پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، انضباط کارکنان، انضباط کارکنان

دانلود پایان نامه

ه انگاره وی بستگی دارد (ستوده،1381،253). خودپنداره ممکن است مثبت یا منفی باشد (تقی زاده،1379،21).
تعاریف نظری عوامل موثر بر خودپنداره
عوامل‌فردی موثر بر خودپنداره بر مقایسه شرایط و توانایی‌های فرد با دیگران مبتنی است، بر پیشرفت‌گرایی شخصی متمرکز است و نفع فردی را دنبال می‌کند. عوامل‌گروهی یا سازمانی موثر بر خودپنداره بر عضویت گروهی مبتنی است در این سطح افراد به جای نفع شخصی یا احیانا نوع روابط خود با دیگران به سرنوشت و عملکرد گروه می‌اندیشند عوامل‌اجتماعی موثر بر خودپنداره مبتنی بر توجه به روابط دوطرفه و بهزیستی و رفاه افراد طرف ارتباط است (مارکوس و کیتایاما12،1991،225؛برورو گاردنر13،1996،83).
تعاریف نظری انضباط در سازمان
انضباط یا دیسیپلین درسازمان عبارت است از ایجاد موقعیتی که کارکنان یک سازمان خود را با قوانین، مقررات و استانداردهای سازمانی هماهنگ کرده، برابر آن رفتار کنند(دیسنزوواستیفن14 ،1988، 478).
انضباط به زعم برخی دیگر از نویسندگان، نوعی آموزش است که هدفش اصلاح رفتار و طرز برخورد کارکنان بوده، به طریقی تمایل آنان را به رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای سازمان و مدیریت برانگیزد(وردر و دیویس15،480،1989).
نظم و انضباط فرد به معنای انتظام و اطاعت منطقی ودر چاچوب قانون قرارگرفتن است (موحد،301،1377).
رویه: رویه‌ها یک سلسله گامهای متوالی مرتبط به هم هستند که کارکنان به منظور تحقق وظایف شغلی خود از آنها تبعیت می‌کنند (اسکات ،1384).
مقررات: کاهش مقررات خشک و انعطاف‌ناپذیر و توجه به روابط‌انسانی و به وجودآوردن محیطی
صمیمانه یکی از اصول اساسی هر سازمان می‌باشد اگر در یک سازمان به این موضوع توجه شود کارکنان بین خود و مدیران فاصله‌ای احساس نکنند با دلگرمی بیشتری وظایف خود را انجام می‌دهند چون انسان ذاتا از فشار و کنترل شدید گریزان است (انصاری زمانی ،1384).
هماهنگی در کارها: هماهنگی در امور باعث می‌شود که از دوباره‌کاری جلوگیری و نظم بین امور و فعالیت‌های سازمانی ایجاد و از ضایع شدن منابع و امکانات سازمانی جلوگیری به عمل آمده و در نهایت سازمان آسان‌تر به اهداف از پیش‌تعیین شده خود دسترسی پیدا کند (هیوز ،1380).
نظم و ترتیب در انجام کارها: نظم و ترتیب در کارها باعث می‌شود که کلیه فعالیت‌ها در سازمان براساس روشی مشخص و منظم انجام گیرد و از بی‌نظمی و هرج و مرج در سازمان جلوگیری شود. هیچ سازمانی بدون داشتن نظم و ترتیب در کارها نمی‌تواند دوام داشته باشد (آقا داوود ،1381).
برنامه: داشتن برنامه برای وظایف افراد باعث می‌شود که افراد در هر روز بدانند که چه وظایف و کارهایی راباید در همان روز انجام دهند که این امر از سردرگمی آنها جلوگیری می‌کند و تاثیر به‌سزایی در انضباط کارکنان دارد (رضائیان ،1383).
قواعد: داشتن قواعد مشخص در سازمان این اطمینان را در کارکنان ایجاد می‌کند که در انجام کارها از آن اصول مشخص و مدون پیروی کنند و این قواعد مشخص و روشن خود‌ زمینه‌ای برای ایجاد انضباط در کارکنان است (الوانی ،1385).
سازماندهی: سازماندهی فرآیندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه‌های کاری و هماهنگی میان آنان، به منظور کسب اهداف صورت می‌گیرد (رضائیان، 1383).
تعریف عملیاتی واژه‏ها و اصطلاحات
تعریف عملیاتی خودپنداره
در این تحقیق برای سنجش مفهوم خودپنداره گویه‌های زیر در کمی نمودن مفهوم، استفاده شده است. لیست این گویه‌ها در جدول 1-1 تهیه شده است که گزارش آن در صفحا‌ت پیش‌رو آمده است.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیقسیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، سیستم اطلاعاتی، سیستان و بلوچستان، جامعه آماری

جدول ‏11 گویه‌های مرتبط با مولفه‌های تحقیق(خودپنداره)
سوالات
مولفه
ردیف
عوامل فردی
احساس می کنم قدرت تاثیرگذاری خوبی بر دیگران دارم
قدرت و نفوذ دردیگران
1
به توانایی خودم در مواجهه با دیگران اطمینان دارم

2
احساس می کنم من کارها را خیلی بهتر از دیگران انجام می دهم
توانایی انجام کار
3
احساس می کنم توان مدیریتی خوبی دارم

4
مطمئن هستم دست به هر کاری بزنم آن را به خوبی انجام می دهم

5
کارهای فیزیکی را به خوبی انجام می دهم

6
به قابلیت های دیگران بیشتر از توانایی های خودم اعتماد دارم

7
احساس می کنم از دیگران باهوش ترم
استعداد ویژه
8
به استعداد خودم در یادگیری چیزهای جدید اطمینان دارم

9
از فرصت های مختلف برای نشان دادن برتری استعدادم نسبت به دیگران استفاده می‌کنم

10
در روحیه من تلاش و ابتکار وجود دارد

11
من قبل از انجام کار به معایب و محاسن آن توجه می کنم

12
من توانایی حل مسائل و مشکلات خودم را دارم

13
به توانایی خودم در کنار آمدن با موقعیت های دشوار اطمینان دارم
آسیب پذیری در شرایط دشوار و سخت
14
در مواجهه با مشکلات ناراحت نمی شوم

15
فکر می کنم فردی دوست داشتنی هستم
اعتماد به نفس
16
احساس می کنم فردی جذاب هستم

17
احساس می کنم ادم خوبی هستم

18
احساس می کنم دیگران مرا دوست دارند

19
کارهای خود را با اعتماد به نفس انجام می دهم

20
گاهی اوقات آرزو می کنم کاش فرد دیگری بودم

21
عوامل گروهی (سازمانی)
ایجاد یک مشارکت پایدار باگروه های که من متعلق به آنها هستم مانند سازمان کاری من، برای من بسیار مهم است
مشارکت گروهی
22
در ارتباط با کارم سعی می کنم اهداف سازمانی را درک کرده
و در تحقق آنها مشارکت داشته باشم

23
هنگامی که من در یک پروژه گروهی جایگزین می شوم من برای اطمینان از موفقیت بهترین کارم را انجام می دهم.
ارائه بهترین کار در گروه
24
کار کردن در گروه کاری کمک می کند تا کارها را بهتر انجام دهم

25
من احساس غرور و افتخار می کنم زمانی که تیم یا گروه من خوب کار می کنند حتی اگر من دلیل اصلی موفقیت ان نباشم.
موفقیت گروه
26
من از موفقیت گروه کاری خود بسیار خوشحالم

27
من افتخار خواهم نمود اگر توسط یک سازمان که به ان تعلق دارم به نمایندگی از انها در یک کنفرانس یا جلسه انتخاب شوم
پذیرش در گروه
28
من احساس می کنم دیگران به افکار و نظرات من در گروه احترام می گذارند

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، رگرسیون، آزمون همبستگی پیرسون

29
من به عنوان عضوی از گروه از اینکه اعضای دیگر گروه هم مثل من هستند نگران هستم
احساس مسئولیت در گروه
30
وقتی که من عضوی از گروه هستم، از اینکه آیا من انها رو دوست دارم نگران هستم

31
من درقبال انجام کاری که بهتر از دیگراعضای گروه درباره آن می دانم احساس مسئولیت می کنم

32
من خود را نسبت به ایده هایی که دیگران برای حل مسائل و انجام کارها در گروه پیشنهاد می کنند مسئول می دانم

33
عوامل اجتماعی (ارتباطی)
احساس می کنم شخص ارزشمندی هستم وقتی مطلع می شوم که اطرافیانم به نقشی که من در زندگی انها دارم ارزش می گذارند
احساس ارزشی کردن از سوی اطرافیان
34
احساس می کنم دیگران مرا فرد جالبی می دانند

35
احساس می کنم دیگران مرا صادق و قابل اعتماد می دانند
اخلاقیات (صادقانه/قابل اعتماد)
36
دیگران در اکثر موارد از من راهنمایی می گیرند

37
احساس می کنم دیگران واقعا دوست دارند با من صحبت کنند

38
دوستان زیادی دارم

39
دوست دارم با مردم دادو ستد کنم

40
از هم نشینی و کار کردن با دیگران لذت می برم

41
اطمینان دارم اگر بخواهم می توانم روابط جدیدی را شروع کنم

42
دیگران از معاشرت با من احساس خوبی دارند

43
در ملاقات با افراد جدید راحت هستم

44
من ازاشخاص دیگر مانند یک دوست به شدت مراقبت و حمایت می کنم
حمایت و مراقبت
45
من احساس می کنم مورد توجه و حمایت دیگران واقع می شوم

46
اگر یک دوست (خانم /اقا) یک مشکل شخصی داشته باشد من به او کمک خواهم کرد حتی اگر به قیمت از دست دادن پول یا وقتم باشد
کمک به حل مشکل دیگران
47
دیگران در تقاضا کردن کمک یا مشورت و نصیحت از من راحت هستند

48
دیگران مرا به عنوان فردی که از او می توانند در حل مشکلاتشان کمک بگیرند می شناسند

49
تعریف عملیاتی انضباط در سازمان
در این پژوهش برای سنجش متغیر انضباط کارکنان در سازمان از پرسشنامه انضباط کارکنان (امیرنژاد،1392) استفاده گردید که براساس مقیاس پنج‌رتبه ای “لیکرت” (طیف لیکرت) تنظیم شده است. سوالات تحقیق براساس شاخص‌های انضباط در سازمان (نظم و ترتیب، قواعد، مقررات، رویه‌ها، هماهنگی، سازماندهی و برنامه) مورد سنجش و اندازه‌گیری قرارگرفت. در این تحقیق برای سنجش مفهوم انضباط گویه‌های زیر در کمی‌نمودن مفهوم، استفاده شده است.
جدول ‏12 گویه‌های مرتبط با نمودهای تحقیق(انضباط)
سوالات
مولفه
شماره سوال
تا چه حدی در محیط کار خود نظم را رعایت می کنید.
نظم
1
تا چه حدی در کارهای اداری هماهنگی لازم را رعایت می کنید .
هماهنگی
2
تا چه حدی در سازمان ترتیب در کارهای اداری را رعایت می کنید.
ترتیب
3
تا چه حدی طبق رویه های اداری به انجام وظیفه می پردازید.
رویه
4
تا چه حدی به سازماندهی کارهای اداری اهمیت می دهید .
سازماندهی
5
تا چه حدی قواعد سازمانی را رعایت می کنید .
قواعد
6
تا چه حدی کارهای اداری خود را طبق برنامه انجام می دهید .
برنامه
7
تا چه حدی سعی می کنید به موقع در محل کار خود حاضر شوید .
نظم
8
تا چه حدی در سازمان شما مقررات به صورت مکتوب وجود دارد .
مقررات
9
تا چه حدی کارکنان در تعیین مقررات کاری خود نقش دارند .
مقررات
10

مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوعسلسله‌مراتب، سلسله مراتب، تکنیک TOPSIS، تکنیک AHP

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

فصل دوم
مقدمه
همه‌ی ما انسان‌ها از بدو تولد با دنیای بیرون مواجه هستیم . این تجربیات به تدریج پیچیده می‌شوند و در خلال گسترش آن‌ها یک بخش از بقیه تجربیات متمایز می‌شود. این بخش جدید و جداگانه که با کلمه من، مرا و خودم تعریف می‌شود، خود یا خودپنداره است. تشکیل خودپنداره مستلزم آن است که آنچه به طور مستقیم و بلافاصله بخشی از خود است از دیگران، اشیاء و رویدادهای بیرونی نسبت به خود متمایز شود. از این گذشته، خودپنداره تصور فرد از آن چیزی است که دوست دارد و باید باشد. خود به عنوان یکی از مفاهیم محوری در شناخت اجتماعی موضوع خاصی است که روان‌شناسان از سالیان پیش به آن توجه نموده‌اند. این مفهوم شامل کلیه کیفیت‌های ذهنی و عینی است که شخص از خود و دیگران از او دارند. آگاهی از خود نشان‌دهنده جنبه مهمی از تجربه پدیدار شناختی یا ذهنی انسان است.
خودپنداره نظام پویایی است که با اعتقادات،16 ارزش ها،17 رغبت ها18، استعدادها19 وتوانایی‌‌های فرد ارتباط دارد. این عوامل از تعیین‌کننده‌های مسیر زندگی فرد هستند. خودپنداره ارزیابی کلی فرد از خودش اس
ت. این ارزیابی ناشی از ارزیابی‌های ذهنی فرد از ویژگیهای خود است که ممکن است مثبت یا منفی باشد. خودپنداره مثبت20 نشان‌دهنده این است که فرد خودش را در مقام شخصی با نقاط قوت و ضعف می‌پذیرد و این امر موجب بالا رفتن اعتماد به نفس او در روابط اجتماعی می‌شود. خودپنداره منفی21 منعکس کننده احساس بی‌ارزشی و بی‌لیاقتی و نیز ناتوانی خود است (بونگ واسکالویک22 ،2003،21).
خودپندارى، چارچوبى شناختى است که به واسطه آن به سازمان‌بندى آنچه درباره خویش مى‌دانیم، مى‌پردازیم و اطلاعاتى را که به خود مربوط مى‌شوند، بر پایه آن پردازش می‌نمائیم.
شخصیت مجموعه‌ی منظّم، متکامل و نسبتاً ثابت خصایص و رفتارهاى بدنى، عقلى و اجتماعى فرد است که او را از دیگران متمایز مى‌سازد و موجب ناسازگارى او با محیط، به ویژه محیط اجتماعى، می‌شود (شعاری ن‍‍‍ژاد،1381،298).
به باور اندیشمندان، قسمت عمده‌ی ویژگیهاى شخصیتى، منش و خصوصیات رفتارى هر فرد به تصویرى که از خود در ذهن دارد، یعنى انگاره‌ی وى، بستگى دارد(ستوده ،1381 ،253). تصورى که شخص از وحدت و یکپارچگى وجود خویشتن دارد، نحوه‌اى که خود را می‌بیند، مجموعه خصایصى که با خود در ارتباط است و استنباط‌هایی که از مشاهده‌ی خود در بسیارى از موقعیت ها به عمل آورده است و الگوى خاصى که او را توصیف مى‌کند، بیانگر مفهوم «خود» است.
شخص به تدریج، از روى تجربه‌های شخصى و

دیدگاهتان را بنویسید