پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، استان خراسان، توزیع فراوانی، انضباط کارکنان

پاسخگویان درآمدی بین یک‌ونیم و دو میلیون تومان دارند. همچنین در نمودار ‏45 هیستوگرام وضعیت درآمد پاسخگویان آمده است.
جدول ‏45 توزیع وضعیت درآمد پاسخگویان
وضعیت درآمد
تعداد
درصد
کمتر از یک میلیون تومان
8
10
بین یک تا یک و نیم میلیون تومان
40
51
بین یک و نیم تا دو میلیون تومان
16
21
بالاتر از دو میلیون تومان
14
18
جمع
78
100
.
نمودار ‏45 هیستوگرام وضعیت درآمد پاسخگویان

توزیع فراوانی سابقه‌کاری پاسخگویان
آخرین پرسش مشخصات عمومی پاسخگویان (کارکنان انتخاب شده از اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی) در ابزار تحقیق سابقه‌کاری بوده است. پاسخ‌های آزمودنی‌ها در جدول ‏46 گردآوری شده است. 8 درصد پاسخگویان کمتر از 5 سال، 18 درصد بین 6 تا 10 سال، 16درصد بین 11 تا 15 سال و 18درصد بین 16تا20سال و 40 درصد بیشتر از 20 سال سابقه‌کاری داشته‌اند.
جدول ‏46 توزیع سابقه‌کاری پاسخگویان
سابقه‌کاری
تعداد
درصد
کمتر از 5 سال
6
8
بین 6 تا 10 سال
14
18
بین 11 تا 15 سال
13
16
بین 16 تا 20 سال
14
18
بیشتر از 20 سال
31
40
جمع
78
100
هیستوگرام توزیع فراوانی سابقه‌کاری پاسخگویان در نمودار ‏46 تهیه شده است. این شکل نتایج جدول فوق را به شکلی گرافیکی به تصویر کشیده است.

نمودار ‏46 هیستوگرام سابقه‌کاری پاسخگویان
آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
در این بخش پس از پرداختن به مشخصات عمومی پاسخگویان و توصیف کلی نظرات آزمودنی‌ها در ارتباط با نحوه‌ی توزیع پاسخ‌های آنان به هر یک از سئوالات پرسشنامه، برای خلاصه کردن داده‌ها و شناخت بیشتر متغیرهای مورد بررسی (خودپنداره و انضباط کارکنان) یافته‌های توصیفی مانند میانگین، انحراف‌معیار و… طی جداول زیر ارائه می‌شود. بنابراین با ارائه جداول آمار توصیفی و هم‌چنین جداول توزیع فراوانی هر یک از متغیرهای تحقیق با نحوه تغییرات و توزیع آن‌ها بیشتر آشنا خواهیم شد. البته در هر قسمت، هیستوگرام توزیع امتیازات هر یک از متغیرهای مورد مطالعه به همراه برازش توزیع نرمال بر آن ارائه شده است. هم‌چنین پس از بخش آمار توصیفی، نتایج به‌دست آمده، در بخش آمار استنباطی و نتیجه‌گیری و پیشنهادات مورد استنتاج‌های لازم قرار خواهند گرفت.
خودپنداره
همانطور که در فصول قبلی شرح داده شد، ابتدا با انجام تحقیقات کتابخانه‌ای و مطالعات لازم ، عوامل تأثیرگذار برخودپنداره شناسایی و استخراج شد. سپس با مراجعه به خبرگان منتخب اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی این عوامل با استفاده از روش دلفی مورد سئوال قرار گرفت. در نهایت پس از استخراج عوامل اصلی، پرسشنامه مربوطه طراحی و پس از تأیید در اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی مورد سنجش قرارگرفت.
لذا در این قسمت به بررسی پاسخ‌های سئوالات طراحی شده مرتبط با خودپنداره و عوامل تأثیرگذار بر آن می‌پردازیم. خودپنداره از سه مؤلفه یا عوامل فردی، گروهی و اجتماعی تشکیل یافته است و از مجموع پاسخ‌های پاسخگویان به سئوالات 1 الی 49 پرسشنامه خودپنداره و براساس طیف عقیده‌سنج لیکرت با 5 گزینه کاملاً مخالف، مخالف، بی‌نظر، موافق و کاملاً موافق حاصل می‌شود. حال با توجه به پاسخ‌های آزمودنی‌ها به گزینه‌های این سئوالات، برای هر پاسخگو یک امتیاز به دست می‌آید (در واقع امتیاز حاصله، نمره‌ای است که پاسخگو به میزان تأثیر عوامل فردی، گروهی و اجتماعی بر خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی داده است). در ادامه دیدگاه‌ها یا نتایج پاسخ آزمودنی‌ها به هر عامل مربوط به این متغیر آورده شده است.
عامل فردی خودپنداره
جهت محاسبه امتیازات پاسخگویان نسبت به میزان تأثیر عامل فردی بر خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، از مقیاس عقیده ‌سنج لیکرت بهره‌گیری شده و با در نظر گرفتن امتیازات 1 الی 5 به ترتیب برای گزینه‌های کاملاً مخالف تا کاملاً موافق و هم چنین 21 شاخص تشکیل‌دهنده این عامل، می‌توان برای هر پاسخگو امتیازی در بازه 21 تا 105 به دست آورد. در این‌جا باید به این نکته اشاره کرد که بهتر است بازه امتیازات تمامی عوامل تحقیق یکسان گردد. بدین منظور بازه امتیازات کلیه عوامل این تحقیق به یک بازه صفر تا صد انتقال می‌یابد، که این امر با استفاده از رابطه ذیل به راحتی قابل امکان است:
(1-4)
که در این رابطه تعداد سئوالات عاملام می‌باشد. هم چنین اگر امتیاز هر یک از این سئوال با نماد مشخص گردد، بنابراین امتیاز عاملام براساس مقیاس عقیده‌سنج لیکرت می‌باشد، که در بازه‌های مختلفی است؛ مثلاً برای میزان تأثیر عامل فردی بر خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، همان طورکه بیان شد در بازه 21 تا 105 است. و نهایتاً امتیاز عاملام است که امتیاز آن متغیر را به یک بازه صفر تا صد انتقال می‌دهد و زمانی حداقل مقدار خود یعنی صفر را کسب می‌نماید که پاسخگو تمامی سئوالات عامل را با گزینه‌های کاملاً مخالف مشخص کرده باشد و اگر پاسخگو در تمامی سئوالات گزینه‌های کاملاً موافق را انتخاب کرده باشد، حداکثر امتیاز یعنی مقدار 100 را اختیار خواهد کرد. در جدول ‏47 آماره‌های توصیفی میزان تأثیر عامل فردی برخودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی ، محاسبه و گزارش گردیده است.
جدول ‏47
ش
اخص‌های توصیفی میزان تأثیر عامل فردی بر خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
متغیر
تعداد
میانگین
حداقل امتیاز
حداکثر امتیاز
انحراف معیار
عامل فردی
78
1/65
42
90
64/8
نتایج این جدول حاکی از آن است که میانگین امتیاز نظرات 78 پاسخگوی انتخاب شده از کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، در خصوص میزان تأثیر عامل فردی خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی برابر با 1/65 از سقف 100 امتیاز است و پراکندگی نظرات این افراد برابر با 64/8 می‌باشد. هم چنین در بین 78 امتیاز مکتسبه برای عامل فردی، کم‌ترین امتیاز مشاهده شده برابر با 42 و بیش‌ترین امتیاز برابر با 90 است.
البته براساس بازه بکار گرفته شده در امتیازات این متغیر، می‌توان حد متوسط امتیازات را مقدار 50 در نظر گرفت و بنابراین همان طور که مشاهده می‌شود متوسط امتیازات کسب‌شده از حد متوسط بالاتر بوده است. هیستوگرام رسم شده در شکل 4-7 که برآن منحنی نرمال برازش شده است، نحوه توزیع امتیازات حاصل از این متغیر را به خوبی نشان می‌دهد.

نمودار ‏47 نمودار هیستوگرام میزان تأثیر عامل فردی بر خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
عامل گروهی یا سازمانی
در ادامه این بخش به توصیف و ارزیابی سئوالات مربوط میزان تأثیر عامل گروهی یا سازمانی بر خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، می‌پردازیم. این بعد از مجموع پاسخ‌های پاسخگویان به سئوالات 22 الی 33 پرسشنامه خودپنداره حاصل می‌شود. حال مانند قسمت قبل، متغیر میزان تأثیر عامل گروهی یا سازمانی خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، کمی می‌شود تا بتوان به شکل مطلوب‌تری این متغیر را توصیف نموده و استخراج نتایج از آن واضح‌تر و راحت‌تر صورت پذیرد. در شاخص‌های توصیفی این متغیر محاسبه و گزارش شده است.
جدول ‏48 شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عامل گروهی یا سازمانی خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
متغیر
تعداد
میانگین
حداقل امتیاز
حداکثر امتیاز
انحراف معیار
عامل گروهی یا سازمانی
78
1/71
10
92
52/12
نتایج این جدول حاکی از آن است که میانگین امتیاز نظرات 78 پاسخگوی انتخاب شده از کارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، در خصوص میزان تأثیر عامل گروهی یا سازمانی بر خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی برابر با 1/71 از سقف 100 امتیاز است و پراکندگی نظرات این افراد برابر با 52/12 می‌باشد؛ کم‌ترین امتیاز مشاهده شده برابر با 10 و بیش‌ترین امتیاز برابر با 92 است. از این نتایج می‌توان دریافت که میانگین امتیازات بدست آمده برای این متغیر از حد متوسط (عدد 50) بالاتر است که نشان از بالابودن بودن میزان تأثیر عامل گروهی یا سازمانی بر خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی دارد. هیستوگرام رسم شده در نمودار ‏48 که برآن منحنی نرمال برازش شده است، نحوه توزیع امتیازات حاصل از این متغیر را به خوبی نشان می‌دهد.

نمودار ‏48 نمودار هیستوگرام میزان تأثیر عامل گروهی یا سازمانی بر خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
عامل اجتماعی
در این بخش به توصیف و ارزیابی سئوالات مربوط میزان تأثیر عامل اجتماعی بر خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، پرداخته می‌شود. این بعد از مجموع پاسخ‌های پاسخگویان به سئوالات 34 الی 49 پرسشنامه‌ی خودپنداره حاصل می‌شود. حال مانند بخش‌های پیشین، متغیر میزان تأثیر عامل اجتماعی بر خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، کمی می‌شود تا در نتیجه مقیاس‌سازی یک متغیر کمّی فاصله‌ای در فاصله صفر تا صد برای سهولت تحلیل‌ها بدست آید.
در 4-9 شاخص‌های توصیفی این متغیر محاسبه و گزارش گردیده است.
جدول ‏49 شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عامل اجتماعی بر خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
متغیر
تعداد
میانگین
حداقل امتیاز
حداکثر امتیاز
انحراف معیار
عامل اجتماعی
78
5/69
42
95
95/10

با توجه به نتایج جدول می‌توان دریافت میانگین امتیاز نظرات پاسخگویان، در خصوص میزان تأثیر عامل اجتماعی بر خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی برابر با 5/69 از سقف 100 امتیاز است و پراکندگی نظرات این افراد برابر با 95/10 می‌باشد همچنین کم‌ترین امتیاز مشاهده شده برابر با 42 و بیش‌ترین امتیاز برابر با 95 است که بین می‌دارد هیچ یک از پاسخگویان همه‌ی سوالات را با گزینه‌ی کاملاً مخالف یا کاملاً موافق را انتخاب نکرده‌اند. همچنین چون میانگین امتیازات بدست آمده برای این متغیر از حد متوسط (عدد 50) بالاتر است بالابودن بودن میزان تأثیر عامل اجتماعی بر خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی را نشان می‌دهد. در ادامه هیستوگرام نحوه‌‌ی توزیع امتیازات این متغیر، در نمودار ‏49 تهیه شده است.

نمودار ‏49 نمودار هیستوگرام میزان تأثیر عامل اجتماعی بر خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
مقایسه‌ی عوامل خودپنداره
در این قسمت به مقایسه توصیفی میزان تأثیر عوامل سه‌گانه فردی، گروهی یا سازمانی و اجتماعی بر خو
دپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی پرداخته می‌شود. در واقع در میزان تأثیر عوامل سه‌گانه فردی، گروهی یا سازمانی و اجتماعی بر خودپنداره کارکنان، با یکدیگر مقایسه و نشان داده می‌شود کدام یک از عوامل‌ از نظر توصیفی بیشترین تأثیرگذاری را بر خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی دارند. بدین منظور خلاصه شاخص‌های توصیفی که حاصل گردیده، در جدول 4-10 سرجمع و ارائه گردیده‌اند.
جدول ‏410 مقایسه شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عوامل سه‌گانه فردی، گروهی یا سازمانی و اجتماعی بر خودپنداره کارکنان
متغیرها
تعداد
میانگین
حداقل امتیاز
حداکثر امتیاز
انحراف معیار
عامل فردی
78
1/65
42
90
64/8
عامل گروهی یا سازمانی
78
1/71
10
92
52/12
عامل اجتماعی
78
5/69
42
95
95/10
خودپنداره
78
1/68
44
88
60/8
همان گونه که از جدول 4-10 برمی‌آید؛ میانگین امتیازات حاصله برای مجموع عوامل یا خوپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی 1/68 با انحراف معیار 60/8 می‌‌باشد. کمترین و بیشترین امتیاز برای آن تحقیق به ترتیب 44 و 88 به‌دست آمده است.
همچنین مقایسه تأثیر عوامل سه‌گانه نشان می‌دهد میزان تأثیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *