ناکارا
(خوشبینانه)
DMU
نام شرکت
مجموعههای مرجع واحدهای ناکارا
(خوشبینانه)
1
سیمان ارومیه
DMU:11
16
سیمان شاهرود
DMU:70.09
DMU:140.32
DMU:230.013
DMU:290.46
2
سیمان اصفهان
DMU:21
17
سیمان شرق
DMU:10.43
DMU:140.37
DMU:290.08
3
سیمان ایلام
DMU:10.55
DMU:70.025
DMU:140.29
18
سیمان شمال
DMU:90.18
DMU:140.55
4
سیمان آرتا اردبیل
DMU:20.009
DMU:70.11
DMU:230.53
DMU:260.33
19
سیمان صوفیان
DMU:191
5
سیمان بجنورد
DMU:10.074
DMU:70.06
DMU:140.82
20
سیمان غرب
DMU:70.079
DMU:140.55
DMU:230.26
6
سیمان بهبهان
DMU:61
21
سیمان فارس
DMU:211
7
سیمان تهران
DMU:71
22
سیمان فارس و خوزستان
DMU:221
8
سیمان خاش
DMU:140.10
DMU:210.054
DMU:230.18
DMU:290.59
23
سیمان قائن
DMU:231
9
سیمان خزر
DMU:91
24
سیمان کارون
DMU:190.13
DMU:260.85
10
سیمان داراب
DMU:110.37
DMU:230.04
DMU:260.55
25
سیمان کردستان
DMU:251
11
سیمان دشتستان
DMU:110.99
26
سیمان کرمان
DMU:261
12
سیمان دورود
DMU:121
27
سیمان لار سبزوار
DMU:70.07
DMU:190.78
DMU:220.14
13
سیمان ساوه
DMU:70.52
DMU:190.38
DMU:260.06
28
سیمان مازندران
DMU:281
14
سیمان سپاهان
DMU:141
29
سیمان هرمزگان
DMU:291
15
سیمان سفیدنی ریز
DMU:110.23
DMU:230.24
DMU:250.20
DMU:260.30
30
سیمان هگمتان
DMU:70.053
DMU:110.50
DMU:260.406

با توجه به جدول 2-4 ملاحظه می شود که کارایی نسبی شرکت های سیمانی اصفهان، بهبهان، تهران، دشستان، سپاهان، صوفیان، فارس، فارس و خوزستان، قائن،کرمان و هرمزگان برابر (1 1) شده و کارا در نظر گرفته شده اند و شرکت های دیگر با کارایی نسبی کمتر از یک ناکارا محسوب می شوند.

6-4- رتبه بندی شرکت های سیمانی
پس از نمایش کارایی واحدهای تصمیم گیری به صورت بازه، ما نیازمند یک روش برای رتبه بندیاین بازه ها هستیم. روش های محدودی برای مقایسه و رتبه بندی اعداد بازه ای به وجود آمده است ولی هر یک از آن ها شامل نواقصی هستند. خصوصا زمانی که بازه ها دارای مرکز مشابه ولی شعاع متفاوت هستند که در این حالت مقایسه به سختی صورت می گیرد.
در این روش ما روش شاخص کمینه حداکثر زیان (MRA) را برای رتبه بندی و مقایشه کارایی های بازه ای استفاده کرده ایم. مهم ترین دلیلی که ما از این روش استفاده می کنیم این است که برای رتبه بندی بازه های متحدالمرکز بسیار مناسب بوده و دارای چندین ویژگی جذاب است.
نظر گرفتن A_i= [a_i^L,a_i^U ]=(m(A_i ),w(A_i ))(i=1,…,n) به عنوان بازه های کارایی واحدهای تصمیم گیری ، m(A_i )=1/2 (a_i^R+a_i^L ) و w(A_i )=1/2(a_i^R-a_i^L) نشان دهنده مرکزها و عرض آن ها می باشد. با فرض اینکهA_i= [a_i^L,a_i^U ] به عنوان بهترین بازه کارایی انتخاب شود و b=?max?_(j?i) {a_j^U } ، واضح است که اگر a_i^Lmax(r_i )=b-a_i^L=?max?_(i?j) {a_j^U }-a_i^L
اگر a_i^L?b باشد، واحد هیچ مقدار کارایی را از دست نداده و احساس پشیمانی نمی کند. در این حالت،پشیمانی یا فرصت از دست رفته آن صفر در نظر گرفته می شود،i,e.r_i=0 . با ترکیب دو حالت بالا خواهیم داشت که :
max(r_i )=max[?max?_(j?i) (a_j^U )-a_i^L ]
بنابراین شاخص کمینه حداکثر زیان بازه کارایی را انتخاب خواهد کرد که شرایط زیر را ارضا کند و بهترین بازه کارایی باشد:
?min?_i {max(r_i )}=max[?max?_(j?i) (a_j^U )-a_i^L,0]
براساس تجزیه و تحلیل های بالا، ما تعریف های زیر را برای مقایسه و رتبه بندی بازه های کارایی می دهیم.
تعریف. با در نظر گرفتن A_i= [a_i^L,a_i^U ]=(m(A_i ),w(A_i ))(i=1,…,n)، به عنوان مجموعه بازه های کارایی، حداکثر افت کارایی یا حداکثر زیان هر بازه کارایی A_i به صورت زیر تعریف می شود:
R(A_i )=max[?max?_(j?i) (a_j^U )-a_i^L,0]=max[?max?_(j?i) {m(A_i )+w(A_j )}-(m(A_i )-w(A_i )),0],
i=1,…,n.
این نشان می دهد که بازه کارایی با کمینه حداکثر افت کارایی، بهترین بازه کارایی می باشد.
از آنجایی که حداکثر فقدان کارایی اعداد نسبی هستند آن ها با توجه به حداکثر کارایی میان همه بازه های کارایی محاسبه می شوند. بنابراین آن ها می توانند برای انتخاب مرغوب ترین بازه کارایی از میان مجموعه بازه های کارایی به کار روند. ولی نمی توان از آن ها برای رتبه بندی مستقیم آن ها استفاده کرد(Wang and elt, 2005).
حال برای رتبه بندی DMU ها، گام های حذفی زیر را داریم:
گام 1- ماکزیمم عدد کارایی را محاسبه می کنیم، بهترین بازه کارایی، بازه کارایی است که کمترین مقدار افسوس را دارد به طور مثال A_(i_1 ) را در نظر می گیریم که 1?i_1?n
گام 2-A_(i_1 ) را حذف می کنیم و دوباره عدم کارایی را برای بقیه بازه ها محاسبه می کنیم و بهترین بازه کارایی را بین n-1 بازه کارایی تعیین می کنیم، فرض کنیم -A_(i_2 )انتخاب شده است که i_2?i_1, 1?i_2?n
گام 3- A_(i_2 ) را حذف می کنیم و همین کار را برای n-2 بازه کارایی انجام می دهیم.
گام 4- مراحل بالا را تا آن جایی تکرار می کنیم که فقط یک کارایی بازه ای- A_(i_n ) باقی بماند.
رتبه بندی نهایی به صورت A_(i_1 )>A_(i_2 )A_(i_3 )…A_(i_n ) می باشد، که نماد به معنی بهتر و مقدم تر می باشد(صانعی و همکاران، 90).
برای رتبه بندی 30 شرکت سیمانی از روش MRAبه صورت زیر استفاده کردیم :
R(?DMU?_1 )=max?[max?(1,1,0.86,0.99024,0.95,1,1,0.93,1,0.97,1,1,0.97,1,0.99,0.89,0.74,1
,0.89,1,1,1,0.99,1,1,0.99,1,1,0.96)-0.92, 0]=0.078

R(?DMU?_2 )=max?[max?(1,1,0.86,0.99,0.95,1,1,0.93,1,0.97,1,1,0.97,1,0.99,
0.89,0.74,1,0.8980624671570712,1,1,1,0.99,1,1,0.99,1,1
,0
.96)-1, 0]=0

R(?DMU?_3 )=max?[max?(1,1,0.86,0.99,0.95,1,1,0.93,1,0.97,1,1,0.97,1,0.99,0.89,0.74,1
,0.89,1,1,1,0.99,1,1,0.99,1,1,0.96)-0.70, 0]=0.29

R(?DMU?_4 )=max?[max?(1,1,0.86,0.99,0.95,1,1,0.93,1,0.97,1,1,0.97,1,0.99,
0.89,0.74,1,0.89,1,1,1,0.99,1,1,0.99,1,1,0.96)-0.91, 0]=0.084

و به همین ترتیب برای بقیه DMU ها مقدار حداکثر افت کارایی را محاسبه کردیم. واحدی که دارای کمترین مقدار افت کارایی باشد به عنوان کاراترین واحد انتخاب می شود و با حذف آن این محاسبات را تکرار می کنیم تا جایی که فقط یک واحد باقی بماند که این واحد از نظر رتبه بندی آخرین رتبه کارایی را به خود اختصاص می دهد.
نتایج حاصل از رتبه بندی شرکت های سیمانی با استفاده از روش کمینه حداکثر افت کارایی در جدول (5-4) نشان داده شده است.

جدول (5-4).رتبه بندی شرکت های سیمانی
DMU
واحد تصمیم گیری
بازه کارایی
رتبه
DMU
واحد تصمیم گیری
بازه کارایی
رتبه
2
سیمان اصفهان
(1 1)
1
10
سیمان داراب
(0.970.92)
6
6
سیمان بهبهان
(1 1)
1
1
سیمان ارومیه
(1 0.92)
7
7
سیمان تهران
(1 1)
1
4
سیمان آرتا اردبیل
(0.990.91)
8
11
سیمان دشتستان
(1 1)
1
24
سیمان کارون
(0.99 0.90)
9
14
سیمان سپاهان
(1 1)
1
27
سیمان لار سبزوار
(0.990.83)
10
19
سیمان صوفیان
(1 1)
1
5
سیمان بجنورد
(0.950.82)
11
21
سیمان فارس
(1 1)
1
8
سیمان خاش
(0.930.82)
12
22
سیمان فارس و خوزستان
(1 1)
1
28
سیمان مازندران
(1 0.80)
13
23
سیمان قائن
(1 1)
1
13
سیمان ساوه
(0.97 0.79)
14
26
سیمان کرمان
(1 1)
1
17
سیمان شرق
(0.89 0.77)
15
29
سیمان هرمزگان
(1 1)
1
9
سیمان خزر
(1 0.76)
16
25
سیمان کردستان
(1 0.98)
2
20
سیمان غرب
(0.890.71)
17
12
سیمان درود
(1 0.97)
3
3
سیمان ایلام
(0.860.70)
18
30
سیمان هگمتان
(0.96 0.95)
4
16
سیمان شاهرود
(0.890.68)
19
15
سیمان سفید نی ریز
(0.99 0.93)
5
18
سیمان شمال
(0.740.53)
20

نتایج رتبه بندی با استفاده از روش MRA در جدول (5-4) نشان داده شده اند. با توجه به جدول مشاهده می کنیم که یازده شرکت سیمانی با دارا بودن بازه کارایی (1 1)، در جایگاه اول قرار گرفته و به عنوان کاراترین شرکت ها شناخته شدند. در جدول بازه کارایی و رتبه مربوط به هر شرکت نیز آمده است.
با توجه به اینکه نتایج رتبه بندی با روش MRA که در جدول (5-4) نشان داده شده است، یازده شرکت از میان 30 شرکت دارای رتبه یکسان و کارایی برابر یک هستند. بنابراین برای دستیابی به رتبه بندی نهایی در این مرحله با استفاده از نتایج کارایی به دست آمده از رویکرد خوشبینانه و با استفاده از روش اندرسون- پیترسون به رتبه بندی این یازده واحد پرداختیم. روش اندرسون- پیترسون که در فصل دوم در بخش رتبه بندی آن را بصورت مختصر توضیح دادیم، بر میزان تغییر مرز کارایی حادث از حذف واحد تحت بررسی از ارزیابی است. در ارزیابی به روش اندرسون- پیترسون، محدودیت منتاظر با واحد تحت بررسی، از ارزیابی حذف می شود. این محدودیت سبب می شد که حداکثر مقدار تابع هدف برابر با عدد 1 شود. با حذف این محدودیت، کارایی واحد تحت بررسی می تواند بیشتر از 1 شود. بنابراین از این طریق می توانیم به رتبه بندی واحدهای کارا بپردازیم.
جدول (6-4). رتبه بندی شرکت های کارا
رتبه
امتیاز کارایی
نام شرکت
DMU
1
1.73
تهران
7
2
1.37
قائن
23
3
1.29
فارس و خوزستان
22
4
1.19
صوفیان
19
5
1.16
فارس
21
6
1.13
اصفهان
2
7
1.10
هرمزگان
29
8
1.09
کرمان
26
9
1.04
بهبهان
6
10
1.03
دشتستان
11
11
1.02
سپاهان
14

با توجه به رتبه بندی انجام شده توسط روش های کمینه حداکثر زیان و اندرسون-پیترسون رتبه بندی نهایی کل شرکت ها در جدول (7-4) نشان داده شده است.

جدول(7-4). رتبه بندی نهایی واحدها
DMU
نام شرکت
رتبه
DMU
نام شرکت
رتبه
7
سیمان تهران
1
10
سیمان داراب
16
23
سیمان قائن
2
1
سیمان ارومیه
17
22
سیمان فارس و خوزستان
3
4
سیمان آرتا اردبیل
18
19
سیمان صوفیان
4
24
سیمان کارون
19
21
سیمان فارس
5
27
سیمان لار سبزوار
20
2
سیمان اصفهان
6
5
سیمان بجنورد
21
29
سیمان هرمزگان
7
8
سیمان خاش
22
26
سیمان کرمان
8
28
سیمان مازندران
23
6
سیمان بهبهان
9
13
سیمان ساوه
24
11
سیمان دشستان
10
17
سیمان شرق
25
14
سیمان سپاهان
11
9
سیمان خزر
26
25
سیمان کردستان
12
20
سیمان غرب
27
12
سیمان درود
13
3
سیمان ایلام
28
30
سیمان هگمتان
14
16
سیمان شاهرود
29
15
سیمان سفید نی ریز
15
18
سیمان شمال
30

در جدول (7-4) رتبه نهایی واحدها مشخص شده است. با توجه به این جدول شرکت های سیمانی تهران، قائن و فارس و خوزستان رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.
7-4- نتیجه گیری
در این فصل در ابتدا به معرفی خروجی ها و ورودی های شرکت های سیمانی برای ارزیابی عملکرد پرداختم و با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های فازی که در فصل سوم آن را شرح داده بودیم به ارزیابی عملکرد شرکت های سیمانی پرداخته و کارایی آن ها محاسبه شد. کارایی هر کدام از شرکت ها با استفاده از این مدل به صورت بازه به دست
آمد که برحسب نتایج به دست آمده از مدل یازده شرکت با دارا بودن بازه کارایی برابر یک به عنوان شرکت های کارا و 19 شرکت دیگر با بازه های کارایی کمتر از یک به عنوان شرکت های ناکارا شناخته شدند. سپس با استفاده از روش کمینه حداکثر زیان به رتبه بندی این بازه های کارایی پرداختیم که بر اساس این روش از 30 شرکت یازده شرکت در رتبه اول قرار گرفتند و 19 شرکت دیگر با دارا بودن کارایی کمتر از یک در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در نهایت از روش اندرسون- پیترسون و با در نظر گرفتن رویکرد خوشبینانه به رتبه بندی شرکت های کارا پرداختیم.

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها

1-5- مقدمه
بسیاری از شرکت های جهانی عملیات بازرگانی و فرآیندهای خود را به طور مداوم مورد بازنگری قرار می دهند. آنها در جستجوی مفهوم کارایی هستند تا بتوانند بهبود وضع موجود برای نیل به اهداف آتی را محقق سازند.
عملکرد سازمانی همواره اثر قابل ملاحظه ای بر فعالیت های سازمان دارد. روش ها و ابزارهای دقیق عملکرد همواره یکی از مباحث مهم در تحقیقات سازمانی آکادمیک می باشد. در چند سال اخیر ارزیابی عملکرد حجم بسیار زیادی از مطالعات آکادمیک را در سطح دنیا به خود اختصاص داده است.
سال های اخیر شاهد به کارگیری حجم وسیعی از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، در جهت ارزیابی عملکرد انواع مختلفی از نهاده ها در حوزه های مختلف فعالیت، در بسترهای مختلف و در کشورهای مختلف بوده است. یکی از دلایل آن است که DEA از این امکان برخوردار است که در مواردی که نسبت به دیگر رویکردها- به دلیل پیچیدگی ارتباط میان نهاده ها و ستاده های ناهمگون- مقاومت نشان می دهند، به کار گرفته شود. به عنوان نمونه می توان به فعالیت های نگهداری نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا و یا نیروهای پلیس انگلستان و ویلز و همچنین عملکرد شعب بانکی در قبرس و کانادا و … اشاره کرد. تحلیل پوششی داده ها هم چنین افق های تازه ای را در ارزیابی کارایی و فعالیت هایی که پیش تر با تکنیک هایی مورد تحلیل قرار گرفته بودند، باز نموده است. منشاء بسیاری از ناکارایی ها در شرکت های کارآمد و سودآور گذشته به کمک تحلیل پوششی داده ها شناسایی شده است (کوپر و دیگران، 2007).
این تحقیق در تلاش است به کمک تکنیک تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی شرکت های مختلف تولید سیمان در ایران پرداخته و به کمک آن بتواند هم زمان با ارزیابی کارایی به مقایسه کارایی واحدهای فعال پرداخته و برخی نکات نهفته در ساختار اقتصادی این شرکت ها مانند چگونگی وضعیت بازده نسبت به مقیاس و چگونگی تاثیر حجم تولید و نوع تکنولوژی را در کارایی واحدها آشکار سازد. علاوه بر این در این مطالعه تلاش شده است تا با ارائه ی نمایی روشن از صنعت سیمان کشور راه کارهایی جهت توسعه شرکت ها و بالابردن ارزش سهام شرکت ها پیشنهاد گردد.
در فصل پنجم، اصولا به ارائه و جمعبندی یافتههای پژوهش، پرداخته می‌شود و همچنین مهمترین یافتههای پژوهش، مورد بحث قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه این یافتهها مبنای اصلی پژوهش میباشند، لذا بر اساس آنها نتیجهگیری لازم انجام می‌شود. در پایان با درنظر گرفتن برآیند کلی پژوهش به ارائه پیشنهادات و راهکارهای مؤثر پرداخته می‌شود.

2-5- نتایج پژوهش
در این قسمت سعی می‌شود تا به سوالات تحقیق پاسخ داده شود و نتایج حاصل از اجرای مدل فازی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
سوالات اصلی پژوهش در مورد چگونگی مدل تحلیل پوششی داده های فازی توسعه یافته و تبدیل آن به مدل قطعی و حل آن مطرح شده بود که در فصل سوم ما به شرح مدل فازی و چگونگی تبدیل آن به قطعی با استفاده از روش آلفا-برش پرداختیم. در مدل های قبلی تحلیل پوششی داده های فازی که از رویکرد خوشبینانه و بدبینانه برای حل کردن آ” ها استفاده می شد، به دلیل استفاده از محدودیت متفاوت در هر کدام از رویکردها مرزهای متفاوتی برای کارایی بدست می آمد که مقایسه دقیق کارایی واحدها را غیرممکن می ساخت. از این رو در این پژوهش مدل را بدین گونه توسعه دایم که به جای استفاده از مجموعه محدودیت های متفاوت برای رویکرد خوشبینانه و بدبینانه از مجموعه محدودیت های مشابه برای هر دو رویکرد استفاده کرده و از این طریق توانستیم به مرز کارایی یکسانی برای همه ی واحدهای تصمیم گیری دست پیدا کنیم. در ادامه دو رویکرد را با هم ادغام کرده و داده ها را به صورت بازه وارد مدل کردیم که حد پایین بازه رویکرد بدبینانه و حد بالا رویکرد خوشبینانه را نشان می دهد. برای تبدیل مدل فازی به دست آمده به مدل قطعی از روش برش آلفا استفاده کردیم که با اعمال این روش بر مدل، مدل ما به یک مدل قطعی و غیر خطی تبدیل می شود در ادامه نیز برا ی تسهیل حل آن، مدل غیر خطی رابا استفاده از تغییر متغیر مدل به خطی تبدیل کرده و با استفاده از نرم افزار لینگو آن را حل کردیم.
سوالات فرعی پژوهش در مورد انتخاب نهاده و ستاندههای مورد استفاده در پژوهش بود، که همانطور که گفته شد با بررسی گسترده ادبیات تحقیق و مطالعات انجام شده در این زمینه، مصاحبه و دریافت نظر خبرگان و نهایتا با توجه به میزان دسترسی به دادهها، نسبت کل بدهی به کل دارایی و میانگین دوره وصول مطالبات به عنوان متغیرهای مالی ورودی و نیروی انسانی، انرژی و مواد اولیه به عنوان متغیرهای غیرمالی ورودی محسوب می شوند. هم چنین نسبت آنی، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و
گردش موجودی کالا به عنوان متغیرهای مالی خروجی و