسه بین انواع برنامه ریزی و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب

مقدمه :

رشد و توسعه هر جامعه در کلیه ابعاد
اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی متاثر از نیروی انسانی است در این میان
آموزش از عوامل اسای در تربیت نیروی انسانی به شمار می رود از یک نظر می
توان آموزش را شامل دو دسته رسمی و غیر رسمی دانست که این هر دو به تغییر
رفتار و ابعاد مجموعه ای از دانش ، تفکر ، نگرشها ، ارزش ها و مهارتها می
انجامد کسب موفقیت در این زمینه مستلزم آن است که آموزش چه رسمی و چه غیر
رسمی مبتنی بر اصول عملی باشد این امر اهمیت برنامه ریزی آموزشی رسمی و
تربیت نیروی انسانی را مشخص سازد . ( میرزا بیگی ، 1380، ص16) .

برنامه
ریزی به کار مدیران و غیر مدیران جهت می دهد و توجه آنها را به اهداف
سازمان متمرکز می سازد و وقتی که همه بدانند کجا می روند و برای رسیدن به
مقصد هر یک چه کمکی باید بکنند ، هماهنگی و همکاری بیشتری به وجود می آید
برنامه ریزی موجب می شود که فعالیتهای تکه ای و بی ثمرو بی راهه روی کاهش
یابد . ( علاقه بند ، 1387 ، ص 41) .

بدون داشتن برنامه ریزی منظم و
منطقی نمی توان به اهداف تعیین شده دست یافت ، در واقع برنامه ریزی نوعی
تضمین برای رسیدن به اهداف است ، همانگونه که کشورهای توسعه یافته با
برنامه ریزی مناسب روز به روز پیشرفته تر و جوامع توسعه نیافته به علت عدم
برنامه ریزی یا برنامه ریزی نامناسب عقب مانده تر می شوند .

به طور
کلی ، عملیات سازمانی را پیشگیری و بر اهداف سازمان متمرکز ساخته عمل نظارت
و کنترل را نیز تسهیل می کند برخی از صاحب نظران مدیران را در تعیین اهداف
مقدمه بر برنامه ریزی می داند ولی برخی دیگر ، برنامه ریزی جوانب مهم کار
مدیریت به شمار می رود هر مدیری وظیفه دارد منهی نوع و وسعت آن را با توجه
به میزان اختیارات مدیر و ماهیت کار سازمانی تغیر می کند بنابراین برنامه
ریزی درست و به موقع مدیران موجب پیشگیری از اتلاف وقت و به هدر نرفتن
سرمایه های انسانی می شود و باعث می شود فعالیتها اهداف پیش بینی شده سوق
داده شود .

 

 

 

بیان مسئله :

انواع
برنامه ریزی البته از لحاظ دامنه عمل در کل مدتهاست که اذهان عمومی یا
شاید اذهان اشخاصی نظیر محققان را در برگرفته است و اخیرا برای چرخش آموزش و
پرورش بهتر برنامه ریزی در راس امور قرار گرفته چرا که این مسئله می تواند
از یک تا صد در صد تاثیر را برمیزان کارایی مدارس داشته باشد . هر نوع
برنامه ریزی مشخص می تواند تاثیر مشخص و پر واضحی را بر کارایی مدارس داشته
باشد .

برنامه ریزی، مانند پلی، زمان حال را به آینده مربوط می کند.
هر کس ‍ می تواند با برنامه ریزی و تعیین اهداف مورد نظر و پیش بینی راه
های دستیابی به آن ها، در جهتی صحیح حرکت نموده و به موفقیت لازم دست یابد.
برنامه ریزی، یکی از ارکان اصلی سازمان ها بوده و ادامه حیات سازمان و
دستیابی به نتایج مورد نظر، بدون داشتن برنامه ای مشخص، غیر ممکن می نماید.
فقدان برنامه ریزی در سازمان با عدم توفیق سازمان و شکست آن در مأموریت
های محول شده ملازم است. برنامه ریزی دو رکن اصلی دارد که عبارت است از:
تعیین اهداف و پیش بینی راه های دستیابی به آن ها. دوم آن که، در برنامه
ریزی بایستی دو نکته مهم همواره مورد نظر باشد: یکی داشتن دوره زمانی مشخص و
دیگر داشتن بودجه و هزینه معین( حکیمی ، 1378، ص 169) .
بنابراین، می توان برنامه ریزی را در یک عبارت مختصر و جامع این گونه تعریف کرد:
برنامه ریزی عبارت است از تعیین اهداف و پیش بینی راه های دستیابی به آن
ها در دوره زمانی مشخص و با هزینه معین.برنامه ریزی علاوه بر این که نقش
هدایت کردن و راهنمایی را در سازمان به عهده دارد، به مدیران سازمان ها این
امکان را می دهد که از منابع و امکانات سازمان به صورت مناسب و بهینه
استفاده نمایند. برنامه ریزی می تواند در تصمیم گیری درست، مدیران را یاری
داده و با شناسایی به موقع فرصت ها، و عوامل تهدید کننده سازمان، مدیران را
در استفاده صحیح از فرصت ها و مقابله به موقع در برابر تهدیدها کمک کند.(
همان منبع ، ص170)

و اما سوال اصلی که در این تحقیق می‌خواهیم به آن
پاسخ دهیم این است که آیا برنامه ریزی توسط مدیران در مدارس شامل  هدف
گذاری ، پیش نگری و بودجه بندی است می تواند بر بهتر شدن فعالیت ها در
مدارس تاثیر داشته باشد

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق :

انسانها
با حرکت در مسیر تکامل و رشد عقلانی خود به تدریج به ضرورت برنامه ریزی در
زندگی واقف شدند و آن را به منزله ابزاری در مدیریت و رهبری نظام آموزشی و
اجتماعی مورد توجه قرار دادند سازمانها و موسسه های اداری امروز به طور
پیچیده

پژوهش در این زمینه لازم است زیرا برنامه ریزی به عنوان اصلی
از اصول اساسی مدیریت، یکی از وظایف مهم و حیاتی مدیران بوده و نقش بسیار
مهمی در موفقیت و پیشرفت سازمان ها، و کارآیی و اثر بخشی مدیران دارد.
پژوهش در این زمینه لازم است زیرا مدیران همواره تلاش می کنند تا کارآیی و
اثر بخشی خود و سازمان شان را افزایش دهند. بی تردید تلاش آن ها بدون توجه
به مسأله برنامه ریزی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ چرا که اگر در سازمان
برنامه ریزی صورت نگیرد و برنامه های صحیح و دقیق طراحی نشود، بدین معناست
که اهداف سازمان و نیز راه ها و ابزار مناسب برای دستیابی به آن ها مشخص
نشده است؛و آن گاه که اهداف سازمان و راه های دستیابی به آن ها روشن و مشخص
نشده باشد، اثر بخشی و کارآیی به هیچ وجه تحقق نخواهد یافت.
پژوهش در
این زمینه لازم است زیرا ضرورت برنامه ریزی قبل از دست زدن به هر کار، و
اهمیت ویژه آن امری عقلانی است؛و روشن است که اقدام به هر کار، بدون بررسی
جوانب مختلف و برنامه ریزی برای آن، نشان دهنده نقصان عقل و یا عدم بهره
گیری صحیح و مناسب از این نعمت بزرگ الهی است.و اما انجام نگرفتن چنین
پژوهش هایی در زمینه برنامه ریزی مدیران می‌تواند باعث عدم آگاهی آنها از
اهمیت مقوله برنامه ریزی شود و همین بی اطلاعی و نداشتن آگاهی کافی می
تواند باعث عدم کارایی در سازمان شود . با انجام نگرفتن چنین پژوهش هایی ما
نمی توانیم عیوب و نقاصان هایی را که در بعضی از برنامه ریزیهای مدیران
وجود دارد شناسایی کرده و همین باعث عدم کارایی بهتر در سازمان می شود .

 

اهداف پژوهش :

هدف
کلی : بررسی و مقایسه بین انواع برنامه ریزی و میزان کارایی آن در مدارس
دخترانه و پسرانه مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

اهداف جزیی :

1 – تعیین رابطه بین برنامه ریزی کوتاه مدت مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه

2 – تعیین رابطه بین برنامه ریزی بلند مدت مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه

3 – تعیین رابطه بین برنامه ریزی متمرکز مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه

4 – تعیین رابطه بین برنامه ریزی غیر متمرکز مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه

5 – تعیین رابطه بین برنامه ریزی جامع مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه

6 – تعین رابطه بین برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت در مدارس دخترانه و پسرانه

7 – تعیین رابطه بین برنامه ریزی متمرکز و غیر متمرکز در مدارس دخترانه و پسرانه .

 

سوالات پژوهش :

1 – آیا بین برنامه ریزی کوتاه مدت مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه رابطه معناداری وجود دارد .؟

2 – آیا بین برنامه ریزی بلند مدت مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه رابطه معنا داری وجود دارد ؟

3 – آیا بین برنامه ریزی متمرکز مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه رابطه معنا داری وجود دارد ؟

4 – آیا بین برنامه ریزی غیر متمرکز مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه رابطه معنا داری وجود دارد ؟

5 – آیا بین برنامه ریزی جامع مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه رابطه معناداری وجود دارد ؟

6 – آیا بین تاثیر برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت مدیران در مدارس دخترانه و پسرانه بر میزان کارایی تفاوت معناداری وجود دارد ؟

7 – آیا بین برنامه ریزی متمرکز و غیر متمرکز مدیران در مدارس دخترانه و پسرانهبر میزان کارایی تفاوت معنا داری وجود دارد ؟

8 –  آیا میزان کارایی در مدارس دخترانه و پسرانه متفاوت است .

 

فرضیات :

1 –بین برنامه ریزی کوتاه مدت و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه رابطه معنا داری وجود دارد .

2 – بین برنامه ریزی بلند مدت مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه رابطه معنا داری وجود دارد

3 – بین برنامه ریزی متمرکز مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه رابطه معناداری وجود دارد

4 – بین برنامه ریزی غیر متمرکز مدیران و میزان کارایی آن در مدارس رابطه معناداری وجود دارد

5 – بین برنامه ریزی جامع  مدیران و میزان کارایی آن در مدارس رابطه معنا داری وجود دارد

6 –بین تاثیر برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت مدیران در مدارس دخترانه و پسرانه بر میزان کارایی تفاوت معناداری وجود دارد

7 –بین برنامه ریزی متمرکز و غیر متمرکز مدیران در مدارس دخترانه و پسرانه بر میزان کارایی تفاوت معنا داری وجود دارد

8 –  آ میزان کارایی در مدارس دخترانه و پسرانه متفاوت است .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *