،اسفند 1367.

خلاصه الحکمه در کلیات مجمع الجوامع (فارسی)(48681)
مؤلف: محمد حسین بن محمد هادی عقیلی علوی شیرازی(زنده در1185و بعد از آن)
کتابی است مفصل درطب که درمقدمه آن نام مولف وعنوان کتاب ذکر شده ، مولف درمقدمه گوید که قبل از این تاریخ (منظور تاریخ کتاب حاضر) درسنه 1185ق. به فرمان پیر و مرشد خویش میر محمد علی حسینی متوجه تألیف قرابادین گردیده است وسپس به تالیف ادویه مفرده گردیده و آن قرابادین را مسمی به مجمع الجوامع و ذخایر الترکیب و ادویه مفرده را به مخزن الادویه و تذکره اولی النهی گردانیده و کتاب حاضر را بعد از اینها بنام خلاصه الحکمه درکلیات مجمع الجوامع بر مقدمه دربیان تعریف علم طب وعنایت و موضوع و مشرف و بیان وصایا درآداب طبیب ومریض در4 فصل ،ودو مقاله وخاتمه ترتیب داده است ودر هریک فصولی چند وپآورده است
آغاز: «بسمله، … فی احسن تقویم وشرفت بتشریف الروح والعقل … بید النفس السلیم والذهن المستقیم متم رده الی انتقل السافلین … اما بعد می گوید بنده خاطی محمد حسین بن محمد هادی .»
انجام موجود: « مقصد نهم دربیان نبض هریک ازصاحبان امراض.»
نستعلیق 15سطری، کاتب:نامعلوم ، تاریخ تحریر : قرن 12ق.، کاغذ:نخودی ،…گ16×21،برخی اوراق آسیب انسانی دیده و نیمه برگ اول پاره شده است ، جلد: ندارد،خریداری آستان قدس رضوی از علی پیرانی ،7/3/91.

خلاصه شفائی= خلاصه الشفاء67(فارسی)(48735)
مؤلف: میرمظفر بن محمد شفائی کاشانی(قرن 11ق.)
میر مظفربن محمد حسینی از پزشکان روزگار شاه عباس یکم (995-1037ق.) نگارنده قرابادین شفائی که نام کتاب و نگارنده وفهرست مطالب در دیباچه آمده است : در دو کتاب : کتاب یکم درسه مطلب ، 1- حفظ صحت 2- علاج امراض بطورکلی 3- ادویه مفرده وکتاب دوم در سه فن 1- امراض مختص به یک عضو 2- امراض غیر مختصه 3- ادویه مرکبه ، بنابر گفته منزوی 1/553 برخی از نسخه ها تنها کتاب دوم را دارا می باشد و کتاب حاضر هردو را دارا می باشد.
آغاز: «بسمله،حمد بی نهایت وثنای بی غایت حکیمی راکه از حکمت کامله او کیفیه مزاج را از او امتزاج جواهر عناصر مختلفه.»
انجام: « تسکین وجع اولا به مخدرات از واجبات است بعد از آن معالجه سده واقعه در اسماء والله اعلم بالصواب والیه مرجع والمآب .»
نستعلیق 18سطری، کاتب:موسی بن نجف‌علی طبیب قزوینی، تاریخ تحریر :1271ق.، کاغذ:نخودی ،184گ5/25×16، عناوین به سرخی وبر فراز برخی کلمات خاص خطی به سرخی ،آسیب رسیدگی اوراق ، جلد: تیماج قهوه ای ضربی ، خریداری آستان قدس رضوی از کمال صادقی فیروز آبادی ، 12/3/91.

خلاصه العلاج (35360) (فارسی)
مؤلف: علی بن محمد معروف به عوض متطبب. احتمالاً وی علی بن محمد مطبب (زنده در 812 ق.) و صاحب «خیل نامه» است.
انواع بیماریها و علاج آنها را در یک مقدمه و یک خاتمه و بیست و دو باب (هر یک در چند فصل) به طور مفصل آورده است: مقدمه در بیان قانون علاج معالجات به طریق کلی؛ الباب الاول فی امراض الرأس (21 فصل)؛ الباب الثانی فی امراض العین (35 فصل) 10- فی امراض الریه (9 فصل) 15- فی امراض الطحال (5 فصل) 20- فی اورام البثور (49 فصل) 22- فی تدبیر السموم؛ الخاتمه فی امراض الصبیان و معالجاتهم.
آغاز: «بسمله. الحمدلله الواجب الوجود و الصلاه والسلام علی خیر خلقه… اما بعد چنین گوید بنده خاطی علی…»
انجام: «و از شیشه آتشی بطریق معجون روغن کند»
نستعلیق خوش 13 سطری، تاریخ تحریر: قرن 13ق.، کاغذ: نخودی، 449 گ 33×5/20، عناوین به شنگرف، جلد: تیماج فرنگی سوخت با حاشیه و جدول زرکوب، اهدایی مقام معظم رهبری در اردیبهشت 1386.

خواص الاشیاء(رساله در-) (27656) (فارسی)
مؤلف: شناخته نشد(اما قبل از 723زنده بوده است)68
رساله مختصری است درصفات وخواص طبیعی وطبی برخی از اشیاء که درچهار باب مرتب شده: باب اول [افتاده ] ، باب دوم درصفات و خواص حشرات وطیور وغیره (…صفت کرباسه ، صفت عطابه ، صفت کژدم ، عنکبوت ، زنبور ، مگس ، مورچه ، پشه ، کبک ، حمار ، خراطین ، دد لعله ، صفت مار علف ، باب سوم در خواص اشجار و اثمار (صفت خرما ، انگور ، سیب ، انار ، به ، امرود ، شفتالو ، زرآلو ، انجیر ، توت ، جوز ، نارگیل … بذر قطونا ، کل الجواهر ، باب چهارم درفلزات (خواص طلا ، نقره ، مس ، آهن ، سرب ، ارزیز(قلع) و روی )
نسخه حاضر ناقص الاول و موجودی از اواسط باب دوم (ازصفت کرباسه و عطابه و کژدم به بعد )است.
آغازموجود: «که کرباسه را سام ابرص خوانند و او مجامعت به دهان کند … صفت عطابه .»
انجام: «خواص روی … سپس آن روغن صاف نموده برموی مالند سیاه شود والله اعلم بالصواب .»
ذیلا یک ورق حاوی تاریخ تولد افراد مختلفی می باشد .
نستعلیق 14سطری، تاریخ تحریر : قرن 13ق.، کاغذ:نخودی آهارمهره ،12گ17×10، عناوین به شنگرف ، جلد:تیماج قهوه ای یک‌لا،وقفی رحیم دادخواه ،15فروردین 1381.

خواص الاشیاء(فارسی)(40051)
مؤلف: میرزا محمد علی [بن عبدالکریم طباطبائی] طبیب اصفهانی از اعلام قرن 11 یا قبل از آن و مؤلف «راحه الانسان».69
کتابی است در منافع و مضارّ اشیاء مشتمل بر هفت باب [یا هشت فصل طبق نسخه بعدی: 20700] دو قسمتی (جمعاً 16 قسم) که به ضبط مقدمه نسخه بعدی (20700) و منزوی،
ه
شت فصل (از مجموع 16 فصل) آن را اختیار کرده و سایر آن را به لحاظ عدم تجربه رها کرده است.
ابواب [فصول] اصلی عبارتند از: 1- منافع انسان و بهایم 2- طیور و حشرات 3- اشجار و اثمار 4- جواهرات و احجار 5- اجناس و اوراق 6- صموغ 7- داروها [و فصل 8 به ضبط نسخه 20700 در خواص روغنها70].
در نسخه حاضر از میان ابواب فوق‌الذکر، بابهای اول [در چهار فصل: مرد و زن، زنان، کودک و بهایم و حیوانات]، دوم [دو فصل: طیور، هوام و حشرات]، سوم، ششم و سپس باب پنجم انتخاب شده است. در ادامه باب ششم در صموغ، فصل [هفتم و هشتم و نهم71] و مقاله هفتم به چشم می‌خورد که به ترتیب عبارتند از: فصل 7- منافع ریاحین 8- منافع و مضار بادروح و گندنا و کاهو و سراب و کاسنی و کرفس و فرفخ و گشنیز و نعناع و اسفناج و نانخواه و سپندان و سماروغ و طرخون و ریواس و سغرا 9- غلات؛ مقاله هفتم در حبوبات.
آغاز: «خواص الاشیاء میرزا محمد علی طبیب اصفهانی بسمله. حمدله. صلات. اما بعد بدانکه این کتاب را خواص الاشیاء خوانند و این بر هفت فصل [باب] است و بغایت معتبر است باب 1 در منافع انسان و …»
انجام: «صاف نموده با شکر سفید بقوام آورده لعوق شود»
ضمیمه: مذیل است به رساله «راحه الانسان» از همین مؤلف، که ناتمام رها شده و موجودی آن 20 سطر (از آغاز تا علاج زکام) است.
نستعلیق 35 سطری، تاریخ تحریر: قرن 13ق.، کاغذ: نخودی آهارمهره، 13گ 35×21، عناوین به سرخی، جلد: تیماج قهوه‌ای ضربی با عطف میشن عنابی، اهدایی مقام معظم رهبری در مهر 1386.

خواص الحیوان = ترجمه حیاه الحیوان (40505) (فارسی)
مترجم: محمد تقی بن خواجه محمد تبریزی (ـ قرن 11ق.)
ترجمه‌ای است روان از کتاب معروف «حیاه الحیوان» تألیف کمال‌الدین محمد بن موسی دمیری (ـ 808 ق.) ـ مذکور در همین فهرست، ذیل «سرّ الحیاه» ـ همراه با حذف زواید. این ترجمه در 28 «باب» به تعداد حروف هجا و هر باب بنابراین که مفاتیح اسماء حیوانات مفتوح یا مکسور یا مضموم باشد در سه «فصل» مرتب و اسامی حیوانات به ترتیب به عربی، فارسی و ترکی بیان شده است.
این کتاب به درخواست نواب «میرزا محمد ابراهیم بن صدرالدین محمد»72 در عصر شاه عباس دوم صفوی (1052-1078ق.) نگاشته شده و چندین مرتبه از جمله در تبریز (1275) چاپ شده است. 73
نسخه حاضر ناقص‌الطرفین و موجودی آن از فصل دوم از باب اول (خرگوش ـ اتان ـ افال و اخیل) تا اول باب بیست و هفتم است.
آغاز کتاب: «بسمله. حمد بیحدّ و ثنای بیعدّ خداوندی را سزد که مشکوه بنیان حیوانرا به چراغ جان برافروخت»
آغاز موجود: «ماده‌اش را دختر زاید و اگر زنی خون او را بیاشامد هرگز بار نگیرد … اتان خر ماده»
انجام موجود: «باب بیست و هفتم در واو مشتمل بر یک فصل … وَحش بحاء مهمله … ممن یکیدنی استترت»
نسخ 14 سطری، تاریخ تحریر: قرن 13ق.، کاغذ: نباتی فرنگی، 241گ 18×12، عناوین به شنگرف، 9 برگ اول نسخه به خط نسخ مغایر و کاغذ نخودی، جلد: مقوا با عطف و گوشه گالینگور سرمه‌ای، اهدایی در دی 1388.

خواص و منافع چوب چینی و قهوه و چای خطائی (رساله-) (ضمیمه15085)
از تألیفات قاضی بن کاشف الدّین محمّد که آنرا بنام شاه عباس صفوی موشّح و بر سه باب(1. در منافع بیخ چینی، 2. در خواص قهوه، 3. در منفعت چای) مرتّب نموده و در تضاعیف آن ایراداتی نیز به عماد الدّین محمود طبیب مؤلف رساله افیونیه و کتب دیگر گرفته است.
آغاز: «بسمله حمدله اما بعد چون توجه خاطر آفتاب مآثر اشرف اقدس مروج مذهب حقه ائمه اثنی عشر».
انجام: «و ثواب آن بروزگار فیض آثار نواب همیون عاید شود».
نستعلیق خوش، کاتب هر دو کتاب بهرام الظهیری، تاریخ تحریر سه شنبه 8 شعبان 1064، عناوین بشنگرف، کاغذ نخودی، صفحه اوّل از کتاب اوّل نونویس، 25س، 12گ 9/16×30، جلد تیماج ضربی، دورو، وقفی مکتبه الامام امیر المؤمنین در اردیبهشت 1365

الدّرۀ المنتخبۀ فی الادویۀ المجربۀ(5082)(عربی)
کتابی است در بیان منافع نباتات و معادن و حیوانات و ذکر خواص و مجربات طلسمات و اسماء اوفاق بجهت معالجه امراض مختلف(از سر تا پا) و دفع سموم گزندگان و طرد آنها که در دوازده باب بشرح مذکور در ذیل مرتب و بنام الملک المؤید هژبرالدین داود74 بن یوسف بن عمر از ملوک سلسله رسولی یمن(متوفی در سنه 721) توشیح شده است.
آغاز: «بسمله… الحمدلله الذی فضّل نوع الانسان بطلق اللسان و ایده بفهم المقصود و جعله طلسما ظاهرا تأثیره فی هذا العالم و الوجود».
انجام موجود: «و یعجن بما الورد عجنا جیدا و یوخذ من المسک لکل مثقال».
نسخ، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر قرن هشتم، عناوین ابواب و اسامی ادویه و طلسمات و جداول اوفاق به شنگرف، کاغذ حنائی ضخیم، 13س، 101گ 13×5/17، جلد تیماج ضربی دو رویه، واقف زین العابدین خادم اصفهانی، تاریخ وقف رجب 1166.

‏‎
درر کنز الحکماء = کنز الحکماء و مطلب الاطباء و العلماء (منتخب ـ) عربی، طب
(۲۶۴۲۹)
مؤلف: طبیب شیرازی، رکن‌الدین مسعود بن حسین (زنده در 931ق.)75
منتخبی است از کتاب “کنز الحکماء” تالیف ابوسعید بن ابراهیم (یا ابراهیم بن ابوسعید بن ابراهیم) متطبب مغربی علائی76 (قرن ‎۷ق.) که خود آن (کنز الحکماء) نیز از کتاب “تذکره السویدی” موسوم به “التذکره الهادیه و الذخیره الکافیه” تالیف عزالدین ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن طرخان سویدی انصاری شافعی (۶۰۰-‎۶۹۰ق.) استخراج و منتخب شده است. در این منتخب معالجه با امراض با ادویه مفرده و مرکبه
بیان شده و مطالبی دیگر از کتب معتبر طبی به آن افزوده شده. این کتاب که عنوان آن (درر کنز الحکماء) در اواخر مقدمه دوم (برگ ‎۱۰ پ) آمده همانند تذکره السویدی و کنز الحکماء و بر خلاف تالیف دیگر رکن‌الدین (مقاصد الاطباء77) بر حسب امراض در دو مقدمه و ‎۳۰ باب (و هر باب در چند “قول”) مرتب شده است. مولف در مواضع متعدد از جمله در آغاز فصل دوم