جمله رابعه در شربت تریاق.36
وی در این رساله انواع تریاق [طبی] و کیفیت اختیار و تمییز خوب از بد آن را نیز متذکر شده است. 37
آغاز: «فایده در سبب ترکیب تریاق و اجزاء او مشتمل است بر سه جزء»
انجام: «پس مجموع هزار و سیصد و هفتاد و چهار مثقال باشد و این وزن که شیخ مقرر می‌فرماید به نسخه سابق موافق آید چنانکه گذشت»
ضمیمه: نسخه مذیل است به 2 برگ حاوی یک فایده جالب و خواندنی در بیان مبدع، مکمّل و مظهر محاسن تریاق.
نستعلیق 31 و 32 سطری، کاتب: جلال‌الدین محمد بن احمد دادائی، تاریخ تحریر: 993ق. (به قرینه مجموعه)، کاغذ: نخودی آهارمهره دولت‌آبادی، 7 گ 5/22×5/12، عناوین به شنگرف، جلد: تیماج قهوه‌ای با عطف میشن عنابی، اهدایی مقام معظم رهبری در مهر 1386.

تریاق فاروق(5081) (عربی)
کتاب مفصّلی است مشتمل بر 25 باب در شرح کیفیت ساختن تریاق فاروق Thebaic electuary و بیان خواص طبی آن براساس اقوال فحول علمای علوم گیاهی و اطبای متقدّم از قبیل دیسقوریدوس و جالینوس و رازی و ابن سینا و ابن جلجل و ابن بیطار و ابن جمیع و ابن سمحون و ابن ماسویه و ابن التلمیذ و ابن الصوری و غافقی و اسحق بن عمران و زهراوی و غیره 38.
نام مؤلف با فحص بلیغی که در نسخه بعمل آمده مع الاسف معلوم نشد، امّا از قراری که در یک موضع
در اواخر کتاب ابن الصّوری را(رشیدالّدین بن ابی الفضل بن علی، متولد در سنه 573 و متوفی در
639) از معاصرین خود ذکر می‌کند پس معلوم می‌شود از این فقره که مؤلف از اطبا و علمای نیمه دوم
قرن ششم و نیمه اول قرن هفتم بوده است، و ما بجهت این که از این کتاب که علی العجاله مجهول
آغاز: «بسمله… جعل بدنه اشرف الابدان و الهمه… و نبات حیوان والصلوۀ… سید ولد عدنان الخ»
انجام موجود: «اذ کان فی لطیف ماذرا و بدیع».
نسخ، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر قرن هشتم، کاغذ حنائی، عناوین ابواب بشنگرف، 21س، 303گ
17×31، جلد تیماج ضربی دورو، واقف نادرشاه افشار، تاریخ تحریر 1145.

تسهیل المنافع39(5052) (عربی)
تألیف ابراهیم بن عبدالرحمن بن ابی بکر الازرقی(-890؟ق.) مذکور در کشف الظنون ذیل حرف تاء است و مبتنی است در درجه اوّل کتاب الرّحمۀ تألیف حکیم المقری مهد الصّنبری و کتاب شفاء الاجسام تألیف جمال الدّین محمّد بن ابوالغیث الکرمانی (که در همه مواضیع از او به لفظ شیخنا تغبیر می¬کند) و پس از این دو در درجه دوم بر کتاب اللّقط از تآلیف ابن جوزی و کتاب برء السّاعه از تصانیف محمد بن زکریای رازی و شرح صحیح مسلم از محیی الدّین النووی و تفسیر بغوی و رساله حکیم ماردینی و غیره، و منقسم است بر پنج قسم 40
آغاز: «بسمله الحمدلله المتعالی عن الانداد المقدس عن الاضداد… اما بعد فان الطب علی عظم نفعه و قدره و علی شرفه و فخره و اشهر ذکره و فضله و ثبت فی الشرع اصله و شهد بصحته الکتاب و السنۀ و اجمع علی ذلک کافۀ الامۀ».
انجام: «و من همزات الشیاطین ان یحضرون و من نفثهم هذا الغلام او هذه الامۀ او هذه الدابۀ اصق(کذا) من حمل حلدا(کذا) انتهی، تم الکتاب».
نسخ سه دانگ خوش، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر قرن نهم و اوائل قرن دهم هجری، کاغذ مصری(اسیوط)، کتیبه بسفیداب محرر در زمینه زر ولاجورد، دارای یک شمسه کوچک ظریف در کنار کتیبه مستطیلی، جداول اوراق به لاجورد و سرخی، اندازه جدول 2/12×21، عناوین بخط ثلث بسیاهی و لاجورد و شنگرف، نسخه در سنه 1108 در ملکیت نعمۀ الله بن عبدالرحیم اللاهوری بوده و بموجب یادداشتی دیگر«ثم صار من خزانۀ مولانا… و خلیفۀ عصرنا امام الحق و واجب الطاعۀ علی الخلق امیرالمؤمنین و سید المسلمین الهادی الی الله محمد بن امیرالمؤمنین المهدی لدین الله… هدیۀ، من مالکه مملوک امیرالمومنین بتاریخ شهر[ذی] القعدۀ الحرام سنه 1109» و در یادداشتی دیگر«… پیشکش پادشاه والاجاه یمن که بتاریخ 8 شهر ربیع الثانی 1111 در کتابخانه جدیدی سرکار ابوابجمعست»، 19س، 195گ 21×30، جلد تیماج مشکی ساده، از سنه 1154 داخل عرض شده، واقف نادرشاه افشار، تاریخ وقف 1145.

تشریح الابدان=تشریح منصوری= التشریح بالتصویر41 (48741) ( فارسی)
مؤلف: منصور بن محمد بن احمد بن یوسف بن الیاس شیرازی ( ـ 809 ق.)42
مختصری است در تشریح اعضای بدن انسان در یک مقدمه، 5 مقاله و خاتمه: مقاله اول در عظام؛ دوم در اعصاب؛ سوم در عضلات؛ چهارم در اورده؛ پنجم در شرائین؛ خاتمه در ذکر اعضای مرکبه و جنین.
مؤلف کتاب را به نام «ضیاءالدین پیرمحمد بهادرخان بن جهانگیر بن تیمور گورکانی» (805-809 ق.) و یا «پیر محمد بن محمد عمر شیخ تیمور» (796-812ق.) نگاشته و در 798 ق. به پایان رسانیده.
این کتاب چندین مرتبه از جمله در تهران (1383ش.) به چاپ رسیده است.43
آغاز: «بسمله ، شکر وسپاس پادشاهی را سزد وحمد وثنای بی قیاس خالقی را رسد که درخلقت انسان دقایق حکمتش بی پایان وحقایق قدرتش برون از حد و بیان.»
انجام: «وهو یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی یفعل الله مایشاء بقدرته ویحکم ما یرید بمشیه سبحان الله العظیم.»
نسخ 19سطری، تاریخ تحریر :قرن 12ق.،کتابت شده بنام : پیرمحمد بهادرخان پسر جهانگیر پسر تیمور گورکانی ویا پیر محمد پسر محمد عمر شیخ تیمور(805-809ق.)، کاغذ : نخودی ،35گ22×15،حواشی اوراق دارای کلمات واصطلاحات طبی است ،مصدراست به یکبرگ در اصلاحات پزشکی ،اوراق رطوبت رسیده ،جلد:تیماج مشکی فرسوده ضربی،اهدایی کمال صادقی فیروز آبادی ،21/3/91.
< br /> تشریح الابدان= خلاصه التشریح (فارسی)(38244)
مؤلف: عبدالرزاق شاگرد قطب‌الدین محمد آدم.
خلاصه‌ای است در معرفی اندامها و اعضای خارجی و داخلی بدن، مشتمل بر مقدمه و شش فصل و خاتمه: مقدمه در بیان اعضاء و تکوین آنها؛ فصل اول در تشریح عظام و غضروف‌ها؛ دوم در تشریح اعصاب؛ سوم در تشریح شرائین؛ چهارم در بیان اورده؛ پنجم در تشریح عضله؛ ششم در تشریح اعضاء مرکبه؛ خاتمه در تکوین جنین. مؤلف رساله را به نام همایون بابری (937 ـ 963ق.) تألیف کرده است.44
آغاز: «بسمله. لطایف حمد و ثناء حکیمی را سزد که بهر [بحصر] تشریح ابدان انسان و … انوار حکمتش چون روح در مجاری شرائین جاریست»
انجام: «و هوائیکه محیط است باو مقرر است و الله اعلم بسرایر الامور»
نستعلیق تحریری 15 سطری، تاریخ تحریر: قرن 14ق.، کاغذ: فستقی فرنگی، 88گ 21×13، روی برخی عبارات به مشکی خط کشیده شده، جلد: مقوا با عطف و گوشه میشن قهوه‌ای، اهدایی در مهر 1386.

التّصحیح و التّوضیح45(5074) (عربی)
کتابی است مشتمل بر اوّلاً تصحیح الفاظ مغلق و عبارات و کلمات مبهم، و ثانیا توضیح معانی و مقاصد و اغراض غامض کتاب دوم قانون ابن سینا به بعد ، از تألیفات ضیاء بن بهاء الشّجاعی از اطبای قرن هشتم که آن را با به تقریر خود در مقدمه کتاب بعد از سنه 733 یعنی بعد از ایّام دولت«شهاب الدّولۀ و الدّین قتلغ تیمور» به شروح قانون از قطب الّدین رازی و فخرالدّین رازی و ابن النفیس(فقط یک جزو از اجزاء شرح این اخیر را در دست داشته) تألیف و بنام«ابی المظفر غیاث الدّولۀ و الدّین محمد سلطان بیردی بیک خان» موشّح نموده است .
آغاز: «بسمله الحمد لمبدع الجواهر القدسیۀ المؤلفۀ بالاجسام الحسیۀ من الابدان الانسیۀ ملهم النفوس من علم الکتاب غوامض العلوم المبراۀ عن الخطا المؤسسۀ علی الصواب منها علم الابدان المقدم علی علم الادیان بالطبع».
انجام: «و ملّکه فی الملک النواحی کلها بتدبیر ذی باس و رأی مسدّد» .
نسخ درشت، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر زمان حیات مؤلف، کاغذ نخودی، جداول اوراق بشنگرف و لاجورد(دو صفحه افتتاح به طلا و تحریر و لاجورد)، اندازه جدول 5/11×5/17، عناوین بشنگرف، جلد میشن زرشکی دو لا با جداول زرین، دارای دو سر لوح مستطیلی بطلا و کتیبه بسفیداب محرّر یکی در ورق اول و دیگری در ورق پنجم با نام ممدوح در هامش این ورق اخیر بقلم زر محرّر، صفحه ابتدا دارای شمسه طلا با کتیبه ایضا بسفیداب محرّر در سه سطر با این عبارت: «برسم خزانۀ السلطان المعظم و الخاقان الاعظم غیاث الدولۀ و الدین محمد سلطان بردی بیک خان خلد ملکه»، 31س، 60گ 17×24، وقفی نادرشاه افشار در سنه 1145.

تقدیم الفواکه و تأخیرها علی الطعام (ترجمه ـ ) (41991) (فارسی)
مؤلف متن: ابوبکر محمد بن زکریا رازی ( ـ 313ق.) و مترجم شناخته شد.
ترجمه‌ای است روان از رساله «ترتیب اکل الفاکهه» رازی که در آن به بیان اختلاف آراء اطبای قدیم در باب تقدیم تناول میوه بر غذا و یا تأخیر آن پرداخته است.46
آغاز: «بسمله. الحمدلله الذی اوصی علینا علم الابدان و الصلوه علی من دینه خیر الادیان و علی عترته … بدانکه اختلاف کرده‌اند اطباء در تقدیم در اکل فواکه بر طعام و اکل طعام بر فواکه فرقه‌ای می‌گویند تقدیم اکل»
انجام: «کسی که عارف به قوای اینها باشد ممکن است که استخراج مایحتاج بر حسب قانونی که مذکور شد بکند و الله اعلم بالصواب و الیه المرجع و المآب»
ضمیمه: مذیل است به 32 برگ در چند فصل و چند نسخه:
فصل در انواع شیرهای مشروبه و منافع و وقت استعمال آن؛ فصل در خواص و منافع ماء الجبن؛ چند نسخه پزشکی در درمان برخی بیماریها.
نستعلیق تحریری مورب 17 سطری، کاتب: محمد ابراهیم بن محمد سعید قمی، تاریخ تحریر: 1236ق. (به قرینه رساله قبلی)، کاغذ: نخودی آهارمهره، 6گ 15×10، جلد: تیماج قهوه‌ای یک لا، اهدایی مقام معظم رهبری در مهر 1386.

تقویم الابدان (ترجمه -)47 (32641) (فارسی)
مترجم: محمد اشرف بن شمس الدین محمد، طبیب(پزشک شاه سلیمان صفوی(1077-1105ق) .)
اصل کتاب به زبان عربی و از تصانیف ابوعلی یحیی بن عیسی بن علی بن جزله بغدادی(-493 ق.)
وضع کتاب بر نسق تقویم است از این جهت مطبوع افتاد و هر کس به مطالعه آن رغبت کند و مصنف این کتاب هر صفحه را به 4 جدول قسمت کرده و به نه خانه منشعب است درخانه اول نام مرض ، دردویم مزاج ، در سیم خوف سلامت ، درچهارم سبب ناخوشی ، درپنجم علامت ،درششم استفراغ ، در هفتم علاج ملوک وسلاطین ، درهشتم علاج فقرا ومساکین … ، درخانه نهم مداواتی که درعام بوده از صفحه 5 بر وضع فوق نویسنده وارد بحث می شود ودر 240صفحه مباحث فوق را شرح می‌دهد 48 . اخیراً تصحیح و چاپ شده است.49
آغاز: «بسمله ،سپاس وستایش آفریدگاری را که انسانرا بشرف نطق و مزیت عقل مشرف گردانید.»
انجام: «درجمله هرگاه که حالتی از حالات بدن از عادت طبیعی بگردد بیم مرض بود.»
نستعلیق 22سطری، کاتب: نامعلوم،تاریخ تحریر : قرن 11ق.، کاغذ : حنایی آهارمهره،93گ23×15،عناوین به سرخی ،زر ولاجورد، جداول به سرخی ، برخی اوراق دارای حاشیه ، حاشیه اوراق رطوبت رسیده و اوراق از شیرازه جداست، جلد:تیماج عنابی با نقوش بیضوی ضربی زنجیره ای ساده، وقفی محمد قاسم معاون اسلامی توسط همسر ایشان مرضیه سماورچی از مشهد ، دی 1384.

التل
ویح الی الاسرار التنقیح50 (عربی) (46523)
مؤلف: محمد بن محمد بن ابی نصر فخرالدین خجندی(قرن 8ق.)
مولف، کتابِ قانون ابن سینا درطب راکه یکی ازفضلا مختصر نموده بنام المکنون نام گذارده ، سپس وی کتاب المکنون را مختصر نموده و فواید غریبه ای را که شیخ الرئیس ذکر نموده بر این مختصر افزوده آن را «تنقیح المکنون من مباحث القانون» نام گزارده ،پس از آن خجندی کتاب تنقیح خود را