پایان نامه بررسی رابطه بین رابطه ویژگی‌های شخصیت (مدل پنج عاملی) و خودپنداره با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)

عنوان:

بررسی
رابطه بین  رابطه ویژگی‌های شخصیت (مدل پنج عاملی) و خودپنداره با کیفیت
زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در نیمسال اول 94-1393

استاد راهنما:

دکتر فرامرز ملکیان

استاد مشاور:

دکتر مریم اسلام پناه

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن
است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا
بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل
است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………….. 1

فصل اول………………………………………………………………………… 2

1- 1- مقدمه…………………………………………………………………… 3

1- 2- بیان مساله…………………………………………………………….. 4

1- 3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………….. 9

1- 4- اهداف پژوهش………………………………………………………….. 10

1- 4- 1- هدف اصلی…………………………………………………………… 10

1- 4- 1- اهداف فرعی………………………………………………………….. 10

1- 5-  فرضیه‌های پژوهش………………………………………………….. 11

1- 6- تعاریف (مفهومی و عملیاتی) متغیرهای پژوهش…………………… 11

1- 6- 1- تعاریف مفهومی……………………………………………………… 11

1- 6- 1- 1- ویژگی‌های شخصیتی…………………………………………….. 11

1- 6- 1- 2- روان‌نژندی (N)…………………………………………………….. 11

1- 6- 1- 3- برون‌گرایی (E)………………………………………………………. 12

1- 6- 1- 4- گشودگی (O) ………………………………………………………12

1- 6- 1- 5- موافق بودن (A)……………………………………………………. 12

1- 6- 1- 6- باوجدان بودن (C)………………………………………………….. 13

1- 6- 1- 7- شخصیت………………………………………………………………. 13

1- 7- 1- 8- کیفیت زندگی………………………………………………………….. 14

1- 6- 1- 9- خود پنداره……………………………………………………………. 14

1- 6- 2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………. 15

1- 6- 2- 1- روان‌نژندی……………………………………………………………… 15

1- 6- 2- 2- برون‌گرایی……………………………………………………………… 15

1- 6- 2- 3- گشودگی……………………………………………………………… 15

1- 6- 2- 4- موافق بودن…………………………………………………………….. 15

1- 6- 2- 5- باوجدان بودن…………………………………………………………….. 16

1- 6- 2- 6- ویژگی‌های شخصیتی…………………………………………………. 16

1- 6- 2- 7- کیفیت زندگی…………………………………………………………… 16

1- 6- 2- 8- خود پنداره …………………………………………………………….16

فصل دوم………………………………………………………………………….. 17

2- 1- پیش‌درآمد فصل دوم………………………………………………………….. 18

2- 2- مبانی نظری پژوهش………………………………………………………….. 18

2- 2-1-پنج عامل بزرگ شخصیت……………………………………………………. 18

2- 2- 1- 1- ریشه‏های تاریخی الگوی پنج عاملی در صفات شخصیت…………….. 18

2- 2- 1- 2- مفهوم شخصیت، تعاریف و گستره آن…………………………………. 19

2- 2- 1- 3- ابعاد پنج‌گانه شخصیت……………………………………………….. 24

2- 2- 1- 3- 1- روان‏رنجورخویی(N)…………………………………………………… 24

2- 2- 1- 3- 2- برون‏گرایی (E)…………………………………………………………… 25

2- 2- 1- 3- 3- انعطاف‏پذیری یا گشودگی نسبت به تجربه (O)………………………. 26

2- 2- 1- 3- 4- سازگاری (A)……………………………………………………………. 27

2- 2- 1- 3- 5- وظیفه‏ شناسی (C)…………………………………………………. 27

2- 2-2- خودپنداره ……………………………………………………………………..28

2- 2-2-1- خود چیست؟…………………………………………………………….. 28

2- 2- 2- 2- دیدگاه ویلیام جیمز……………………………………………………… 29

2- 2- 2- 3- دیدگاه کنش متقابل نمادی جورج مید……………………………… 30

2- 2- 2- 4- دیدگاه پدیدار شناختی سوزآن‌ هارتر………………………………… 31

2- 2- 2- 5- دیدگاه رفتار به عنوان منبع خود ـ فهمی، دارلی بم…………………. 33

2- 2- 2- 6- دیدگاه شناختی ـ اجتماعی در زمینه خود…………………………… 34

2- 2- 2- 7- تاریخچه خودپنداره……………………………………………………… 35

2- 2- 2- 8- تعریف خودپنداره…………………………………………………………36

2- 2- 2- 9- خود پنداره به عنوان یک وضعیت مرکزی……………………………….. 36

2- 2- 2- 10- ریشه‌های خود پنداره………………………………………………… 37

2- 2- 2- 11- ویژگی‌های خود پنداره……………………………………………….. 39

2- 2- 3- کیفیت زندگی……………………………………………………………… 40

2- 2- 3- 1- چند نظریه دربارۀ کیفیت زندگی………………………………………. 42

2- 2- 3- 2- ابعاد کیفیت زندگی…………………………………………………….. 43

2- 3- پیشینه پژوهش………………………………………………………………. 44

2- 3- 1- پیشینه داخلی……………………………………………………………… 44

2- 3- 2- پیشینه خارجی……………………………………………………………… 47

2- 4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری………………………………………………………….. 48

فصل سوم…………………………………………………………………………….. 50

3- 1- پیش‌درآمد فصل سوم………………………………………………………….. 51

3- 2- طرح پژوهش………………………………………………………………. 51

3- 3- روش پژوهش………………………………………………………………. 51

3- 4- جامعه آماری……………………………………………………………… 52

3- 5- نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………….. 52

3- 6- روش نمونه گیری……………………………………………………………… 53

3- 7- معرفی متغیرها……………………………………………………………. 53

3- 8- ابزار پژوهش………………………………………………………………. 53

3- 9– شیوه اجرای پژوهش………………………………………………………… 55

3-10- روش تحلیل داده‌ها……………………………………………………………. 56

فصل چهارم………………………………………………………………………….. 57

4-1- پیش‌درآمد فصل چهارم……………………………………………………… 58

4-2- یافته های توصیفی…………………………………………………………. 59

4- 3- یافته های مرتبط با فرضیه‌ها ……………………………………………….67

4- 4- یافته های جانبی…………………………………………………………… 74

فصل پنجم…………………………………………………………………………. 76

5- 1- خلاصه یافته ها……………………………………………………………. 77

5- 2- بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………………………. 77

5- 3- یافته‌های جانبی…………………………………………………………. 83

5- 4- تبیین و تفسیر نتایج……………………………………………………… 83

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیات…………………………………………. 83

5-6-  محدودیت های پژوهش………………………………………………….. 85

5- 6- 1- محدودیتهای در کنترل محقق………………………………………… 85

5- 6- 2- محدودیتهای خارج از کنترل محقق………………………………….. 85

منابع فارسی…………………………………………………………………….. 87

منابع لاتین……………………………………………………………………….. 91

ضمائم………………………………………………………………………….. 95

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-12)…………………………………………… 96

مقیاس خودپنداره راجرز………………………………………………………… 98

پرسش‌نامه فرم کوتاه NEO………………………………………………………

چکیده:

هدف
از انجام پژوهش بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیت (مدل پنج عاملی) و خودپنداره
با کیفیت زندگی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
بود. این پژوهش با توجه به هدف از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه
موردنظر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه اسلامی
واحد کرمانـشاه که در سال تحصیلی 94 – 1393 مشغول به تحصیل هستند را در بر
می‌گیرد. که تعداد 391 نفر آزمودنی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانـشاه که در سال تحصیلی 94 – 1393 مشغول به
تحصیل می‌باشد به عنوان نمونه به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند.برای
تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص آمار توصیفی که شامل فراوانی، میانگین،
انحراف معیار می‌باشد و هم از شاخص آماری استنباطی که شامل ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیون است استفاده شده است. برای به دست آوردن داده‌ها از
نرم‌افزار SPSS-19 استفاده گردید. در این پژوهش از سه ابزار که شامل: پنج
عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه ، پرسش‌نامۀ خود پندارۀ راجرز و پرسش‌نامه‌ی
کیفیت زندگی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی شخصیتی و تعدادی از
ابعاد کیفیت زندگی رابطه معنی‌داری وجود دارد، همچنین بین خود پنداره و
ابعاد کیفیت زندگی رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای پیش‌بینی کیفیت زندگی
بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و خودپنداره از روش تحلیل رگرسیون به شیوه گام به
گام استفاده شد، نتایج نشان داد که تحلیل رگرسیون معنادار می‌باشد، و
ویژگی‌های شخصیتی و خود پنداره توان پیش‌بینی کیفیت زندگی را دارند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *