پایان نامه با کلمات کلیدی زین العابدین، قطب الدین شیرازی، آستان قدس رضوی، مقام معظم رهبری

است و تنها شامل مقاله سوم در بیان اغذیه مرضی یعنی غذاهای بیماران می باشد وظاهرا اندکی افتادگی دارد و در برگ 13و 32 افتادگی دارد ، نسخه کامل آن به ش 1/1773 در فهرست گلپایگانی 3/56 و نسخه ای از مقاله سوم در فهرست الهیات مشهد 1/428 معرفی شده و اما مولف صاحب دیوان شعر هم بوده ( الذریعه 9/113و 868) ومدت 50سال قاضی اردبیل بوده و پسرش ظهیرالدین کبیر لطیفی اردبیلی نیز بخاطر تشیع در 930 ق. شهید شده و همو صاحب وفیات الاعیان ابن خلکان هم بوده و معروف به قاضی زاده بوده ودرمصر شهید شده ابتدا حنفی وسپس شیعی بوده .
آغازموجود:«مقاله سیم دربیان اغذیه مرضی یعنی غذاهای بدان ایدک الله که علاج بیماران دوقسم است یک قسم اینست که علاج ایشان بمجرد اغذیه کنند.»
انجام موجود: «وگوشت فروجه بدهند وباسفناج وگشنیز تراوش ماش مقسر واندک.»
مذیل است به 4 ورق حاوی استعاری منظوم در منطق .
نسخ 15سطری،کاتب:نامعلوم ، تاریخ کتابت : قرن 13ق.،کاغذ: نخودی وفستقی فرنگی آهارمهره، 35گ16*11،عناوین به سرخی ، روی برخی عبارات به سرخی خط کشیده شده است ، حواشی اوراق رطوبت رسیده ،جلد: ندارد،وقفی محمد شهبازی ، 13/2/1368.

نورالابصار(18276)(فارسی)
رسالهای است در بیان امراض چشم و طرق علاج آنها از موسی بن علی رضا ساوجی مطابق با اقوال جالینوس و متقدمین از اطبای اسلامی.
آغاز: «بسمله حمد له اما بعد چنین عرض میکند بنده روسیاه… که چون بعضی از مخادیم که این ذره بیمقدار در خدمت ایشان استفاده مینمودم».
انجام: «و سحق بلیغ نمایند تا چون غبار شود اکتحال نمایند».
نستعلیق، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر 1290، محل تحریر اردوی شاهرود بسطام، کاغذ حنائی فرنگی، 16س، 106گ 13×8/20، جلد تیماج یک لا، واقف زین العابدین پیوندی، تاریخ وقف شهریور 1371.

تحقیق دربارهتفکر استراتژیک، کسب و کار، آزمون فرضیه، اهداف استراتژیک

وافیه(47224)(فارسی)
ترجمه ای‌است با اختصار از “قانونچه” محمود بن محمد خوارزمی چغمینی(745) . مترجم در مقدمه کتاب گوید : چون ترکان در محرم سال 850 به‌خراسان حمله کردند و کشتاری عظیم بپاساختند بکار ترجمه قانونچه پرداختم تا وسیله سلوت باشد .179
آغاز : “حمد بی غایت و ثنای بی نهایت حضرت خداوندی را که اعاجیب قدرت او مدرک اوهام انس و جان نیست “.
انجام موجود : «وسرخی رخساره خاصه در وقت شب … رنگ گرده سله است وگرده … و تمدد وی. .»
نستعلیق15سطری،کاتب:نامعلوم ، تاریخ کتابت : قرن 12ق.،کاغذ: نخودی ،49گ5/22*5/18، اوراق رطوبتی، آسیب دیده و لمینه شده ، جلد: تیماج عنابی فرنگی زرکوب ، اهدایی مقام معظم رهبری، 13/4/90.

وسائل الوصول الی مسائل الفصول(5155)(عربی)
ملخص فصول بقراط است از ابراهیم کشی مطابق با قول حاجی خلیفه در کشف الظنون.
آغاز: «بسمله اما بهد الحمدلله الذی جعل معرفته لمرض القلوب شفاء و خلق لکل داء دواء».
انجام: «من لحمه رطب جوّع لیجففه».
نسخ، تاریخ تحریر نیمه اول قرن دوازدهم، عناوین بشنگرف، 11س، 17گ 5/11×18، جلد مقوا با رویه پارچه، واقف آقا زین العابدین، تاریخ وقف 1166.

الوصایا الطبیه(ابواب فی -)180 (40233) (عربی)
جامع شناخته نشد.متن از قطب الدین شیرازی(-710ق.)
نسخه حاضر ظاهراً کامل وحدود 20 سطر بیشتر از نسخه 41951 آستان قدس می باشد.
آغاز:«بسمله، ابواب فی الوصایا التقطوها من الکتب … الباب الاول فی ماینبغی ان یکون الطبیب علیه.»
انجام: «کما قال الشاعر واذالطبیب رأیته متمرضا هل یستطیع لغیره تصحیحا.»
نسخ خوش 33سطری،کاتب:نامعلوم ، تاریخ کتابت :قرن 10ق.،کاغذ: نخودی آهارمهره، 9گ27*16،عناوین به سرخی ، ، جلد: تیماج قهوه ای ضربی زنجیره ای ،وقفی فاضلخان ، 1065ق./1363ش.

پایان نامه ارشد رایگان درمورداستان خراسان، طرح و ساخت، حل اختلاف

ینبوع =ینبوع الحکم= ینبوع الطب181 (15722) (فارسی)
مؤلف: ملا شرف الدین حسن طبیب شیر ازی (قرن 9ق.)
مشتمل است بر 19 فصل : فصل اول در حکایت قوتها ومحل هر قوتی ، فصل دوم درسر فصل ، فصل سوم در چشم ، فصل چهارم در گوش ، فصل پنجم در بینی ، فصل ششم در دهن ، فصل هفتم در حلق ، فصل هشتم در سینه وشش ، فصل نهم در دل ، فصل دهم در معده ، فصل یازدهم در جگر، فصل دوازدهم در زهزه ، فصل سیزدهم در کلیه ، فصل چهاردهم در روده ، فصل پانزدهم در خضیه و قضیب ورحم ومقعد ، فصل شانزدهم در مفاصل و اعراض استخوان وکیفیت اصلاح آن ، فصل هفدهم در اورام وبثور و استسقاء و جذام وامراض جلد ، فصل هجدهم در حمیات ، فصل نوزدهم که قسمت عمده کتاب است شامل دوقسم است: 1-اغذیه 2- ادویه ، فصل بیستم در اعمال اشربه و معاجین وادهان ومراهم و مرکبات (شامل 16 اصل و هریک در چند فصل)
نسخه حاضر ناقص الطرفین و ناقص الوسط است و موجودی از اوایل فصل اول تا اواخر فصل بیستم را شامل است واز اواخر فصل نوزدهم تا اصل ششم از فصل بیستم (دراعمال مرکبات )نیز افتادگی دارد
آغازموجود:«وماده شخصی دیگر می گردد وخدمت غاذیه میکند چهارقوت دیگر اول .»
انجام موجود: «وبا وعیه منی میفرستد تا بفعل انثیین منی میشود.»
نستعلیق14سطری،کاتب:نامعلوم ، تاریخ کتابت :قرن 13ق.،کاغذ: نخودی فرنگی آهارمهره، 196گ19*5/14،عناوین به شنگرف ، روی برخی عبارات به مشکی وشنگرف خط کشیده شده ، مهر بیضوی با سجع محمد باقر العلوم ، در ورق 45 مهر ناخوانا، ذیلا اوراق ضمیمه است ، اوراق رطوبت رسیده، جلد: مقوا با عطف وگوشه تیماج قهوه ای ، خریداری آستان قدس رضوی ، اردیبهشت 1367.

منابع و ماخذ تحقیقسیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون، آزمون فرضیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *