از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود با محدودیت مواجه باشد و همانگونه که بیان شد، متورم بودن ترازنامه نشانه‏ای از محدودیت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری است.
در چنین وضعیتی که مدیریت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری با محدودیت مواجه است، چگونه تلاش خواهد کرد تا در صورت لزوم سود خود را افزایش دهد. بطور خاص، تحقیقات پیشین نشان داده اند که شرکت‏ها تلاش می کنند تا از گزارش سود غیر منتظره منفی اجتناب کنند. زیرا، پیامدهای سود غیر منتظره منفی بسیار زیاد است. در تحقیق حاضر، مدیریت سود واقعی و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود به عنوان مکانیزم‏های جایگزینی معرفی شده‏اند که در صورت وجود محدودیت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری، مدیران شرکت‏ها تلاش خواهند کرد تا با استفاده از این دو روش از گزارش سود غیر منتظره منفی اجتناب کنند.
3-3 فرضیه‌های تحقیق
فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها، اشیاء و متغیرها، که به محقق در تشخیص نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین راه برای کشف مجهول کمک می‌کند (حافظ‏نیا، 1380).
این تحقیق به بررسی روابط بین مدیریت سود واقعی و مدیریت کاهشی پیش‏بینی‏ها با متورم بودن ترازنامه می‌پردازد. بنابراین، با بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق، فرضیه‌ها به صورت زیر طراحی شد:
فرضیه اول: بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه رابطه مثبت و معنی‏داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی رابطه مثبت و معنی‏داری وجود دارد.

3-4 روش تحقیق
3-4-1 کلیات روش تحقیق
در هر تحقیق ابتدا باید ماهیت، اهداف، و دامنه آن مشخص شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و راه‌های معتبر به واقعیت‌ها دست یافت. تحقیق، فرایندی است که طی آن محقق می‌کوشد با پردازش عملی و منظم درون دادها، فرضیه‌های خود را به بوته آزمایش بسپارد (حافظ‏نیا، 1380).
یکی از متداول‏ترین طبقات تحقیقات، تحقیقات توصیفی-کاربردی است. تحقیقات توصیفی، آن چه را که هست توصیف و تفسیر می‌کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. به عبارت دیگر، توجه این تحقیق‌ها در درجه اول به زمان حال است؛ هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌دهد.
تحقیق کاربردی، تحقیقی است که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای مسایل اجرایی و واقعی بکار می‌گیرد. این تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. این تاکید بیشتر به واسطه آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شود (حافظ‏نیا، 1380).
تحقیق حاضر مطالعه‌ای توصیفی-کاربردی با تاکید بر روابط همبستگی و تحلیلی است. این تحقیق را از آن جهت می‌توان کاربردی نامید که با تعیین روابط بین مدیریت سود واقعی و مدیریت کاهشی پیش‏بینی‏ها با متورم بودن ترازنامه، به سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سودهای آتی، تعیین ارزش شرکت و در نتیجه تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری و نیز به مدیریت در تصمیم‌گیری به منظور تعیین یا تغییر گزارشگری کمک می‌کند.
3-4-2 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌ها
در این تحقیق از الگوهای رگرسیون لوجستیک چند متغیره به منظور آزمون فرضیه‏های تحقیق استفاده خواهد شد. به منظور آزمون فرضیه نخست تحقیق از مدل‏ لوجستیک (3-1) استفاده می‏شود:

فرضیه دوم تحقیق از طریق معادله رگرسیون‏های لوجستیک (3-2) و (3-3) آزمون می‏شود.

در تمامی مدل‏های فوق، مثبت و معنی‏دار بودن ضریب متغیر BBS به معنای تایید فرضیه تحقیق می‏باشد. این مدل‏های رگرسیون لوجستیک با استفاده از داده‏های پانلی (ترکیب داده‏های سری زمانی و مقاطع (شرکت‏ها) مختلف و به روش اثرات ثابت اجرا شده‏است. به منظور اجرای این مدل‏ها از نرم افزار Stata استفاده شده‏است.
3-4-3 متغیرهای تحقیق
3-4-3-1 متغیرهای وابسته
مدیریت سود واقعی از طریق هزینه‏های تولیدی (REAL1)
اگر هزینه‏های واقعی تولید بزرگتر از سطح عادی محاسبه شده از معادله (3-4) باشد برابر است با یک، در غیر این صورت برابر صفر است.

مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری (REAL2)
اگر مخارج اختیاری کمتر از سطح عادی محاسبه شده از معادله (3-5) باشد برابر است با یک است در غیر این صورت برابر صفر است.

در مدل‏های (3-4) و (3-5) متغیرها عبارتند از:
= بهای تمام شده تولید برای شرکت i در دوره t. که از طریق مجموع بهای تمام شده کالای فروش رفته و تغییرات در موجودی ها اندازه‏گیری می‏شود.
= کل دارایی‏ها برای شرکت i در دوره t-1. (کل دارایی‏های پایان دوره قبل)
= درآمد فروش برای شرکت i در دوره t.
= تغییر در درآمد فروش برای شرکت i در دوره t.
= هزینه های اختیاری شامل مجموع هزینه های تبلیغات، توزیع و فروش و عمومی واداری است.
مدل‏های (3-4) و (3-5) به صورت مقطعی و در سطح صنعت برآورد خواهند شد. به این ترتیب که با استفاده از داده‏های شرکت‏های موجود در یک صنعت برای یک سال بخصوص، مدل‏های (3-4) و (3-5) تخمین زده شده و مقدار متغیرهای مربوط محاسبه می‏شود. همچنین، شرط وجود حداقل 10 شرکت در یک صنعت لازمه ب
ر
آورد این دو مدل رگرسیونی است.

کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم (DOWN)
مشابه بارتو (2002)، درصورتی پیش‏بینی مدیریت از سود هر سهم کاهشی در نظر گرفته می شود که مدل (3-6) برقرار باشد:
مدل (3-6)
آخرین پیش‏بینی EPS ≤ EPS تحقق یافته اولین پیش‏‏بینی EPS
در صورتی که شرایط مدل (3-6) برقرار باشد، DOWN مقدار یک را اختیار خواهد کرد و در غیر این صورت مقدار آن صفر خواهد بود.
3-4-3-2 متغیر مستقل
خالص دارایی‏های عملیاتی تقسیم بر فروش (BBS): نشان دهنده میزان متورم بودن ترازنامه است به این ترتیب که هر چه مقدار آن بیشتر باشد، به معنی متورم‏تر بودن ترازنامه است. متورم بودن ترازنامه (BBS) با استفاده از مدل (3-7) اندازه‏گیری می‏شود. به این ترتیب هرچه مقدار BBS بزرگتر باشد نشان دهنده بیش از واقع بیان شدن خالص دارایی‏های شرکت و متورم‏تر بودن ترازنامه است.
مدل (3-7)

در مدل (3-7)، NOA نشان دهنده خالص دارایی‏های عملیاتی شرکت است که حاصل مجموع دارایی‏ها و بدهی‏های بهره‏دار منهای مجموع وجه نقد و سرمایه‏گذاری‏های کوتاه‏مدت است.

3-4-3-3 متغیرهای کنترلی
• از آنجا که سرمایه‏گذاران نهادی تمایل و قدرت بیشتری برای فشار بر مدیریت جهت تحقق پیش‏بینی سود هر سهم دارند، انتظار می‏رود در شرکت‏های با سهم بیشتر مالکان نهادی، تلاش مدیریت برای اجتناب از سود غیر منتظره منفی نیز بیشتر باشد. مالکیت سرمایه‏گذاران نهادی (INST) از طریق درصد کل مالکیت سرمایه‏گذاران نهادی اندازه‏گیری شده‏است (ماتسوموتو، 2002).
• واکنش بازار به سود غیر منتظره منفی شرکت‏های با فرصت رشد بزرگتر، در مقایسه با سایر شرکت‏ها، بیشتر است (اسکینر و اسلون، 2002). نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان نماینده فرصت رشد شرکت (LTG) در نظر گرفته شده‏است.
• از آنجا که مدیران شرکت‏های زیان‏ده احتمال کمتری دارد که دست به فعالیت‏هایی برای اجتناب از سود غیر منتظره منفی بزنند، گزارش زیان (LOSS) در دو سال گذشته کنترل شده‏است (ماتسوموتو، 2002). در صورتی که در شرکت در دو سال گذشته زیان گزارش کرده باشد، LOSS برابر یک و در غیر این صورت صفر است.
• شرکت‏های بزرگتر بیشتر در معرض دید مشارکت‏کنندگان در بازار سرمایه، به ویژه سرمایه‏گذاران، قرار دارند. درنتیجه مدیران این شرکت‏ها انگیزه بیشتری برای تحقق پیش‏بینی‏های خود و اجتناب از سود غیرمنتظره منفی دارند (بروان و پینلو، 2007). اندازه شرکت (SIZE) از طریق لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت در ابتدای دوره اندازه‏گیری شده‏است.
• پیامدهای مدیریت سود واقعی برای شرکت‏هایی که سهم بیشتری از بازار محصول را در اختیار دارند، کمتر است بنابراین احتمالاً مدیران این شرکت‏ها، تمایل بیشتری به استفاده از مدیریت سود واقعی برای اجتناب از سود غیر منتظره منفی دارند (دویل و همکاران، 2013). سهم بازار (MS)، از طریق تقسیم فروش شرکت در سال t بر فروش کل صنعت فعالیت شرکت در سال t محاسبه شده‏است.
• ساختار هزینه‏های تولیدی شرکت می‏تواند تمایل شرکت به استفاده از مدیریت سود واقعی را تحت تاثیر قرار دهد. مدیران شرکت‏های با اهرم عملیاتی بزرگتر (هزینه‏های ثابت بیشتر) تمایل بیشتری برای مدیریت سود واقعی دارند. هزینه‏های ثابت (FC) از طریق تقسیم دارایی‏های ثابت مشهود بر فروش محاسبه شده‏است (دویل و همکاران، 2013).
• متغیری مجازی (INDUSTRY) برای کنترل اثرات صنعت بر مبنای طبقه‏بندی صنعت.
• متغیری مجازی (YEAR)برای کنترل اثرات دوره‏های مالی.
3-5 جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران، 1384). جامعه آماری این تحقیق با توجه به قلمرو زمانی تحقیق، شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ویژگی‌های زیر است:
1) دوره مالی شرکت‌های نمونه مورد نظر منتهی به 29 اسفند ماه هر سال باشد.
2) شرکت‌های مورد نمونه سال مالی خود را طی دوره تحقیق تغییر نداده باشند.
3) اطلاعات شرکت‌های موجود در نمونه در طول دوره تحقیق در دسترس باشد.
4) فعالیت شرکت از نوع تولیدی باشد.
با توجه به معیارهای پیش گفته و محدودیت‌های موجود از 445 شرکت موجود در جامعه آماری اولیه، 243 شرکت به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید. نحوه انتخاب نمونه و توزیع فراوانی شرکت‏های نمونه در بین صنایع مختلف به ترتیب در نگاره‏های (3-1) و (3-2) نمایش داده شده‏اند.
بیشترین تعداد حذف شرکت‏ها به دلیل غیر تولیدی بودن و همچنین متفاوت بودن پایان سال مالی آنها از انتهای اسفند ماه هر سال بوده‏است. همچنین بیشترین فراوانی شرکت‏ها از لحاظ صنعت فعالیت مربوط به صنایع کانی و معدنی و صنایع شیمیایی بوده‏است. کمترین تعداد شرکت در یک صنعت نیز مربوط به سایر صنایع بوده‏است. همان‏گونه که بیان شد، برآورد مدل‏های (3-4) و (3-5) به صورت مقطعی و در سطح صنعت با حداقل ده شرکت صورت می‏گیرد. فراوانی شرکت‏ها در طبقه‏بندی صنایع در این تحقیق نشان می‏دهد، از لحاظ صنایع دارای مشاهدات کافی برای برآورد مدل‏ها است.

نگاره شماره (3-1): انتخاب نمونه
نحوه انتخاب نمونه

شرکت
کل شرکت‌ها

445
شرکت‌هایی که دوره مالی آنها 29 اسفند نیست

(85)
شرکت‌هایی که سال مالی خود را در طی سال‌های 80 تا 1391 تغییر داده‌اند

(27)
شرکت‌های غیر تولیدی

(83)
شرکت‌هایی که اطلاعات آنها در طول
دوره تحقیق در دسترس نبوده است

(7)
شرکت‌های باقیمانده

243

نگاره شماره (3-2): گروه‌بندی صنایع و فراوانی آنها در نمونه آماری
صنعت

گروه صنعت

صنایع زیر مجموعه

شرکت
1

وسایل ارتباطی و برقی

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، ابزار پزشکی،
دستگاه‌های برقی، رایانه، وسایل ارتباطی

18
2

صنایع غذایی

زراعت، غذایی بجز قند و شکر، قند و شکر

23
3

خودرو و قطعات

28
4

صنایع کانی و معدنی

ذغال‌سنگ، سایر معادن، سیمان آهک گچ، کاشی و سرامیک، کانه‏های فلزی، کانی غیرفلزی

45
5

صنایع شیمیایی

فرآورده‌های نفتی، لاستیک و پلاستیک، شیمیایی

36
6

صنایع فلزی

فلزات اساسی، محصولات فلزی

32
7

ماشین‌آلات و تجهیزات

23
8

مواد دارویی

23
9

سایر صنایع

محصولات چوبی، محصولات کاغذی، منسوجات،
پیمانکاری صنعتی، فنی و مهندسی

15
جمع کل شرکت‌های نمونه

243
3-5 قلمرو تحقیق
هر تحقیق باید دارای حدود مشخص و تعریف‌شده‌ای باشد تا پژوهشگر بتواند در تمامی مراحل انجام کار، احاطه کافی و قابل اطمینان بر آن داشته باشد. همچنین نتایج بدست آمده از تحقیق نیز باید قابل تعمیم به کل جامعه باشد (حافظ‏نیا، 1380).
تحقیق حاضر نیز از نظر موضوعی، مکانی و زمانی دارای ویژگی‌های زیر است:
• قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق، بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود هر سهم با میزان متورم بودن ترازنامه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
• قلمرو مکانی: این تحقیق بر اساس اطلاعات مربوط به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام‌شده است.
• قلمرو زمانی: به منظور آزمون فرضیه‌های مطرح‌شده، دوره زمانی یازده ساله (1381- 1391) برای تحقیق تعیین شده است. از آنجا که در این تحقیق به اطلاعات مالی دوره قبل نیاز است، داده‏های جمع‏آوری شده مربوط به دوره زمانی 1380-1391 است.
3-8 جمع‌آوری داده‌های تحقیق
یکی از ضروریات مهم در هر پژوهش وجود اطلاعات قابل‌اتکاء و سرعت و سهولت دسترسی به آن می‌باشد. با داشتن این اطلاعات فرصتی برای محقق فراهم می‌شود که جریان مطالعه و تجزیه و تحلیل داده‌ها را برای ارزیابی اهداف و فرضیه‌های تحقیق پی گیری نمایند. همچنین محقق این امکان را به دست می‌آورد که با صرف حداقل هزینه و وقت به اهداف مورد نظر دست یابد (افلاطونی و نیک‏بخت، 1389).
اطلاعات مربوط به مبانی نظری تحقیق از طریق روش کتابخانه‏ای و با مطالعه کتب و مقالات داخلی و خارجی موجود در زمینه پژوهش گردآوری شده‏است. همچنین داده‏های مورد نیاز شرکت‌ها از طریق نرم‌افزار ره آورد نوین، صورت‌های مالی شرکت‌ها، سایت رسمی سازمان بورس جمع‌آوری گردیده و پس از انجام پردازش‌های اولیه در نرم‌افزار Excel، به وسیله نرم‌افزارهای آماری Eviews و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
این تحقیق مطالعه‌ای کاربردی با تأکید بر روابط همبستگی و تحلیلی می‌باشد. در این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود هر سهم با میزان متورم بودن ترازنامه، در دوره زمانی 1380- 1391 از رگرسیون لوجستیک استفاده می‏شود زیرا در این تحقیق متغیر وابسته دو ارزشی است و یکی از مقادیر صفر یا یک را اختیار می‏کند. این مدل‏ها به روش اثرات ثابت و با بهره‏گیری از داده‏های تابلویی (پانل)، برآورد شده‏است. استفاده از رگرسیون لوجستیک با اثرات ثابت این