وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

وابسته به جهاد دانشگاهی

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی

گروه صنایع

عنوان:

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن

استاد راهنما:

دکتر حسن حسینی نسب

 استاد مشاور:

دکتر یحیی زارع مهرجردی

چکیده:

در
بعضی کشورها و از آن جمله ایران، موتورسیکلتها و راکبان آنها بخش لاینفکی
از ترافیک بوده و در نتیجه امنیت راکبان درست مثل سایر استفاده کنندگان از
جاده ها باید مورد توجه قرار بگیرد. اما به دلیل آسیب پذیری بیشتر
موتورسواران در مقایسه با سرنشینان خودرو، گروه نخست نیازمند توجه بیشتری
هستند و علی رغم این واقعیت ، نیازها و مشکلات آنها همچنان مورد توجه
مقامات ذی صلاح، طراحان جاده ها و مدیران ترافیک نیست. هدفاز این پژوهش
بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد می باشد که
بدین منظور بر اساس آمار های اداره حمل و نقل و راهنمایی و رانندگی استان،
تصادفات موتورسیکلت در بازه زمانی 1390 تا 1393مورد ارزیابی قرار گرفت.
سپس توزیع تصادفات بر اساس فاکتورهای موجود در گزارشات بررسی و با توجه به
مهمترین مولفه عوامل تاثیر گذار بر تصادف از طریق مصاحبه با کارشناسان و
افسران با تجربه راهنمایی و رانندگی شناسایی شد. در ادامه پرسشنامه ای بر
اساس مثلث تصادفات طرح گردید و با توجه به نمونه گیری تصادفی در اختیار 40
نفر از مامورین و کارشناسان راهنمایی و رانندگی قرار گرفت و پس از تکمیل و
کدگذاری در نرم افزار spss آزمون فرض هریک از بخش های پرسشنامه انجام و
مهمترین عوامل از نظر جامعه نمونه شناسایی شد. از جمله مهمترین عوامل تاثیر
گذار بر تصادفات موتورسیکلت را می توان زیاد بودن تعداد موتورسیکلت،
استفاده بیش از حد از موتورسیکلت، قانون شکنی و عدم رعایت قوانین و مقررات
توسط راکبان موتورسیکلت، عدم توجه در هنگام تردد فرعی به اصلی، عدم رعایت
حق تقدم، عبور از چراغ قرمز، نبود دید کافی در شب، نقص سیستم روشنایی
موتورسیکلت، نبود چراغ قرمز ( چراغ خطر ) در برخی سه راهها و چهارراههای
سطح شهروعدم رعایت فاصله طولی نام برد.

کلمات کلیدی : تصادفات ، استان یزد ، راهنمایی و رانندگی ، موتورسیکلت ، مثلث تصادفات

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش……………………………………………..1

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………2

۱-۲- بیان مسئله…………………………………………………………………………2

۱-۳- روش شناسی پژوهش……………………………………………….3

۱-۴- جمع آوری داده ها…………………………………………………………..4

۱-۵- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………..4

۱-۶- اهداف پژوهش…………………………………………………………….5

۱-۷- سوالات پژوهش……………………………………………………….5

۱-۸- کاربرد نتایج تحقیق…………………………………………………………5

فصل دوم : ادبیات و گستره نظری پژوهش…………….6

۲-۱- پیدایش موتورسیکلت………………………………………………………….7

۲-۱-۱-تاریخچه موتورسیکلت………………………………………………7

۲-۲-۲-اولین موتورسیکلت………………………………………………..9

۲-۳- تاریخچه موتورسیکلت در ایران…………………………………..11

۲-۴- آمار تولید موتورسیکلت در کشور…………………………………………..13

۲-۵- نگاهی به مهمترین قوانین مربوط به موتور سیکلت…………………………..14

۲-۵-۱- تجهیزات اختصاصی موتور سیکلت ………………………………………14

۲-۵-۲- مقررات اختصاصی موتورسیکلت………………………………14

۲-۶- پیشینه پژوهش………………………………………………………..14

۲-۶-۱- پیشینه پژوهش در ایران……………………………..14

۲-۶-۲- پیشینه پژوهش در جهان……………………………………………..20

۲-۷- تاریخچه اولین تصادف جهان……………………………………21

۲-۸- هزینه های تصادفات جاده ای………………………………………..22

۲-۹- گزارش آماری سازمان پزشکی قانونی کشور از  مرگ و میرهای تصادفات رانندگی……………………23

۲-۱۰- تلفات موتورسیکلت در برخی از شهرهای آسیایی …………………………………..24

۲-۱۱- پیشگیری از مرگ های موتورسیکلت در کالی کلمبیا………….25

۲-۱۲- حوادث جاده ای در ایالت کاماتاکا در هند…………………………..26

۲-۱۳- کشته های ناشی از تصادفاتموتورسیکلتدر جهان……………………….26

۲-۱۴- بررسی کشته های حوادث رانندگی کشور با کشته های جنگ تحمیلی……………………………………..27

۲-۱۵- پیشگیری از آسیب های ترافیکی را هها…………………………………28

۲-۱۶- پیشنهادات گزارش جهانی برای پیشگیری از آسیب های ترافیکی راهها………………..28

۲-۱۷- مدیریت ترافیک……………………………………………………28

۲-۱۸- پرترافیک‌ترین شهرهای جهان…………………………………………29

۲-۱۹- آسیب های سر و گردن علت اصلی مرگ و ناتوانی………………………………………..30

۲-۲۰- کلاه ایمنی…………………………………………………………..31

۲-۲۰-۱-  مشخصات کلی کلاه ایمنی……………………………………32

۲-۲۰-۲-  استاندارد بین‌المللی برای کلاه ایمنی در اروپا…………..32

             فصل سوم : بررسی جغرافیایی استان یزد و بررسی تلفات موتورسیکلت در کشور مالزی……34

۳-۱- تاریخچهگسترششهریزد…………………………35

۳-۲- قدمتوپیشینهتاریخی…………………………………………35

۳-۳- موقعیتاجتماعیواقتصادی………………………………………..36

۳-۴- نژاد‌،‌ زبان، مذهب………………………………………………….37

۳-۵- شبکهارتباطی…………………………………………………..38

۳-۶- نقشۀ محورهای دسترسی و میزان فواصل با شهرهای نزدیک و کلانشهرها…………………….41

۳-۷- محورهای اصلی شهر یزد……………………………………………….41

۳-۷-۱- راه های اصلی، فرعی و روستایی یزد……………………………41

۳-۷-۲- راه های هوایی شهر یزد………………………………………………………..42

۳-۷-۳- راهها و شاهراهای قدیمی استان یزد……………………………………………….42

۳-۸- منابع طبیعی یزد و مناطق اطراف آن…………………………………..43

۳-۸-۱- زمین شناسی، پستی و بلندی و اراضی…………………………………….43

۳-۱۰- نرخ رشد جمعیت…………………………………………………………………44

۳-۱۰-۱- ویژگیهایجمعیتی……………………………………………………44

۳-۱۰-۲- جمعیت بر اساس گروههای سنی……………………………………46

۳-۱۱- ویژگی های اقلیمی استان یزد……………………………………………47

۳-۱۲- طرحتفصیلیبافتقدیمشهریزد…………………………………………..48

۳-۱۳- تعریفسیستمحملونقلشهری………………………………………….49

۳-۱۳-۱-سیستمحملونقلدرونشهری………………………………49

۳-۱۳-۲- مطالعاتطرحجامعشهریزد در بخش حمل و نقل………..50

۳-۱۳-۳- تعیینمسائلومشکلاتشبکهارتباطیوسیستمحملونقلشهریزد…………………….51

۳-۱۴- سهمبالایترددموتورسیکلتهاومشکلاتمرتبطباآن…………………………52

۳-۱۵- مشکلاتمربوطبهسیستمحملونقلعمومی…………………………………..53

۳-۱۶- تعیینمسائلومشکلاتترافیکیمحدودهبافتفرسوده…………………………..53

۳-۱۷- چشم انداز توسعه بخش حمل و نقل استان یزد …………………..53

۳-۱۸- برداشتوبررسیوضعشبکهخیابانهایموجود ( درصدشیب،نوعپوشش )…………………………54

۳-۱۹- تعیینسلسلهمراتبشبکهمعابرموجود………………………………………..54

۳-۲۰- نگاهی به آمار تصادفات استان یزد در سال جاری…………………55

۳-۲۰-۱- عمده ترین علت تصادفات شهری……………………………56

۳-۲۱- فاصلهشبکهراههایدرونشهر……………………………………….56

۳-۲۲- سیستمحملونقل……………………………………………………….57

۳-۲۲-۱- ساختارشهروشبکهاصلیحملونقل………………………………….57

۳-۲۳- بررسی تلفات موتورسیکلت در کشور مالزی………………………………58

۳-۲۳-۱- برخورد های موتورسیکلت از لحاظ موقعیت……………………….64

فصل چهارم : یافته های پژوهش………………………………….66

۴-۱- مقدمه……………………………………………………..67

۴-۲- نمای کلی تصادفات………………………………………………………….67

۴-۳- توزیع تصادفات از لحاظ سبک حمل و نقل………………………………….69

۴-۴- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع راه…………………………….70

۴-۵- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع برخورد…………………………..71

۴-۵- تصادفات موتورسیکلت در استان یزد بر اساس علت تامه تصادف………………..72

۴-۶- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس وضعیت برخورد…………………………………….72

۴-۷- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس ماه…………………………………….73

۴-۸- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس روز…………………………………………75

۴-۹- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر حسب ساعت………………………………….76

۴-۱۰- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس روشنایی هوا………………………….77

۴-۱۱- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس شرایط جوی…………………………….78

۴-۱۲- توزیع تصادفات بر اساس استفاده از کمربند و کلاه ایمنی…………………79

۴-۱۳- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع گواهینامه راننده مقصر…………………………81

۴-۱۴- یافته های پژوهش بر اساس پرسشنامه…………………………….82

۴-۱۴-۱- تعیین روایی و اعتبار ابزار مورد استفاده……………………………..83

۴-۱۴-۲-تعیین وضوح آیتم ها (Item clarity) ………………………………83

۴-۱۴-۳- تعیین روایی صوری (Face validity) ……………………………….83

۴-۱۴-۴-تعیین پایایی پرسشنامه (Reliability) ……………………………………84

۴-۱۴-۵- محتوای پرسشنامه (Questionnaire Content) ………………………………………84

۴-۱۵- تجزیه و تحلیل سوالات با توجه به بخش های پرسشنامه…………….86

۴-۱۵-۱- عامل انسانی……………………………………………………..86

۴-۱۵-۲- عامل جاده…………………………………………………………..88

۴-۱۵-۳- عامل وسیله نقلیه………………………………………………………….89

4-16- ازمون میانگین نمونه در مقابل یک مقدار شناخته شده (one _ sample T Test )……………………………90

4-16-1- نتایج حاصل از عامل انسانی…………………………………………….91

4-16-2- نتایج حاصل از عامل جاده……………………………………92

4-16-3- نتایج حاصل از عامل وسیله نقلیه……………………………………………..92

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………….94

                منابع و ماخذ : ………………………………………..

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.